16

Kevcai hlaa dhau

(Ts.D. 12:1-20)

1Koj yuav ncu lub hli Anpis hab ua kevcai Hlaa Dhau rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, tsua qhov lub hli Anpis hov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tau coj koj tawm huv Iyi tebchaws lug mo ntuj. 2Koj yuav muab tug tsaj kws ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, yog yaaj tshws lossws nyuj, rua huv lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob. 3Koj tsw xob noj tej ncuav kws xyaw keeb ntxuag tug tsaj hov. Koj yuav noj cov ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub, yog tej ncuav kws ncu txug kev txom nyem vem yog koj maaj maaj tswv tawm huv Iyi tebchaws, sub koj txhad le ncu txug nub kws koj tawm huv Iyi tebchaws hov ib swm neej le. 4Huv xyaa nub hov tsw tseev kuas muaj ib qho keeb ncuav huv koj lub tebchaws hlo le. Tug tsaj kws koj tua xyeem thawj nub thaus yuav tsaus ntuj koj tsw xob tseg ib qho nqaj ca ib mos moog txug kaaj ntug. 5Koj tsw xob muab tug tsaj kws ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua huv koj tej moos kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua koj. 6Tassws koj yuav tsum muab tug tsaj kws ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua huv lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob xwb. Koj yuav muab xyeem rua thaus yuav tsaus ntuj kws nub poob qho lawd, yog lub swjhawm kws koj tawm huv Iyi tebchaws. 7Koj yuav tsum muab ua kuas sav le maav noj rua huv lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca, mas taagkig tom qaab koj rov moog rua huv koj lub tsev ntaub. 8Koj yuav noj tej ncuav tsw xyaw keeb rau nub mas nub kws xyaa yuav tuaj txoos ua ke caiv su tag tag le rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, hab nub hov koj tsw xob ua ib yaam num daabtsw le.

Kevcai thaus hlais qoob loos taag

(Ts.D. 34:22; L.Kc. 23:15-21; X.Txh. 28:26-31)

9Koj suav kuas puv xyaa lub chib su, suav nub kws koj chiv xuas lag hlais qoob loos moog kuas puv xyaa lub chib su. 10Nub hov koj yuav tsum ua kevcai xyaa lub chib su xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, yuav muab xyeem pub lawv le koj zoo sab pub, npaum le kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub tub foom koob moov rua koj lawd. 11Koj yuav zoo sab xyiv faab rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag, koj hab koj tej tub tej ntxhais koj tej tub qhe nkauj qhev hab cov Levi kws nyob huv koj tej moos hab lwm tug kws nrug koj nyob hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag kws nrug koj nyob, mej suavdawg yuav zoo sab xyiv faab rua huv lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob. 12Koj yuav tsum ncu tas koj txeev ua qhev huv Iyi tebchaws mas koj yuav ceev faaj ua lawv le tej kaab ke nuav.

Kevcai nyob tsev pheeb suav

(L.Kc. 23:33-43)

13Koj yuav ua kevcai nyob tsev pheeb suav xyaa nub rua thaus koj sau qoob loos huv tej tshaav ntaus qeb ntaus mog lug ncawg tsev taag hab sau kua txwv maab huv tej chaw tsuam taag lawm. 14Koj yuav paam noj haus ua sab xyiv faab, koj hab koj tej tub tej ntxhais koj tej tub qhe nkauj qhev hab cov Levi hab lwm haiv tuabneeg hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag kws nyob huv koj tej moos yuav ua ke xyiv faab. 15Koj yuav ua qhov kevcai nuav xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv xyaa nub rua huv lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca, tsua qhov koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav foom koob moov rua koj tej qoob loos huvsw hab rua txhua yaam num kws koj txhais teg ua, sub koj txhad muaj kev zoo sab xyiv faab kawg.
16Ib xyoos mas mej cov txwvneej suavdawg yuav tsum tuaj rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag peb zag rua huv lub chaw kws nwg yuav xaiv ca, yog thaus ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb hab thaus ua kevcai xyaa lub chib su hab thaus ua kevcai nyob tsev pheeb suav. Puab tsw xob tuaj cuag Yawmsaub teg dawb teg do. 17Txhua tug yuav xyeem pub lawv le xyeem tau, npaum le tej koob moov kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub pub rua nwg lawd.

Tu plaub ncaaj nceeg

18Koj yuav tsum tsaa cov kws tu plaub hab cov num tswv rua huv mej txhua lub moos kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej, tsaa rua huv txhua xeem, mas puab yuav tu plaub ntug ncaaj nceeg rua cov pejxeem. 19Koj tsw xob tu plaub tsw ncaaj, tsw xob tuaj leejtwg tog, tsw xob yuav nyaj xab tsua qhov tej nyaj xab ua rua tug kws txawj ntse dig muag hab qhau tug kws muaj cai. 20Tu plaub mas koj yuav tsum tu ncaaj tag tag le, sub koj txhad le muaj txujsa nyob hab txhad tau lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua koj ua qub txeeg qub teg.
21Koj tsw xob cog ib tsob ntoo daabtsw lug ua ncej daab Asela rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub thaaj kws koj ua lawd ib saab. 22Koj tsw xob txhus tej ncej teev daab, yog yaam kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv ntxub.