2

Zeix Mienh Jomc Mienh Wuov Deix Zuqc Buangh Nyei Zeqc Naanc

  1“Daav za'eix zoux waaic sic,
   yaac bueix jienv coux hnamv cuotv orqv nyei za'eix wuov deix mienh
    oix zuqc kouv aqv.
  Lungh yietv njang ninh mbuo ziouc cuotv mingh zoux aqv,
   weic zuqc ninh mbuo nyei buoz maaih qaqv zoux.
  2Ninh mbuo mauv lingh deic yaac caangv aqv,
   mauv mienh nyei biauv yaac zorqv aqv.
  Ninh mbuo zeix mienh caux ninh nyei biauv zong hmuangv doic,
   liemh mienh caux ninh nzipc nyei buonc.”
3Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Mangc maah! Yie mbenc zeqc naanc bun meih mbuo,
   meih mbuo yaac maiv haih jaiv maiv ndutv.
  Meih mbuo maiv haih ngorngz jienv jaang yangh jauv,
   weic zuqc meih mbuo oix zuqc kouv aqv.
  4Taux wuov zanc meih mbuo ziouc benx nzung
   bun mienh baaux huotv meih mbuo.
  Ninh mbuo oix nzauh nyiemv hnyouv mun nyei gorngv,
  ‘Yie mbuo zuqc baaic nzengc.
   Ziouv zorqv yie nyei baeqc fingx nzipc nyei buonc tiuv bun ganh dauh,
  yie nyei buonc ninh zorqv mi'aqv.
  Ninh zorqv yie mbuo nzipc nyei buonc ndau
   bun caangv yie mbuo mingh wuov deix mienh.’+”
  5Weic naaiv yiem Ziouv gapv zunv nyei wuic
   meih mbuo maiv maaih haaix dauh duqv yiem jienv dingc maengc mangc, bun nqoi ndau.
  6Zuangx mienh zunh mbuox yie,
   “Maiv dungx zunh gorngv yie mbuo maah!
  Maiv horpc zuqc zunh naaiv deix sic.
   Nyaiv nyei jauv maiv haih zuqc yie mbuo lorqc.”
  7Yaakopv nyei zeiv-fun aah! Horpc zuqc hnangv naaiv gorngv aqv fai?
   “Ziouv nyei Singx Lingh maiv maaih noic aqv fai?
  Naaiv deix sic ninh za'gengh zoux nyei?”
  Yie gorngv nyei waac maiv haih tengx
   zoux horpc nyei mienh duqv longx fai?
  8Meih mbuo jiez daaih hnangv win-wangv nor,
   mborqv yie nyei baeqc fingx.
  Meih mbuo luv yiem longx nyei mienh nyei domh lui-ndaauv,
   se jiex jauv hnamv maiv zaaic haih buangh sic nyei mienh,
   liemh mborqv jaax nzuonx nyei mienh.
  9Meih mbuo zunc yie nyei baeqc fingx gu'nyuoz nyei m'sieqv dorn
   cuotv ninh mbuo kuh yiem nyei biauv.
  Meih zorqv nqoi yie oix ceix bun
   ninh mbuo nyei naamh nyouz nyei fuqv weic yietc liuz.
  10Jiez sin daaih mingh aqv,
   naaiv maiv zeiz meih mbuo hitv nyei dorngx.
  Laaix meih mbuo nyei zuiz,
   naaiv deix dorngx maaih uix, oix zuqc mietc,
   zungv hniev-hniev nyei zuqc mietc.
  11Se gorngv maaih mienh jiex naaiv jiex wuov gorngv-baeqc nduov mienh ziouc gorngv,
   “Yie oix douc waac mbuox meih mbuo gunv hopv a'ngunc diuv caux diuv-kuv,”
   ninh haih zoux naaiv deix mienh oix longc nyei douc waac mienh.

Laengz Waac Bun I^saa^laa^en Mienh Maaih Lamh Hnamv Dorngx

  12Yaakopv nyei zeiv-fun aah!
   Yie ndongc haaix zungv oix siou meih mbuo zunv.
   Yie oix gapv zunv zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh.
  Yie oix dorh ninh mbuo yiem zunv yietc norm dorngx
   hnangv ba'gi yungh yiem ba'gi yungh laanh,
   se hnangv ba'gi yungh ciangv nyei ba'gi yungh guanh.
   Naaiv norm dorngx ziouc maaih mienh mbiouh mbiouh nyei mbui.
  13Tengx ninh mbuo koi jauv wuov dauh oix yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc mingh.
   Ninh mbuo oix mborqv tong gan zingh laatc gaengh cuotv.
  Ninh mbuo nyei hungh ziouc mingh ndaangc,
   se Ziouv ciev bieiv dorh ninh mbuo.”