20

Msat Êhŏng

(Mat 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Hruê tal sa hlăm hruê kăm H'Mari Madala nao kơ msat aguah ưm êjai adiê adôk mmăt, leh anăn ƀuh boh tâo arăng bi klŭng leh mơ̆ng msat. 2Snăn ñu êran nao kơ Y-Simôn Pêtrôs leh anăn kơ ƀĭng kna mkăn anăn, pô Yêsu khăp, leh anăn lač kơ digơ̆, “Arăng mă mđuĕ leh Khua Yang mơ̆ng msat, leh anăn hmei amâo thâo ôh ti anôk arăng bi mđih Ñu.” 3Êdei tinăn Y-Pêtrôs kbiă mbĭt hŏng ƀĭng kna mkăn anăn, leh anăn digơ̆ nao kơ msat. 4Jih dua digơ̆ êran, ƀiădah ƀĭng kna mkăn êran pral hĭn kơ Y-Pêtrôs leh anăn truh êlâo hĭn kơ msat. 5Ñu kkui iêp dlăng hlăm msat, ƀuh čhiăm kbuă dôk tinăn, ƀiădah ñu amâo mŭt hlăm msat ôh. 6Y-Simôn Pêtrôs truh êdei kơ ñu, leh anăn gơ̆ mŭt hlăm msat. Gơ̆ ƀuh čhiăm kbuă dôk tinăn, 7leh anăn čhiăm arăng klŭm ti ƀô̆ mta Yêsu amâo dôk mbĭt hŏng čhiăm kbuă anăn ôh, ƀiădah klĭt leh, dưm mdê anôk. 8Leh anăn ƀĭng kna mkăn anăn, pô truh êlâo ti msat, mŭt hlăm msat msĕ mơh. Ñu ƀuh leh anăn đăo. 9Hlăk anăn diñu ka thâo săng ôh Klei Aê Diê Blŭ čih leh kơ Yêsu srăng kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê. 10Leh anăn phung ƀĭng kna anăn lŏ wĭt kơ sang diñu pô.

Yêsu Bi Êdah Ñu Pô kơ H'Mari Madala

(Mat 28:9-10; Mark 16:9-11)

11Bi H'Mari dôk dơ̆ng hia ti êngao giăm msat, leh anăn êjai ñu hia, ñu kkui iêp dlăng hlăm msat, 12leh anăn ñu ƀuh dua čô dĭng buăl jăk hơô ao kô̆ dôk gŭ ti anôk arăng bi mđih leh asei mlei Yêsu. Sa čô dôk ti kŏ leh anăn sa čô dôk ti jơ̆ng. 13Phung dua čô dĭng buăl jăk anăn lač kơ ñu, “Ơ mniê, si ngă ih hia lĕ?” H'Mari lač kơ digơ̆, “Kyuadah arăng mă mđuĕ leh Khua Yang kâo, leh anăn kâo amâo thâo ôh ti anôk arăng dưm gơ̆.” 14Êjai ñu lač snăn, ñu wir dlăng leh anăn ƀuh Yêsu dôk dơ̆ng, ƀiădah ñu amâo thâo kral ôh gơ̆ jing Yêsu. 15Yêsu lač kơ ñu, “Ơ mniê, si ngă ih hia lĕ? Hlei ih duah?” H'Mari mĭn kơ gơ̆ jing pô kiă war mnga, snăn H'Mari lač kơ gơ̆, “Ơ khua, tơdah ih mă mđuĕ leh gơ̆, hưn kơ kâo ti anôk ih dưm gơ̆ leh, leh anăn kâo srăng nao mă ba gơ̆.” 16Yêsu lač kơ ñu, “Ơ H'Mari.” H'Mari wir dlăng leh anăn lač kơ ñu hlăm klei Hêbrơ, “Rabôni!” (čiăng lač “Nai”). 17Yêsu lač kơ ñu, “Đăm ruêh kâo ôh, kyuadah kâo ka đĭ ôh kơ Ama kâo; ƀiădah nao bĕ kơ phung ayŏng adei kâo leh anăn lač kơ diñu, ‘Kâo đĭ nao kơ Ama kâo leh anăn kơ Ama diih, kơ Aê Diê kâo leh anăn kơ Aê Diê diih.’ ” 18H'Mari Madala nao lač kơ phung ƀĭng kna, “Kâo ƀuh leh Khua Yang;” leh anăn ñu hưn kơ digơ̆ klei Yêsu lač leh kơ ñu.

