3

Oix Zuqc Gunv Jienv Mbietc

1Yie nyei gorx-youz aac, meih mbuo maiv zuqc maaih mienh camv zoux fin-saeng, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv yie mbuo zoux fin-saeng nyei mienh oix zuqc siemv gauh hniev jiex maiv zoux nyei mienh. 2Mbuo dauh dauh zoux dorngc camv-nyungc nyei. Haaix dauh yietc liuz maiv gorngv dorngc haaix nyungc, wuov dauh se dunh yunh nyei mienh, haih gunv duqv nzengc ninh ganh nyei sin.
3Mbuo zorqv hlaang-kouv fapv jienv maaz nyei nzuih baengx weic bun maaz muangx mbuo. Mbuo ziouc haih gunv nzengc ninh nyei sin, bun ninh mingh haaix yaac duqv. 4Hnamv mangc gaax nzangv! Maiv gunv nzangv ndongc haaix hlo yaac zuqc domh nziaaux buonc mingh, nzangv-jien longc nzangv-mbietc faix! nyei, ei ninh nyei hnyouv goiv mingh goiv daaih. 5Mbietc yaac fih hnangv nyei. Maiv gunv se sin zaangc nyei yietc nyungc faix nyei, mv baac haih bungx duqv domh waac. Yaac hnamv mangc gaax! Diqv dien douz-mbietc hnangv mv baac haih zieqc nzengc domh gemh. 6Mbietc se hnangv douz nor. Mbietc zoux sin nyei yietc nyungc yaac orqv haic, bun orqv nyei sic cuotv buangv nzengc sin. Mbietc diemv jienv yiem deic nyuoqc daaih nyei douz. Yietc seix maaih naaiv nyungc douz zieqc jienv mbuo yiem.
7Nyungc-nyungc saeng-kuv, hieh zoih, norqc, naang, mbiauz, baamh mienh haih gunv duqv hingh, zungv gunv duqv mbuoqc mi'aqv. 8Mv baac mbietc, maiv maaih haaix dauh haih gunv duqv jienv. Mbietc se orqv haic, maiv haih gunv maiv jienv, maaih laengc daic mienh nyei ndie buangv nzengc.
9Mbuo longc mbietc ceng Ziouv Zaangc Diex, yaac longc zioux mienh, dongh Zaangc Diex zeix cuotv daaih zuangv ninh ganh yaac hnangv ninh ganh nor. 10Ceng nyei waac caux zioux nyei waac juangc sung nzuih cuotv. Yie nyei gorx-youz aah! Hnangv naaic za'gengh maiv horpc yietc deix. 11Kuv nyei wuom caux maiv kuv nyei wuom haih juangc norm zingv cuotv fai? 12Yie nyei gorx-youz aah! Ngongh nyorx ndiangx haih ziangh ga'lanv biouv fai? A'ngunc hmei haih ziangh ngongh nyorx biouv fai? Wuom-nzaaih zingv yaac maiv haih cuotv kuv nyei wuom.

Yiem Gu'nguaaic daaih Nyei Cong-Mengh

13Yiem meih mbuo naaic, maaih haaix dauh guai nyei, cong-mengh nyei fai? Ninh oix zuqc longc suonc hnyouv, longc cong-mengh zoux kuv sic bun cing ninh dongh naaic nyungc mienh. 14Se gorngv meih hnyouv im, mueic jieqv, kungx douh ganh duqv longx hnangv, maiv dungx ceng ganh maaih cong-mengh. Maiv dungx gorngv-baeqc ngaengc zien leiz. 15Naaiv nyungc cong-mengh se maiv hnangv yiem gu'nguaaic daaih nyei cong-mengh. Se baamh gen nyei, dongh yiem mienh nyei hnyouv cuotv daaih nyei, yaac yiem mienv cuotv daaih nyei cong-mengh. 16Haaix norm dorngx maaih mienh mueic jieqv, douh ganh duqv longx, wuov norm dorngx ziouc ceux lunc, maaih nyungc-nyungc waaic sic cuotv.
17Yiem gu'nguaaic daaih nyei cong-mengh da'yietv se cing-nzengc nyei, yaac baengh orn nyei, suonc nyei, hec duqv gorngv nyei. Naaiv nyungc cong-mengh bun laanh korv-lienh laanh, yaac kungx zoux cuotv kuv sic hnangv, maiv mangc faix haaix dauh, yaac maiv maaih beih zaqc hnyouv njuotv nyei sic. 18Haaix dauh kuinx i bung mienh horpc hnyouv daaih se zuangx baengh orn nyei nyim. Siou daaih nyei yietc zungv ziouc longx nyei.