16

Ziouv Nyei Siex Maengc Zipv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 12:1-20)

1Taux ⟨Aa^mbipc hlaax⟩ oix zuqc jiex Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ⟨Aa^mbipc hlaax⟩ weic zuqc yiem Aa^mbipc hlaax lungh muonz zanc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung. 2Oix zuqc yiem Ziouv, oix ginv daaih liepc ninh ganh nyei Mengh wuov norm dorngx, longc dauh meih mbuo nyei ngongh guanh, yungh guanh nyei saeng-kuv ziec bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic jiex ⟨Aa^mbipc hlaax⟩ 3Meih mbuo nyanc naaiv dauh saeng-kuv nyei orv, maiv dungx nyanc an ⟨Aa^mbipc hlaax⟩ nyei njuov caux. Naaiv deix siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov, se heuc doh naanc njuov, weic zuqc meih mbuo gaanv jienv biaux cuotv I^yipv Deic-Bung. Hnangv naaiv meih mbuo ziouc yietc seix jangx jienv meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc. 4Naaiv deix siec hnoi, yiem meih mbuo nyei deic-jaaix gu'nyuoz, maiv dungx bun haaix dauh maaih bingv. Daauh hnoi lungh maanz-hmuangx ziec nyei orv, maiv dungx liouh yietc deix taux lungh ndorm.
5Maiv dungx yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei haaix norm mungv ziec Siex Maengc Zipv nyei saeng-kuv. 6Kungx oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih weic liepc ninh ganh nyei Mengh wuov norm dorngx ziec. Yiem wuov lungh maanz-hmuangx, mba'hnoi ndortv nyei ziangh hoc, se doix cuotv I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc, oix zuqc ziec weic Siex Maengc Zipv nyei saeng-kuv. 7Oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih wuov norm dorngx zorqv wuov deix orv zoux zuoqc daaih nyanc. Da'nyeic ndorm nziouv nyei, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei ndopv-liuh. 8Juqv hnoi gu'nyuoz oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov. Da'cietv hnoi oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix zaangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac maiv dungx zoux haaix nyungc gong.

Siou Cun-Gaeng Zipv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 34:22; Lewi 23:15-21)

9Meih mbuo oix zuqc yiem meih mbuo zorqv nzuqc limh njiec buoz gaatv mbiauh wuov hnoi funx buangv siec norm leiz-baaix, 10ziouc jiex Siou Cun-Gaeng nyei Zipv houc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Ziux Ziouv ceix fuqv bun meih mbuo, oix zuqc ziux wuov cuotv fim fongc horc. 11Meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei naamh nyouz, liemh meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, caux yiem meih mbuo nyei zingh nyei ⟨Lewi Mienh,⟩ yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih weic liepc ninh ganh nyei Mengh wuov norm dorngx, yiem Ziouv nyei nza'hmien njien-youh orn-lorqc. 12Oix zuqc jangx jienv meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux jiex nouh, yaac oix zuqc longx-longx nyei gan naaiv deix leiz-latc.

Mbiorv Liuh Zipv

(Beiv mangc Lewi 23:33-43)

13Siou baac mbiauh hmeiv, nyueih nzengc a'ngunc biouv, nqa'haav oix zuqc jiex ⟨Mbiorv Liuh Zipv⟩ siec hnoi. 14Jiex naaiv norm zipv oix zuqc njien-youh nauc nyitc, meih mbuo caux meih mbuo nyei naamh nyouz, meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, caux yiem meih mbuo nyei zingh nyei Lewi Mienh, caux ganh fingx mienh, caux guh hanh fu'jueiv, caux auv-guaav. 15Meih mbuo oix zuqc yiem Ziouv oix ginv daaih wuov norm dorngx jiex naaiv deix siec hnoi nyei Zipv taaih Ziouv, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ceix fuqv bun meih mbuo nyei gaeng-zuangx longx yaac ceix fuqv meih mbuo nyei buoz zoux nyei nyungc-nyungc gong. Meih mbuo ziouc njien-youh orn-lorqc aqv.
16Meih mbuo nyei yietc zungv m'jangc dorn yietc hnyangx buo nzunc oix zuqc mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih wuov norm dorngx, yiem Ziouv nyei nza'hmien. Se mingh jiex ⟨Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv,⟩ Siou Cun-Gaeng Zipv caux Mbiorv Liuh Zipv. Haaix dauh mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien yaac maiv dungx kungx-buoz baeqc zaux nyei mingh. 17Gorqv-mienh oix zuqc ziux gorqv-mienh haih cuotv duqv nyei, se ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix fuqv bun meih mbuo nyei buonc, dorh ga'naaiv mingh fongc horc.

Oix Zuqc Longc Baengh Fim Nyei Leiz

18Meih mbuo oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei norm-norm zingh, ziux meih mbuo nyei fingx-fingx mienh orn deix mienh zoux siemv zuiz jien caux gunv sic jien. Ninh mbuo ziouc haih baengh fim nyei siemv mienh. 19Maiv dungx zoux waaic baengh fim nyei leiz, yaac maiv dungx mangc haaix dauh nyei hmien. Maiv dungx nyanc nyaanh hmuangx weic zuqc nyaanh hmuangx bun bei leiz nyei mienh nyei m'zing maengh, yaac mbienv baengh fim mienh nyei waac. 20Oix zuqc gan baengh fim nyei leiz, kungx zoux baengh fim nyei hnangv, meih mbuo cingx daaih duqv maengc ziangh yaac duqv nzipc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo nyei deic-bung.
21Meih mbuo ceix Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei ziec-dorngh, yiem ziec-dorngh ga'hlen maiv dungx liepc ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx. 22Yaac maiv dungx liepc zaangc zienh nyei la'bieiv-dongc. Se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nzorng haic nyei ga'naaiv.