5

Kuinx Butv-Zoih Mienh

1Butv-zoih mienh aah! Muangx yie gorngv oc. Oix zuqc weic meih mbuo oix buangh nyei kouv naanc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. 2Meih mbuo nyei zinh zoih yuqc nzengc, lui-houx zuqc gaeng ngaatc waaic nzengc. 3Meih mbuo nyei jiem nyaanh jiex nzingx mi'aqv. Naaiv nzingx zoux zorng-zengx bun cing meih mbuo dorngc. Nzingx yaac oix hnangv douz nor, buov nzengc meih mbuo nyei sin. Yiem naaiv deix nqa'haav laai nyei hnoi meih mbuo kungx siou jienv zinh zoih hnangv. 4Meih mbuo maiv koi gong-zinh bun tengx meih mbuo zoux ndeic nyei mienh. Naaiv deix gong-zinh heuc jienv gox meih mbuo. Muangx gaax! Tengx meih mbuo siou gaeng-zuangx nyei mienh nyei qiex faaux taux Nernh Jiex nyei Ziouv nyei m'normh. 5Meih mbuo yiem seix zaangc kungx nyanc longx hopv longx zaaux henh mbienx hnangv. Naaiv se hnangv uix ganh junc zuov zuqc daix wuov hnoi. 6Meih mbuo dingc zuiz yaac daix kuv mienh, ninh yaac maiv ngaengc meih mbuo.

Oix Zuqc Longc Noic Diev

7Gorx-youz aac, meih mbuo oix zuqc longc noic zuov taux Ziouv aengx daaih. Mangc gaax! Zoux ndeic nyei mienh ndongc haaix longc noic zuov jienv siou ndeic jaaix haic nyei laangh ziqc. Ninh yaac longc noic zuov ciou-gen mbiungc caux cun-gen mbiungc daaih. 8Meih mbuo yaac oix zuqc longc noic, liepc dingc hnyouv weic zuqc Ziouv daaih nyei hnoi taux fatv aqv.
9Gorx-youz aac, meih mbuo maiv dungx laanh ngopv laanh weic bun meih mbuo maiv zuqc siemv zuiz. Mangc gaax, Siemv Zuiz Jien zungv souv jienv wuov gaengh ndaangc aqv! 10Yie nyei gorx-youz aac, jangx jienv zinh ndaangc dengv Ziouv nyei mbuox gorngv wuov deix ⟨douc waac mienh.⟩ Ninh mbuo siouc kouv yaac longc noic diev. Meih mbuo oix zuqc longc ninh mbuo zoux nyungc zeiv. 11Mbuo gorngv, longc noic diev taux daauh nyei mienh maaih orn-lorqc. Meih mbuo haiz jiex wuov dauh Yopv longc noic diev duqv kouv. Yaac hiuv duqv setv mueiz Ziouv ndongc haaix korv-lienh mienh, zoux longx bun mienh.

Maiv Dungx Ziangv Haaix Nyungc Laengz Waac

(Beiv mangc Matv^taai 5:33-37)

12Yie nyei gorx-youz aac, gauh jienv jiex se maiv dungx ziangv lungh ziangv ndau fai ziangv haaix nyungc laengz waac. Haaix nyungc “Zeiz” ziouc gorngv “Zeiz.” Haaix nyungc “Maiv zeiz” ziouc gorngv “Maiv zeiz” weic bun meih mbuo maiv zuqc dingc zuiz.

Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor Daux Gaux

13Yiem meih mbuo gu'nyuoz haaix dauh maaih kuonx naanh fai? Wuov dauh oix zuqc daux gaux. Haaix dauh maaih orn-lorqc fai? Oix zuqc baaux ceng Tin-Hungh nyei nzung. 14Meih mbuo haaix dauh butv baengc fai? Ninh oix zuqc heuc jiu-baang nyei ⟨mienh gox⟩ daaih tengx daux gaux yaac dengv Ziouv nyei mbuox zorqv youh hietv jienv ninh nyei sin. 15Longc sienx fim daux gaux ziouc njoux duqv baengc mienh, Ziouv yaac oix bun ninh longx daaih. Se gorngv ninh baamz zuiz, Tin-Hungh ziouc guangc ninh nyei zuiz mi'aqv. 16Hnangv naaic, meih mbuo laanh oix zuqc nyiemc zuiz bun laanh, laanh oix zuqc tengx laanh daux gaux. Meih mbuo nyei baengc ziouc longx mi'aqv. Kuv mienh daux gaux, ninh daux gaux nyei waac maaih qaqv yaac lingh haic. 17⟨mienh gox⟩ se yietc dauh baamh mienh, caux mbuo fih hnangv nyei. Ninh longc hnyouv njiec qaqv daux gaux tov Tin-Hungh maiv dungx bun lungh duih mbiungc. Lungh ziouc maiv duih mbiungc buo hnyangx-bienx. 18E^li^yaa aengx daux gaux, lungh ziouc duih mbiungc. Ndau yaac cuotv gaeng-zuangx aqv.
19Yie nyei gorx-youz aac, se gorngv yiem meih mbuo gu'nyuoz maaih dauh leih zien leiz mingh dorngc jauv, aengx maaih dauh ken ninh nzuonx daaih nor, 20oix zuqc jangx jienv haaix dauh ken yangh dorngc jauv nyei zuiz-mienh nzuonx daaih, wuov dauh ziouc njoux zuiz-mienh maiv zuqc daic. Maaih zuiz camv mv baac duqv Tin-Hungh guangc nzengc mi'aqv.