13

Apram Cớp Lot Caryoah

1Apram cớp lacuoi án loŏh tễ cruang Ê-yip-tô píh loah chu cruang Cana-an. Án dững dếh Lot ramon án, cớp nheq tữh crơng alới. 2Apram khoiq cỡt sốc bữn lứq. Án bữn sa‑ữi charán, cớp práq yễng hỡ. 3Toâq Apram loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, án pỡq ễn, cớp ỡt sa‑ữi ntốq. Chơ án toâq loah pỡ ntốq án ỡt tễ nhũang. Ntốq nâi, la mpứng dĩ bar coah vil Bet-el cớp vil A-ai. 4Ntốq ki án khoiq táq prông sang Yiang Sursĩ tễ nhũang. Ỡt ntốq ki Apram sang toam arô ramứh Yiang Sursĩ.
5-6Lot, án ca puai Apram, bữn tê sa‑ữi charán, cớp dống sũ án bữn clứng cũai tê. Ngkíq alới bar náq mon nhi tỡ têq ỡt noâng muoi ntốq, yuaq cruang ki tỡ bữn dũ ntốq yỗn alới ỡt parnơi. 7Chơ máh cũai bán charán Apram ralỗih níc cớp máh cũai bán charán Lot. Cớp noâng bữn cũai Cana-an cớp cũai Pê-rasit ỡt tâng cruang ki tê.
8Ngkíq Apram atỡng Lot neq: “Mới cớp cứq, hái chỗi ralỗih. Cớp atỡng máh cũai ca bán charán hái chỗi ralỗih tê, yuaq hái la sễm ai muoi tŏ́ng. 9Bữn ntốq canŏ́h la‑a lứq têq mới pỡq. Cứq sễq mới yoah tễ cứq. Khân mới rưoh yoc ễ pỡq coah avêr, ki cứq pỡq coah atoam. Ma khân mới rưoh yoc ễ pỡq coah atoam, ki cứq pỡq coah avêr.”
10Chơ Lot tapoang nhêng, án hữm bar coah crỗng Yôr-dan bữn cutễq tapín cớp la‑a lứq. Án hữm cutễq ki thớm dũ ntốq. Bo ki Yiang Sursĩ tỡ yũah talốh vil Sadôm cớp vil Camô-rơ. Ntốq ki o machớng nưong Yiang Sursĩ khoiq tễng tâng cruang Ê-dên, cớp machớng ntốq Sô-a tâng cruang Ê-yip-tô. 11Ngkíq Lot rưoh ĩt ntốq cutễq tapín cớp la‑a ỡt bar coah crỗng Yôr-dan. Moâm ki, Lot pỡq chu coah angia mandang loŏh. Ngkíq Lot cớp Apram miar pỡq. 12Apram ỡt tâng cruang Cana-an. Ma Lot ỡt cheq máh vil mpễr crỗng Yôr-dan. Án patứng dống aroâiq cheq vil Sadôm. 13Ma máh cũai samiang tâng vil Sadôm ki loâi lứq, cớp alới bữn lôih ntâng lứq choâng moat Yiang Sursĩ.
14Toâq Lot yoah tễ Apram, Yiang Sursĩ atỡng Apram neq: “Mới carlang nhêng chu nâi chu ki yỗn chũop nheq bân ntốq mới ỡt sanua. 15Nheq tữh ntốq mới hữm, nỡ‑ra cứq yỗn mới cớp nheq tŏ́ng toiq mới bữn ndỡm mantái níc. 16Cứq ễ táq yỗn tŏ́ng toiq mới cỡt clứng lứq, ariang cutễq príl, yỗn noau tỡ rơi ngih noâng. Khân têq ngih nheq ŏ́c príl tâng cutễq nâi, ki têq ngih tê con tŏ́ng mới! 17Sanua mới pỡq nhêng yỗn chũop dũ ntốq tâng cruang nâi. Nheq cruang nâi cứq ễ yỗn mới ndỡm nheq.”
18Ngkíq, Apram dễq sa‑ữi trỗ voai nŏ́q án toâq pỡ ntốq bữn aluang toâr, ramứh Mam-rê ỡt cheq vil Hep-rôn. Tâng ntốq nâi, Apram táq muoi lám prông ễn dŏq sang Yiang Sursĩ.