33

Yacốp Cớp Ê-sau Ramóh Loah

1Yacốp tapoang nhêng, chơ án hữm Ê-sau toâq cớp pỗn culám náq cũai samiang. Ngkíq Yacốp tampễq máh con án yỗn Lê-a, Rachel, cớp bar náq mansễm táq ranáq yỗn alới dững. 2Án yỗn bar náq mansễm táq ranáq cớp con alới pỡq nhũang. Vớt ki, án yỗn Lê-a cớp máh con án pỡq tapun. Ntun tháng án yỗn Rachel cớp Yô-sep ễn pỡq. 3Moâm án táq ngkíq, Yacốp pỡq nhũang nheq tữh cũai ki. Tữ án toâq pỡ Ê-sau, án cucốh choâng moat Ê-sau tapul trỗ. 4Ma Ê-sau lúh palŏ́ng kĩau Yacốp, cớp hũn hĩt án. Chơ alới bar náq mpruam nhiam.
5Chơ Ê-sau tapoang hữm máh mansễm cớp máh carnễn. Án blớh Yacốp neq: “Nheq tữh cũai ỡt cớp mới la noau?”
 Yacốp ta‑ỡi: “Nâi la máh con Yiang Sursĩ yỗn cứq.”
6Moâm ki, bar náq mansễm táq ranáq yỗn Yacốp cớp máh con alới toâq, cớp alới cucốh Ê-sau. 7Chơ Lê-a cớp máh con án ễn toâq, cớp alới cucốh Ê-sau tê. Chơ parsốt tháng la Yô-sep cớp Rachel toâq cucốh Ê-sau tê.
8Ê-sau blớh ễn neq: “Máh cũai cớp tỗp charán cứq khoiq ramóh ki dŏq yỗn noau?”
 Yacốp ta‑ỡi: “Cứq sễq yỗn ai máh charán ki ễq yỗn ai bũi pahỡm cớp cứq.”
9Ma Ê-sau pai: “Sa‑ỡn mới, a‑ễm ơi! Cứq bữn sa‑ữi tê charán; sanua mới ĩt dŏq loah máh crơng mới.”
10Yacốp ta‑ỡi neq: “Tỡ bữn mŏ! Khân ai sâng ayooq táq a‑ễm, sễq ai roap ĩt máh crơng nâi. Cứq hữm moat ai la machớng cứq hữm moat Yiang Sursĩ tê, yuaq ai tabỡp cứq bũi óh lứq. 11Ngkíq cứq sễq ai roap ĩt máh crơng nâi. Yiang Sursĩ toâp chuai cứq, ngkíq yuaq cứq bữn túc palễc.”
 Yacốp pasĩt níc Ê-sau, chơ Ê-sau roap ĩt máh crơng ki.
12Ê-sau pai neq: “Hái loŏh pỡq parnơi. Cứq pỡq nhũang.”
13Yacốp ta‑ỡi neq: “Ai ơi! Ai hữm chơ máh con cứq noâng cớt cớt. Cớp cứq bữn cữu cớp ntroŏq mbỡiq roah con hỡ. Khân hếq cutúh yỗn pỡq chái, ki ống muoi tangái sâng la cuchĩt nheq. 14Sễq ai pỡq nhũang cứq a‑ễm. Chơ cứq ngcuai pỡq, yuaq cứq miaq yũar máh charán cớp con cứq. Nỡ‑ra ễn cứq toâq pỡ dống ai pỡ ntốq Sêr ki.”
15Ê-sau ta‑ỡi: “Khân ngkíq, cứq yỗn cũai samiang tễ tỗp cứq pỡq cớp mới, dŏq chuai mới.”
 Ma Yacốp ta‑ỡi Ê-sau neq: “Tỡ bữn ntrớu! Ai khoiq sarũiq táq cứq sa‑ữi chơ.”
16Ngkíq tâng tangái ki Ê-sau píh chu loah pỡ Sêr. 17Ma Yacốp noâng ỡt pỡ ntốq Sucôt. Ỡt ntốq ki, án táq muoi lám dống, cớp táq cuaq yỗn charán án ỡt hỡ. Ngkíq, noau dŏq ramứh ntốq ki la Sucôt.
18Toâq Yacốp loŏh tễ cruang Padan Aram, pỡq pỡ vil Se-kem tâng cruang Cana-an, án tỡ bữn ramóh túh coat ntrớu; chơ án chóh dống tễ ramŏ́h vil ki. 19Cớp án chỡng muoi ntốq cutễq tễ máh con samiang Hamor, la mpoaq Se-kem. Yacốp chỡng cutễq ki muoi culám ŏ́c práq panê. Chơ án ayứng dống aroâiq pỡ ki. 20Pỡ ntốq ki án táq muoi lám prông dŏq sang Yiang Sursĩ. Án amứh prông ki la: El-alô-he I-sarel.