20

Nau Brah Yêsu Dâk Rêh Đŏng

1Ơm ôi nar nguay tâm nar ver, trôk hôm ngo, H'Mari Mađala hăn ta môch, păng saơ bu rlơk lơi lŭ rdâl trôm môch nây. 2Pôri păng nchuăt hăn ma Y-Simôn Pêtrôs jêh ri du huê oh mon êng Brah Yêsu rŏng. H'Mari lah ma khân ôbăl: "Lĕ bu sŏk jêh Kôranh Brah he tă bơh trôm môch nây, jêh ri hên mâu gĭt ôh mbah ntŭk bu ăn Păng aƀaơ."
3Y-Pêtrôs n'hanh ma oh mon êng nây hăn uănh đŏng tâm môch. 4Lĕ bar hê khân păng nchuăt dadê, ƀiălah oh mon êng nây nchuăt ngăch lơn ma Y-Pêtrôs, păng tât lor ta môch. 5Păng kŭnh mêt tâm trôm môch, saơ bok nsrom săk ta nây ƀiălah păng mâu hŏ lăp ôh tâm trôm môch. 6Y-Simôn Pêtrôs groi pakơi păng tât ta nây, jêh ri lăp tâm môch. Păng saơ lĕ bok bu nsrom săk ta nây. 7Jêh ri saơ bok bu nkŭm bôk Brah Yêsu. Bok nây bu mâu ăn ndrel ma bok bu nsrom săk Păng ôh, ƀiălah bu hŏ klôn lơi ăn ta ntŭk êng. 8Jêh ri oh mon êng nây nơm tât lor ta môch, păng saơ jêh ri păng chroh. 9Yorlah lĕ bar hê khân păng ê hŏ gĭt rbăng ôh nau bu nchih jêh ma Brah Yêsu dâk rêh đŏng tă bơh phung khĭt. 10Jêh ri phung oh mon nây plơ̆ sĭt ta ngih khân păng nơm.
11Ƀiălah H'Mari hôm gŭ dâk padih dăch ta môch jêh ri nhiăng nhĭm, jêh ri dôl păng nhĭm păng kŭnh mêt uănh tâm trôm môch. 12Păng saơ bar hê tông păr ueh Kôranh Brah nsoh ao nglang, du huê gŭ ta bôk, du huê gŭ ta jâng ta ntŭk bu njor săk Brah Yêsu nây. 13Bar hê tông păr ueh nây lah: "Hơi bu ur nây, mpa nau ay nhĭm?" H'Mari lah: "Yorlah bu sŏk leo jêh Kôranh Brah gâp, mâu gĭt ntŭk bu ăn Păng." 14Dôl lah nau nây, păng n'gĭl saơ Brah Yêsu gŭ dâk ta nây, ƀiălah păng mâu gĭt năl ôh nây jêng Brah Yêsu. 15Brah Yêsu ôp păng: "Hơi bu ur, moh nau ay nhĭm? Mbu ay joi?" H'Mari mĭn lah păng jêng nơm gak đang kao nây, pôri păng lah: "Hơi kôranh lah may sŏk leo jêh Păng, mbơh ăn gâp gĭt mbah ntŭk may ăn Păng jêh ri gâp mra hăn sŏk Păng." 16Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi Mari" H'Mari n'gĭl uănh đŏng jêh ri lah tâm nau Hêbrơ: "Rabôni" (nâm bu ntĭt: Kôranh nơm nti). 17Brah Yêsu lah ma păng: "Lơi pah ta gâp, yorlah gâp ê hao ma Mbơ̆. Ƀiălah hăn hom tâm mâp jêh ri mbơh ma phung oh mon gâp jêh ri lah ma khân păng, Gâp hao ma Mbơ̆ gâp jêh ri Mbơ̆ khân ay lĕ, nđâp ma Brah Ndu gâp jêh ri Brah Ndu khân ay lĕ." 18H'Mari Mađala hăn jêh ri lah ma phung oh mon: "Gâp hŏ saơ jêh Brah Yêsu, "jêh ri păng mbơh ma khân may Brah Yêsu lah jêh nau nây ma păng.

Nau Brah Yêsu Tâm Mpơl Ma Phung Oh Mon

19Dăch kêng nar peh tâm nar nây jêng nar nguay tâm nar ver, ta ntŭk phung oh mon gŭ, nchăng lĕ mpông yor klach ma phung Yuđa. Pôri Brah Yêsu văch dâk tâm nklang phung khân păng jêh ri lah: "Ăn nau đăp mpăn gŭ ndrel ma khân may." 20Jêh lah nau nây, Brah Yêsu nhhiơ mpang ti jêh ri pŭng vĕ ăn phung oh mon uănh. Phung oh mon saơ Brah Yêsu, khân păng bêng ma nau răm rhơn ngăn.
21Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Ăn nau đăp mpăn gŭ ndrel ma khân may. Nâm bu Mbơ̆ njuăl gâp, pôri lĕ gâp njuăl khân may aƀaơ." 22Jêh Brah Yêsu lah nau nây, Păng khôm n'hâm ma khân ôbăl jêh ri lah: "Sŏk dơn hom Brah Huêng Ueh. 23Tơlah khân may yô̆ an nau tih bu, khân păng mra dơi geh nau yô̆ an; jêh ri tơlah khân may djôt prăp nau tih bu, nau tih khân păng mra hôm nâm ơm."
24Tâm mông Brah Yêsu mpơl ma lĕ phung oh mon. Y-Thômas bu moh Điđim du huê tâm phung jât ma bar nuyh oh mon mâu geh ta nây ôh. 25Pôri phung oh mon êng lah ma păng: "Hên hŏ saơ jêh Brah Yêsu." Ƀiălah Y-Thômas lah ma khân păng: "Lah gâp mâu saơ ôh têl trôm kdĭn ta mpang ti Păng jêh ri lah gâp mâu lŏk ôh nglau ti gâp ta ntŭk têl nây, jêh ri lah mpang ti gâp mâu bi ta ntŭk pŭng vĕ Păng, gâp mâu mra chroh ôh."
26Jêh pham nar rlau ta nây phung oh mon plơ̆ gŭ rƀŭn đŏng tâm ngih nây jêh ri geh nđâp ma Y-Thômas lĕ gŭ ndrel ma khân păng, dôl mpông hôm nchăng. Brah Yêsu văch dâk tâm nklang khân păng jêh ri lah: "Ăn nau đăp mpăn gŭ ndrel ma khân may!" 27Jêh ri Brah Yêsu lah ma Y-Thômas: "Nto nglau ti may pah jêh ri uănh mpang ti gâp, yơr ti may jêh ri bi ta pŭng vĕ gâp, lơi ta dăng nuih n'hâm ôh, chroh hom." 28Y-Thômas lah: "Ơ Kôranh Brah gâp, jêh ri Brah Ndu gâp ơi." 29Brah Yêsu lah ma păng: "Yorlah may saơ jêh gâp, rĭ dĭng may chroh. Ueh maak ngăn ma phung mâu mâp saơ, ƀiălah chroh jêh."
30Brah Yêsu ƀư ta năp phung oh mon Păng âk nau khlay êng đŏng, ƀiălah bu mâu nchih ôh tâm ndrom samƀŭt aơ. 31Ƀiălah bu nchih jêh nau aơ gay ma khân may chroh ma Brah Yêsu jêng Brah Krist, Kon Brah Ndu, jêh ri lah khân may chroh, khân may geh nau rêh tâm amoh Păng.