16

Tlâo Mta Klei Knăm Bi Kčah Leh

(KKbiă 23:14-17; 34:18-24)

1 “Brei diih hdơr pioh ƀơ̆ng knăm Klei Găn kơ Yêhôwa Aê Diê diih hlăm mlan Abip; kyuadah hlăm mlan Abip yơh Yêhôwa Aê Diê diih atăt diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip êjai mlam. 2Brei diih myơr mnơ̆ng ngă yang Knăm Klei Găn kơ Yêhôwa Aê Diê diih, biăp amâodah êmô ti anôk Yêhôwa srăng ruah čiăng dưm anăn ñu tinăn. 3Đăm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng myơr anăp mbĭt ôh kpŭng mâo kpei; êjai kjuh hruê brei diih ƀơ̆ng mbĭt hŏng kpŭng amâo mâo kpei, jing kpŭng klei knap — kyuadah diih kbiă leh mơ̆ng ala čar Êjip hŏng klei đuĕ ruăt yơh — čiăng kơ jih jang hruê diih dôk hdĭp diih dưi hdơr kơ hruê diih kbiă mơ̆ng čar Êjip. 4Đăm brei arăng ƀuh ôh kpei mbĭt hŏng diih hlăm jih ala čar diih êjai kjuh hruê; kđeh čĭm diih ngă yang ti tlam hruê tal sa kăn srăng ăt dôk rei jih mlam tơl aguah. 5Diih amâo dưi bi mdjiê mnơ̆ng myơr kơ Knăm Klei Găn hlăm grăp boh ƀuôn Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih, 6ƀiădah ti anôk Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah čiăng brei anăn ñu dôk tinăn; tinăn yơh diih srăng myơr mnơ̆ng kơ knăm Klei Găn êjai tlam ti yang hruê lĕ, djŏ hŏng mông diih kbiă mơ̆ng čar Êjip. 7Brei diih tŭk hlŏng ƀơ̆ng gơ̆ ti anôk Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah; leh anăn ti aguah diih srăng lŏ wĭt kơ sang čhiăm diih. 8Êjai năm hruê brei diih ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei; leh anăn ti hruê tal kjuh srăng mâo hruê kƀĭn mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê diih; diih amâo dưi ngă sa mta bruă ôh hruê anăn.
9 Brei diih yap kjuh hruê kăm; dơ̆ng yap kjuh hruê kăm anei mơ̆ng hruê diih dơ̆ng wiă mdiê. 10Hlăk anăn brei diih hdơr pioh knăm huă mnăm Hruê Kăm kơ Yêhôwa Aê Diê diih djă ba mnơ̆ng myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng, dŏ anăn diih srăng brei tui si Yêhôwa Aê Diê diih brei klei jăk jĭn kơ diih. 11Leh anăn diih srăng hơ̆k mơak ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, diih, anak êkei leh anăn anak mniê diih, dĭng buăl êkei mniê diih, phung Lêwi dôk hlăm ƀuôn diih, pô dôk jưh bhiâo, anak êrĭt, leh anăn mniê djiê ung ti krah diih, ti anôk Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah čiăng brei anăn ñu dôk tinăn. 12Brei diih hdơr kơ diih jing leh hlŭn hlăm čar Êjip, leh anăn brei diih răng hdơr pioh klei bhiăn anei.
13 Brei diih hdơr pioh knăm Sang Čhiăm êjai kjuh hruê, tơdah diih ba wĭt boh mơ̆ng anôk prah mdiê leh anăn anôk diih djiêt kpiê. 14Diih srăng hơ̆k mơak hlăm knăm anăn, diih, phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diih, phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê diih, phung Lêwi, phung dôk jưh bhiâo, phung anak êrĭt, leh anăn phung mniê djiê ung dôk hlăm ƀuôn diih. 15Êjai kjuh hruê brei diih hdơr pioh knăm anei kơ Yêhôwa Aê Diê diih ti anôk Yêhôwa srăng ruah; kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih hlăm jih boh diih mâo leh anăn jih bruă kngan diih ngă. Snăn diih srăng bŏ hŏng klei hơ̆k mơak mđrăm mbĭt.
16Tlâo bliư̆ grăp thŭn brei jih jang phung êkei bi êdah ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih ti anôk ñu srăng ruah: ti knăm Kpŭng Amâo Mâo Kpei, ti knăm Kjuh Hruê Kăm, leh anăn ti knăm Sang Čhiăm. Diñu amâo dưi bi êdah ti anăp Yêhôwa kngan êhŏng ôh. 17Grăp čô srăng myơr tui si klei ñu dưi, tui si klei jăk jĭn Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih.”

Bruă Kiă Kriê Hlăm Klei Phat Kđi

18“Brei diih mdưm phung khua phat kđi leh anăn phung khua kiă kriê hlăm jih jang ƀuôn Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ ih, tui si găp djuê diih; leh anăn diñu srăng phat kđi phung ƀuôn sang hŏng klei kpă. 19 Đăm bi msoh kơ klei kpă ôh; đăm dôk sa nah tĭng ôh; đăm mă tŭ ngăn sun ôh; kyuadah ngăn sun bi bum ală phung thâo mĭn leh anăn bi msoh klei pô kpă. 20Brei ih tui hlue klă sĭt klei kpă, čiăng kơ ih dưi dôk hdĭp leh anăn dưn ala čar Yêhôwa Aê Diê brei kơ ih.
21 Đăm pla ana kyâo jing sa ƀĕ gơ̆ng kŭt rup yang Asêra ôh ti djiêu knưl ih srăng mdơ̆ng kơ Yêhôwa Aê Diê ih. 22 Leh anăn đăm mdơ̆ng kmeh ngă yang ôh, dŏ anăn Yêhôwa Aê Diê ih bi êmut.”