15

Klei Ƀlĕ Čhŏ Mrŏ Mơ̆ng Asei Mlei

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 2“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, tơdah sa čô êkei mâo klei ƀlĕ mơ̆ng asei mlei, klei ƀlĕ anăn jing čhŏ. 3Anei jing klei bhiăn kơ klei čhŏ ñu kyua klei ƀlĕ: thâodah asei mlei ƀlĕ nanao amâodah asei mlei ñu kơ̆ng klei ƀlĕ, klei anăn jing čhŏ kơ ñu. 4Jih jang jhưng pĭt pô mâo klei bi ƀlĕ đih srăng jing čhŏ; leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu sun dôk srăng jing čhŏ. 5Hlei pô ruêh jhưng pĭt ñu srăng boh hĕ čhiăm ao, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 6Hlei pô dôk gŭ ti mnơ̆ng pô mâo klei bi ƀlĕ sun dôk leh srăng boh čhiăm ao, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 7Hlei pô ruêh asei mlei pô mâo klei bi ƀlĕ srăng boh hĕ čhiăm ao ñu, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 8Tơdah pô mâo klei bi ƀlĕ kčuh êa bah ti sa čô doh, pô anăn srăng boh hĕ čhiăm ao ñu, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 9Ưn pô mâo klei bi ƀlĕ đĭ sun dôk srăng jing čhŏ. 10Hlei pô ruêh sa mnơ̆ng ti gŭ ñu, pô anăn srăng jing čhŏ tơl tlam; leh anăn hlei pô djă mnơ̆ng anăn srăng boh hĕ čhiăm ao gơ̆, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 11Tơdah pô mâo klei bi ƀlĕ ruêh arăng ƀiădah ka rao ôh kngan hlăm êa, pô ñu ruêh anăn srăng boh čhiăm ao, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 12Gŏ lăn pô mâo klei bi ƀlĕ ruêh, arăng srăng bi mčah hĕ; leh anăn grăp boh gŏ hŏng kyâo, arăng srăng rao hlăm êa.
13Tơdah pô mâo klei bi ƀlĕ jing doh leh mơ̆ng klei bi ƀlĕ, ñu srăng yap kjuh hruê kơ klei bi doh ñu, boh čhiăm ao, mnei hlăm êa đoh, leh anăn srăng jing doh. 14Ti hruê tal sa păn ñu srăng mă dua drei mgăm amâodah dua drei êđai ktrâo, leh anăn nao ti anăp Yêhôwa ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn brei digơ̆ kơ khua ngă yang. 15Khua ngă yang srăng myơr digơ̆, sa drei jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, sa drei mkăn jing mnơ̆ng myơr čuh; leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh pô anăn ti anăp Yêhôwa kyua klei bi ƀlĕ.
16Tơdah sa čô êkei mâo klei ƀlĕ êa ktăk, brei ñu mnei jih asei mlei ñu hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 17Jih jang čhiăm ao leh anăn jih jang klĭt djŏ êa ktăk arăng srăng boh rao hĕ hŏng êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 18Tơdah sa čô êkei đih hŏng sa čô mniê leh anăn ƀlĕ êa ktăk, jih dua srăng mnei diñu pô hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam.
19Tơdah sa čô mniê mâo klei ƀlĕ êrah jing klei khăng ƀlĕ mơ̆ng asei mlei ñu, ñu srăng dôk hlăm klei čhŏ ñu êjai kjuh hruê, leh anăn hlei pô ruêh ñu srăng jing čhŏ tơl tlam. 20Jih jang mnơ̆ng ñu đih êjai ñu čhŏ srăng jing čhŏ; leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu sun dôk srăng jing čhŏ. 21Hlei pô ruêh jhưng pĭt ñu srăng boh hĕ čhiăm ao leh anăn mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 22Hlei pô ruêh sa mnơ̆ng ñu sun dôk srăng boh hĕ čhiăm ao, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam, 23thâodah jing jhưng pĭt amâodah sa mnơ̆ng ñu sun dôk, pô ruêh dŏ anăn srăng jing čhŏ tơl tlam. 24Tơdah sa čô êkei đih hŏng ñu, klei ñu jing čhŏ djŏ kơ gơ̆, gơ̆ srăng jing čhŏ êjai kjuh hruê; leh anăn jih jang jhưng pĭt gơ̆ đih srăng jing čhŏ.
25Tơdah sa čô mniê mâo klei ƀlĕ êrah êjai lu hruê, amâo djŏ yan ñu khăng mâo, amâodah ñu mâo klei ƀlĕ êgao yan ñu jing čhŏ, ñu srăng jing čhŏ jih hruê ñu mâo klei ƀlĕ anăn; msĕ si hlăm hruê êjai ñu khăng jing čhŏ, ñu srăng jing čhŏ. 26Jih jang jhưng pĭt ñu đih êjai jih hruê klei ƀlĕ anăn srăng jing kơ ñu msĕ si jhưng pĭt kơ klei ñu khăng jing čhŏ; leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu sun dôk srăng jing čhŏ, msĕ si êjai ñu khăng jing čhŏ. 27Hlei pô ruêh mnơ̆ng anăn srăng jing čhŏ, srăng boh čhiăm ao, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. 28Ƀiădah tơdah ñu doh leh kơ klei ƀlĕ anăn, ñu srăng yap kjuh hruê, leh klei anăn ñu srăng jing doh. 29Ti hruê tal sa păn ñu srăng mă dua drei mgăm amâodah dua drei êđai ktrâo, leh anăn djă ba digơ̆ kơ khua ngă yang ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 30Khua ngă yang srăng myơr sa drei jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh leh anăn sa drei mkăn jing mnơ̆ng myơr čuh; leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh kơ mniê anăn ti anăp Yêhôwa kyua klei ƀlĕ čhŏ anăn.
31Snăn brei diih bi ktlah phung ƀuôn sang Israel mơ̆ng klei bi čhŏ diñu, huĭdah diñu djiê hlăm klei čhŏ anăn hŏng klei bi čhŏ sang čhiăm kâo dôk ti krah diñu.”
32Anăn jing klei bhiăn kơ êkei mâo klei ƀlĕ leh anăn kơ pô mâo klei ƀlĕ êa ktăk, jing čhŏ hŏng klei ƀlĕ anăn; 33msĕ mơh mniê mâo klei ruă hŏng klei ñu khăng jing čhŏ; si tô hmô, kơ grăp êkei amâodah mniê mâo klei ƀlĕ, leh anăn kơ êkei đih hŏng mniê čhŏ.