Yêsu Bi Êdah Ñu Pô kơ Phung Ƀĭng Kna Ñu

(Mat 28:16-20; Mark 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Ti tlam mmăt hruê anăn, jing hruê tal sa hlăm hruê kăm, anôk phung ƀĭng kna dôk kđăl leh ƀăng bhă kyua huĭ kơ phung Yuđa, Yêsu hriê leh anăn dôk ti krah phung digơ̆, lač, “Brei klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng diih.” 20Tơdah leh Ñu lač klei anăn, Ñu bi êdah kơ digơ̆ kngan leh anăn djiêu Ñu. Phung ƀĭng kna hơ̆k mơak tơdah digơ̆ ƀuh Khua Yang. 21Yêsu lŏ lač kơ digơ̆, “Brei klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng diih. Msĕ si Ama tiŏ hriê leh kâo, msĕ snăn mơh kâo tiŏ nao diih.” 22Leh Yêsu lač klei anăn, Ñu ƀhur êwa Ñu kơ digơ̆ leh anăn lač, “Mă tŭ bĕ Yang Mngăt Jăk. 23Tơdah diih pap brei klei soh arăng, digơ̆ srăng mâo klei pap brei; leh anăn tơdah diih djă pioh klei soh arăng, klei soh digơ̆ ăt dôk snăn.”

Yêsu leh anăn Y-Thômas

24Y-Thômas, sa čô hlăm phung pluh dua čô, pô arăng pia Anak Ƀă Kmar, amâo dôk mbĭt hŏng diñu ôh hlăk Yêsu hriê. 25Snăn phung ƀĭng kna mkăn hưn kơ ñu, “Hmei ƀuh leh Khua Yang.” Ƀiădah Y-Thômas lač kơ diñu, “Kâo amâo srăng đăo ôh knŏng tơdah kâo ƀuh gru msei kđĭn hlăm kngan Ñu, leh anăn dưm kđiêng kâo hlăm gru anăn, leh anăn dưm kngan kâo ti djiêu Ñu.”
26Sa păn hruê êdei, phung ƀĭng kna Ñu lŏ dôk hlăm sang anăn, leh anăn Y-Thômas dôk mbĭt hŏng digơ̆. Ƀăng bhă arăng kđăl leh, ƀiădah Yêsu hriê dôk dơ̆ng ti krah digơ̆ leh anăn lač, “Brei klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng diih.” 27Leh anăn Yêsu lač kơ Y-Thômas, “Dưm kđiêng ih tinei, leh anăn dlăng kngan kâo; yơr kngan ih dưm ti djiêu kâo; đăm lŏ đing ôh, ƀiădah đăo bĕ.” 28Y-Thômas lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang kâo leh anăn Aê Diê kâo!” 29Yêsu lač kơ gơ̆, “Ih đăo kyuadah ih ƀuh leh kâo, djŏ mơ̆? Jăk mơak yơh kơ phung amâo tuôm ƀuh ôh ƀiădah đăo leh.”

Klei Kñăm Čih Hdruôm Hră Anei

30Yêsu ngă leh lu klei bi knăl yuôm bhăn mkăn ti anăp phung ƀĭng kna Ñu, arăng amâo čih ôh hlăm hdruôm hră anei; 31ƀiădah arăng čih leh klei anei, čiăng kơ diih đăo kơ Yêsu jing Yang Krist, Anak Aê Diê, leh anăn hŏng klei diih đăo diih dưi mâo klei hdĭp hlăm anăn Ñu.