15

Tej yaam qas tsw huv kws ndwg tawm huv tuabneeg lub cev

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus tug txwvneej twg muaj tej yaam kua ndwg tawm huv nwg lub cev lug, tej kws ndwg tawm lug hov kuj qas tsw huv. 3Nuav yog has txug qhov kws nwg qas tsw huv rua thaus nwg lub cev muaj kua ndwg lug. Txawm yog nwg lub cev muaj kua ndwg lug lossws tej kua hov khuab rua huv nwg lub cev lawm los xwj, tej nuav puavleej yog qas tsw huv rua nwg. 4Txhua lub txaaj pw kws tug muaj tej kua ndwg lug hov pw rua lawd mas kuj qas tsw huv. Txhua qhov chaw kws nwg nyob quas tsawg lawd kuj qas tsw huv. 5Leejtwg kov raug nwg lub txaaj pw mas yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 6Leejtwg nyob raug lub chaw kws tug muaj tej kua ndwg lug nyob ua ntej lawm mas tug hov yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 7Leejtwg kov raug tug kws muaj tej kua ndwg lug lub cev mas nwg yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 8Hab yog tug kws muaj tej kua ndwg lug ntu qub ncaug lu tug kws tseed huv mas tug kws raug qub ncaug lu hov yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 9Lub eeb twg kws tug muaj tej kua ndwg lug hov nyob mas kuj qas tsw huv. 10Leejtwg kov raug ib yaam kws tug hov nyob quas tsawg lawd mas nwg kuj yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. Hab leejtwg nqaa tej yaam hov mas nwg yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 11Tug kws muaj tej kua ndwg lug hov txhais teg kws tsw tau ntxuav kov raug leejtwg mas tug hov yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 12Tej taig aav kws tug kws muaj tej kua ndwg lug hov kov raug lawd mas yuav muab tsoo pov tseg. Txhua yaam twj taig kws yog ntoo kuj yuav muab dej ntxuav huvsw.
13“ ‘Thaus tug kws muaj tej kua ndwg lug qhov mob zoo tsw ndwg lawm, nwg yuav suav kuas puv xyaa nub le ua kevcai ntxuav. Nwg yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej cag nwg txhad le huv. 14Nub kws yim nwg yuav tsum coj ob tug nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb, es muab rua tug pov thawj. 15Tug pov thawj yuav muab xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txem, muab ib tug ua kevcai hlawv huvsw xyeem, hab tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav tug hov kev qas rua ntawm Yawmsaub xubndag vem nwg muaj tej kua ndwg lug.
16“ ‘Yog tug txwvneej twg cov kua phev ndwg lug mas nwg yuav tsum ntxuav ib ce huvsw hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 17Txhua daim tsoog tsho hab txhua yaam tawv tsaj kws kua phev ndwg lug lu mas yuav tsum muab ntxuav huv dej, hab tej ntawd yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 18Yog quasyawg nrug quaspuj pw es kua phev lug mas ob leeg yuav tsum daa dej hab yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj.
19“ ‘Thaus tug quaspuj twg coj ntxhua kws yog ua quaspuj txhua lub hli, nwg yuav qas tsw huv xyaa nub. Leejtwg kov raug nwg tug hov kuj qas tsw huv txug tsaus ntuj. 20Thaus tug puj hov tseed qas tsw huv, yog nwg pw lossws nyob quas tsawg ib yaam daabtsw, tej ntawd kuj qas tsw huv. 21Leejtwg kov raug nwg lub txaaj pw mas yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 22Leejtwg kov raug ib yaam kws nwg nyob quas tsawg lawd mas tug hov yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 23Txawm yog txaaj pw lossws ib yaam daabtsw kws tug puj hov nyob quas tsawg kuj xwj, thaus leejtwg kov raug lawm mas tug hov yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj. 24Yog tug quasyawg twg nrug tug quaspuj hov pw hab nwg qhov qas tsw huv yuav tsuas tug quasyawg hov tes tug quasyawg hov yuav qas tsw huv xyaa nub, hab txhua lub txaaj kws nwg moog pw yuav qas tsw huv.
25“ ‘Yog tug quaspuj twg nchuav cev ntau ntau nub kws tsw yog lub swjhawm kws nwg ua quaspuj txhua lub hli, lossws yog nwg pheej nchuav cev dhau lub swjhawm kws nwg ua quaspuj, tes txhua nub kws nwg nchuav cev hov nwg kuj qas tsw huv ib yaam nkaus le lub swjhawm kws nwg ua quaspuj es qas tsw huv hab. 26Thaus nwg nchuav cev le ntawd mas txhua lub txaaj kws nwg pw hab txhua qhov kws nwg nyob quas tsawg kuj yuav qas tsw huv ib yaam nkaus le thaus nwg ua quaspuj es tej ntawd qas tsw huv. 27Yog leejtwg kov raug tej yaam nuav mas nwg yuav qas tsw huv tes nwg yuav tsum ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej hab nwg yuav qas tsw huv txug tsaus ntuj.
28“ ‘Tassws yog qhov kws nwg nchuav cev hov zoo lawm nwg yuav suav kuas puv xyaa nub nwg txhad le huv. 29Nub kws yim nwg yuav tsum coj ob tug nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg tuaj rua tug pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 30Tug pov thawj yuav muab xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txem, muab ib tug ua kevcai hlawv huvsw xyeem, hab tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav nwg kev qas rua ntawm Yawmsaub xubndag vem qhov kws nwg nchuav cev qas tsw huv lawm.
31“ ‘Ua le nuav mas meb txhad le cais tau cov Yixayee tawm ntawm tej kws ua rua puab qas tsw huv, sub puab txhad tsw tuag rua puab tej kev qas rua thaus kws puab ua qas puag tsuas kuv lub tsev ntaub kws nyob huv plawv puab.’ ”
32Nuav yog tej kevcai kws ntswg txug tej txwvneej kws muaj kua ndwg lug hab tej kws muaj kua phev ndwg lug kws ua rua nwg qas tsw huv, 33hab ntswg txug tej quaspuj kws ua mob quaspuj. Tej nuav puavleej ntswg txug cov quaspuj quasyawg kws muaj kua ndwg lug hab ntswg txug tug quasyawg kws nrug tug quaspuj kws qas tsw huv pw.