33

Yakhauj Ntsib Exaus

1Thaum Yakhauj pom Exaus thiab plaub puas leej uas nrog Exaus ua ke tuaj, nws txawm muab nws cov menyuam faib rau Le-as, Laxees thiab rau ob tug niamyau. 2Nws tso ob tug niamyau thiab nkawd cov menyuam mus ua ntej, tso Le-as thiab nws cov menyuam tuaj nruab nrab, ces mam tso Laxees thiab Yauxej tuaj tom qab kawg. 3Yakhauj mus ua lawv ntej thiab nws txhos caug ntua hauv av pe xya pes mus ti nkaus ntawm nws tus tijlaug. 4Tiamsis Exaus dhia ceev nrooj mus cuag Yakhauj, puag nkaus thiab nwj nws. Nkawd ob kwvtij sib qawg quaj. 5Thaum Exaus tsa muag xam, nws pom dheev cov pojniam thiab cov menyuam ntawd, nws txawm nug hais tias, “Cov neeg uas nrog koj los no yog leejtwg?”
 Yakhauj teb hais tias, “Tijlaug, cov menyuam no yog Vajtswv tus uas ibtxwm ua zoo kawg nkaus pub rau kuv.”
6Ces ob tug niamyau nrog nkawd cov menyuam txav zog los thiab txhos caug ntua pe, 7Le-as thiab nws cov menyuam mam los thiab thaum kawg Yauxej thiab Laxees mam li txav los thiab txhos caug ntua pe.
8Exaus rov nug hais tias, “Ua li pab uas kuv xub tuaj ntsib ne? Pab ntawd yog leejtwg pab thiab?”
 Yakhauj teb hais tias, “Pab ntawd yog kuv muab rau koj, thov koj hlub kuv.”
9Tiamsis Exaus hais tias, “Kuv tus kwv, kuv twb muaj txaus kuv lawm, cia li ceev tej ntawd rau koj xwb.” 10Yakhauj hais tias, “Tijlaug, yog koj txaus siab rau kuv, thov koj cia li yuav tsis txhob yig, cia li txais tej uas kuv muab pub rau koj lawm. Kuv tau rov los pom koj mas zoo kuv siab npaum nkaus li kuv pom Vajtswv ntag, rau qhov nimno koj ua zoo kawg nkaus rau kuv. 11Thov koj cia li yuav tej uas kuv muab pub rau koj ntawd, Vajtswv hlub kuv thiab nws pub txhua tsav yam uas kuv xav yuav rau kuv.” Yakhauj hais tej lus mos lus muag thov mus txog thaum Exaus lees yuav lawm.
12Exaus hais tias, “Peb cia li npaj thiab sawv kev mus. Kuv yuav ua tus coj nej kev mus.”
13Yakhauj teb hais tias, “Tijlaug, koj yeej paub hais tias kuv cov menyuam tseem yau mus tsis taus ceev, thiab kuv txhawj kuv tej yaj thiab tej tsiaj txhu uas muaj menyuam mos. Yog peb yuav mus ceev nrooj, ntshai mus ib hnub xwb kuv tej tsiaj yuav tuag tas. 14Thov cia koj ua kuv ntej mus, thiab kuv yuav maj mam lawv koj qab los kuv tej tsiaj txhu thiab kuv cov menyuam mus taus li cas kuv yuav mus li ntawd, txog thaum kuv los cuag tau koj hauv tebchaws Edoos.”
15Exaus hais tias, “Yog li ntawd, kuv mam li cia kuv cov neeg ob peb leeg nrog koj.”
 Tiamsis Yakhauj teb hais tias, “Tijlaug, tsis tas koj yuav tso neeg pab kuv, tsuav yog koj txaus siab rau kuv xwb, ces tau lawm.”
16Yog li hnub ntawd, Exaus thiaj sawv kev ua ntej rov los rau tebchaws Edoos lawm. 17Tiamsis thaum Yakhauj mus txog ntawm Xukaus, nws txawm ua tsev rau nws nyob thiab ua nkuaj kaw nws cov tsiaj rau ntawd. Twb yog vim li no, thiaj muab thaj chaw ntawd tis npe hu ua Xukaus.
18Yakhauj rov qab tim tebchaws Mexuputamias los txog rau hauv lub nroog Sekhees uas nyob hauv tebchaws Kana-as tsis ntsib kev nyuaj siab dabtsi, thiab nws mus ua zos nyob ze rau ntawm ntug nroog Sekhees. 19Nws muab tau ib puas daim nyiaj yuav tau ib thaj av ntawm Sekhees txiv Hamaules cov xeebntxwv. 20Yakhauj thiaj teeb tau ib lub thaj rau ntawd thiab tis npe hu ua Ees, raws li cov Yixalayees tus Vajtswv lub npe.