15

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và A-rôn 2truyền cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng, một người đàn ông di tinh sẽ bị coi là không sạch. 3Những điều sau đây áp dụng cho trường hợp một người di tinh, và cũng áp dụng cho cả lúc người ấy ngưng di tinh nữa: 4Giường người ấy nằm và bất kỳ vật gì người ấy ngồi lên đều không sạch. 5Ai đụng đến giường người ấy phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế cho đến tối. 6Ai ngồi trên vật gì người ấy đã ngồi lên, phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế cho đến tối. 7Ai đụng đến người ấy phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế cho đến tối. 8Nếu người ấy nhổ trúng phải một người sạch, người này phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế cho đến tối. 9Yên ngựa, yên xe người ấy ngồi lên sẽ không sạch. 10Vậy, người nào đụng đến vật gì người ấy nằm hay ngồi lên sẽ bị ô uế cho đến tối. Người có bổn phận mang những đồ vật ấy đi, phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế cho đến tối. 11Nếu người ấy đụng đến ai mà không rửa tay trước, người bị đụng phải giặt áo xống mình, phải tắm, bị ô uế cho đến tối. 12Nếu người ấy đụng đến đồ dùng bằng đất, đồ ấy phải bị đập vỡ; nếu là đồ dùng bằng gỗ, phải đem rửa sạch.
13Khi chứng di tinh chấm dứt, người ấy có bảy ngày để tẩy sạch mình, phải giặt áo xống, phải tắm tại một dòng nước chảy, và được sạch. 14Ngày thứ tám, người ấy sẽ đem đến cho thầy tế lễ tại cửa Đền hội kiến, trước mặt Chúa hai chim cu hoặc hai bồ câu con. 15Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa.
16Khi một người đàn ông xuất tinh, người ấy phải tắm toàn thân trong nước và bị ô uế cho đến tối. 17Quần áo, đồ dùng bằng da bị dính phải, phải đem giặt đi và bị ô uế cho đến tối. 18Người đàn ông cũng như đàn bà, phải tắm sau lúc giao hợp và bị ô uế cho đến tối.
19Khi một người đàn bà có kinh, sẽ bị ô uế trong bảy ngày, ai đụng đến người ấy sẽ bị ô uế cho đến tối. 20Bất kỳ vật gì người ấy nằm lên hoặc ngồi lên, đều không sạch. 21-23Ai đụng đến giường người ấy nằm hay vật gì người ấy ngồi lên, phải giặt áo xống mình, phải tắm, và bị ô uế đến tối. 24Nếu một người đàn ông giao hợp với người đàn bà trong thời gian bị ô uế, sẽ bị ô uế trong bảy ngày; giường nào người đàn ông này nằm cũng sẽ ô uế. 25Nếu một người đàn bà ra huyết nhiều ngày ngoài thời gian có kinh, hoặc ra huyết lâu quá thời kỳ có kinh thông thường, người ấy sẽ không sạch suốt thời gian ra huyết, cũng như lúc có kinh. 26Giường nào người ấy nằm, vật gì người ấy ngồi lên sẽ không sạch, cũng như lúc có kinh. 27Ai đụng đến các vật ấy sẽ bị ô uế, phải giặt áo xống mình, tắm rửa, và bị ô uế cho đến tối. 28Bảy ngày sau khi chứng ra huyết chấm dứt, người ấy sẽ được sạch. 29Ngày thứ tám, người ấy sẽ đem đến cho thầy tế lễ tại cửa Đền hội kiến hai chim cu hoặc hai bồ câu con. 30Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu. Vậy thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa.
31Như vậy, các ngươi sẽ tẩy sạch dân Y-sơ-ra-ên khi họ bị ô uế, nếu không, họ phải chết vì làm ô uế Đền của Ta ở giữa họ.
32Đó là luật liên hệ đến đàn ông vì chứng di tinh và xuất tinh, trở nên ô uế; 33liên hệ đến đàn bà có kinh hoặc ra huyết, và trường hợp đàn ông giao hợp với đàn bà đang bị ô uế.