38

Táq Prông Dŏq Bốh Crơng Chiau Sang

1Be-salen táq prông sang toâq aluang a-casia. Prông ki án táq cuti sỡng coat, la‑a sỡng coat, cớp sarỡih pái coat. 2Tâng pỡng prông ki án táq rup tacoi tâng pỗn ntốq nhoq, cớp táq rup ki cỡt muoi sâiq cớp prông. Án blom prông ki toâq sapoan. 3Án táq crơng radỡng ien chóq bŏ́h, cớp táq sán, tangan, canŏ́q, cớp radỡng dŏq rahững ũih. Máh crơng nâi án táq nheq toâq sapoan. 4Án táq muoi khlễc sapoan hỡng ĩn sara dŏq tâng tapéh ũih. Án chóq crơng ki ỡt coah pưn tambớr prông, cớp ayŏ́ng yỗn ỡt dĩ ria mpứng dĩ prông. 5Án tooc sapoan táq carvang, chơ chóq tâng dũ nhoq. 6Án táq aluang cantrang toâq aluang a-casia ien crang prông, cớp blom toâq sapoan. 7Chơ án taróc dŏq tâng carvang ỡt bar coah prông ien crang. Án táq prông ki toâq pian, ma tâng mpứng dĩ prông yỗn cỡt taroong.

Táq Ỗ Sapoan

8Be-salen ĩt kếng loang khong tỗp mansễm ca táq ranáq bân ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq, chơ án táq ỗ cớp núc toâq sapoan.

Táq Aroâiq Yoang Chũop Dống Sang Aroâiq

9Mpễr nchŏh chũop Dống Sang Aroâiq, Be-salen táq toâq aroâiq busín o. Án táq aroâiq catáng lavíng ntốq ki coah angia pưn cuti muoi culám coat; 10cớp bữn tanũl sapoan bar chít ntreh cớp crơng rayống ayững táq toâq sapoan bar chít lám; cớp án táq canŏ́q cớp lampong práq dŏq taróc tâng aroâiq catáng. 11Coah angia pỡng nchŏh án táq machớng ki tê. 12Coah angia mandang pât nchŏh án táq aroâiq catáng cuti sỡng chít coat, tanũl muoi chít ntreh, cớp crơng rayống ayững muoi chít lám. Canŏ́q, cớp tong taróc tâng aroâiq catáng ki táq toâq práq. 13Yoah ngoah toong coah angia mandang loŏh aroâiq catáng lavíng nchŏh, án táq la‑a sỡng chít coat machớng ki tê. 14-15Dũ coah ngoah toong án táq aroâiq catáng cuti muoi chít la sỡng coat, tanũl pái ntreh, cớp crơng rayống ayững pái lám. 16Nheq tữh aroâiq catáng chũop Dống Sang Aroâiq la táq toâq aroâiq busín o. 17Crơng rayống tanũl án táq toâq sapoan. Ma canŏ́q, tong taróc tâng aroâiq catáng, cớp pứp tanũl án blom toâq práq. Cớp dũ tanũl chũop Dống Sang Aroâiq bân ntốq rato parnơi án chóq coom táq toâq práq. 18Ma aroâiq catáng ngoah toong, ki táq toâq aroâiq busín carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu dếh chún hỡ. Aroâiq catáng ki cuti bar chít coat, sarỡih pỗn coat, machớng cớp aroâiq catáng chũop Dống Sang Aroâiq. 19Noau tíng aroâiq catáng ki tâng pỗn tanũl cớp bữn pỗn lám crơng aloap ayững. Ma canŏ́q, pứp tanũl, cớp tong ca taróc tâng aroâiq catáng án táq toâq práq. 20Nheq tữh lác dŏq téh chũop Dống Sang Aroâiq cớp nchŏh, la táq toâq sapoan.

Parỗm Máh Crơng Táq Dống Sang Aroâiq

21Ngih máh crơng noau parỗm dŏq táq Dống Sang Aroâiq, la ntốq noau dŏq bar khlễc tamáu khoiq chĩc dŏq máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp. Máh ramứh khoiq táq, Môi-se ớn tỗp Lê-vi ngih, ma I-thamar con samiang Arôn cỡt sốt ranáq ki. Arôn la cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ.
22Be-salen con samiang Uri, châu Hơr tễ tỗp Yuda cỡt cũai táq dũ ramứh máh Yiang Sursĩ khoiq patâp yỗn táq. 23Ô-hô-liap con samiang Ahi-samac tễ tỗp Dan cỡt cũai chuai ranáq chor pachĩr, aloŏh ngê táq ranáq, khễuq tan aroâiq busín o, cớp tan aroâiq sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu.
24Nheq tữh yễng alới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq táq Dống Sang Aroâiq, ntâng muoi ngin ki-lô, puai canân tâng dống sang. 25Práq tễ nheq tữh cũai ca khoiq chĩc ramứh dống sũ, mán ễ bữn pỗn ngin ki-lô, puai canân tâng dống sang. 26Práq nâi bữn li cớp práq noau chát tễ dũ náq cũai ca chĩc ramứh dống sũ, puai canân tâng dống sang. Nheq tữh cũai samiang tễ bar chít cumo achỗn la 603,550 náq. 27Be-salen ĩt 3,400 ki-lô tễ práq ki táq muoi culám crơng rayống ayững tanũl dŏq patứng Dống Sang Aroâiq cớp aroâiq catáng; muoi lám crơng rayống ayững ntâng pái chít la pỗn ki-lô. 28Ma práq bar chít ki-lô noâng clữi, Be-salen dững tooc táq tong taróc aroâiq catáng, táq canŏ́q dŏq yỗn tanũl, cớp blom pứp cớp coom tanũl. 29Ma sapoan alới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cân nheq tữh sám 2,425 ki-lô. 30Nheq tữh sapoan nâi ĩt táq neq: Crơng rayống ayững tanũl yáng ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq, prông sang, khlễc hỡng ĩn sara dŏq chóq tâng prông, máh crơng radỡng tâng prông ki, 31crơng rayống ayững chũop Dống Sang Aroâiq, crơng rayống ayững ngoah toong, lác téh bân Dống Sang Aroâiq, cớp nheq tữh lác téh lavíng nchŏh Dống Sang Aroâiq.