17

Muaj tuab lub chaw tua tsaj xyeem

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua Aloo hab nwg cov tub hab cov Yixayee suavdawg tas, ‘Ntawm nuav yog tej kws Yawmsaub has kuas mej ua. 3Yog cov Yixayee leejtwg tua nyuj tua mivnyuas yaaj tua tshws rua huv lub zog lossws tua saab nrau lub zog, 4tsw coj tuaj rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb es muab xyeem rua Yawmsaub ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub, mas tug hov muaj txem vem nwg ua ntshaav lug. Nwg ua ntshaav lug mas yuav tsum muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog. 5Ua le nuav sub cov Yixayee txhad le coj tej tsaj kws puab muab tua xyeem tom tej teb tuaj tua xyeem rua Yawmsaub es muab rua tug pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab muab tua xyeem rua Yawmsaub ua kevcai sws raug zoo. 6Mas tug pov thawj yuav muab cov ntshaav hov nchus rua sau Yawmsaub lub thaaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab muab cov roj hlawv tsw qaab kuas hum Yawmsaub lub sab. 7Mas puab txhad tsw tua tsaj xyeem rua tej daab tshws kws puab deev hov. Qhov nuav yuav ua kevcai rua puab txhua tam moog ib txhws.’
8“Hab koj has rua puab tas, ‘Cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob leejtwg muab tsaj xyeem ua kevcai hlawv xyeem lossws muab tua xyeem, 9es nwg tsw coj tug tsaj hov tuaj rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb le maav xyeem rua Yawmsaub, mas muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog.

Tsw xob noj ntshaav

10“ ‘Cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob leejtwg noj ntshaav, kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam tug kws noj ntshaav hov hab muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog. 11Tsua qhov txhua yaam kws caj sa txujsa yog nyob huv cov ntshaav. Kuv pub cov ntshaav rua mej swv sau lub thaaj ua kevcai ntxuav mej tug kheej kev txhum, tsua qhov cov ntshaav yog yaam kws ntxuav tau kev txhum vem ntshaav yog txujsa. 12Yog le nuav kuv txhad has rua cov Yixayee tas, “Tsw kheev mej cov leejtwg noj ntshaav hlo le, hab tsw kheev lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob leejtwg noj ntshaav.” 13Cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob leejtwg moog tua tsaj qus lossws naag noog kws noj tau mas yuav tsum muab cov ntshaav nchuav tseg hab muab moov aav faus.
14“ ‘Tsua qhov txhua tug tsaj txujsa puavleej yog nwg cov ntshaav. Vem le nuav kuv txhad has rua cov Yixayee tas, “Mej tsw xob noj yaam tsaj twg ntshaav hlo le, tsua qhov txhua tug tsaj txujsa yog nyob huv cov ntshaav. Leejtwg noj yuav raug muab txav tawm moog.” 15Txhua tug kws yug huv lub tebchaws lossws lwm haiv tuabneeg kws noj tej tsaj tuag lossws tej tsaj kws lwm tug tsaj tum tuag, mas nwg yuav tsum ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej hab yuav qas tsw huv moog txug tsaus ntuj le maav huv. 16Yog nwg tsw ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej, mas nwg yuav rws nwg lub txem.’ ”