38

Kơnưl Kơƀa̱ng Kơ Gơnam Pơyơr Čuh

(Tơbiă 27:1-8)

1Ƀing gơñu pơkra sa kơnưl kơƀa̱ng kơ gơnam pơyơr čuh mơ̆ng kơyâo akasia hơmâo dơ̆ng ñu klâo haih; ñu jing mơlă̱ hơmâo rơma haih rơyong laih anŭn rơma haih tơda ñu. 2Ƀing gơñu pơkra sa ƀĕ tơki rĭm pă̱ akiăng asuĕk kơnưl anŭn, tui anŭn khul tơki hăng kơnưl anŭn jing hĭ sa drơi, laih anŭn ƀing gơñu lo̱m kơnưl anŭn hăng ko̱ng. 3Ƀing gơñu pơkra abih bang gơnam yua ñu hăng ko̱ng kar hăng khul gŏ ñu, khul ƀơñ kuaĭ, khul mŏng, khul ƀuông rưng laih anŭn khul gŏ apui. 4Ƀing gơñu ngă sa blah driah rưng hăng ko̱ng kơ kơnưl jing gah yŭ kơ tal dưh, la̱ng đĭ truh sămkrah đĭ nao pơ kơnưl. 5Ƀing gơñu pơkra khul kong ngă hăng ko̱ng kiăng kơ djă̱ kơ̆ng khul gai čơkŭng kơ pă̱ akiăng asuĕk driah ko̱ng anŭn. 6Ƀing gơñu pơkra khul gai čơkŭng mơ̆ng kơyâo akasia hăng lo̱m hĭ hăng ko̱ng. 7Ƀing gơñu pơmŭt khul gai čơkŭng anŭn amăng khul kong tui anŭn khul gai anŭn dưi dŏ nanao ƀơi dua gah djeo kơnưl kiăng kơ čơkŭng. Ƀing gơñu pơkra kơnưl anŭn hăng khul kơyâo hơnăl laih anŭn hơmâo anih hông hang gah lăm kơnưl anŭn.

Pơkra Kơthŭng Rao Hăng Ko̱ng

(Tơbiă 30:18)

8Ƀing gơñu pơkra kơthŭng rao hăng ko̱ng laih anŭn tơkai ko̱ng ñu mơ̆ng khul mơnĭl ko̱ng ƀing đah kơmơi jing ƀing mă bruă ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn pơjơnum.

Wăl Tơdron Kơ Sang Yang Hăng Khăn

(Tơbiă 27:9-19)

9Tŏ tui anŭn, ƀing gơñu pơkra wăl tơdron. Gah thu̱ng rơyong ñu 100 haih hăng hơmâo khăn păng hăng bơnăl blâo ƀlĭ, 10hăng duapluh ƀĕ tơmĕh laih anŭn duapluh boh jơ̆ng atur hăng ko̱ng, laih anŭn hơdôm gơnam goaĭ amrăk hăng khul hrĕ drăng amrăk ƀơi khul tơmĕh anŭn. 11Gah dư̱r ăt hơmâo 100 haih rơyong ñu, duapluh ƀĕ tơmĕh laih anŭn duapluh boh jơ̆ng atur ko̱ng, wơ̆t hăng hơdôm gơnam goaĭ amrăk laih anŭn khul hrĕ drăng amrăk ƀơi khul tơmĕh anŭn.
12Tơluč gah yŭ̱ jing rơmapluh haih tơda ñu laih anŭn hơmâo khul khăn păng mơ̆n, hăng pluh ƀĕ tơmĕh laih anŭn pluh boh jơ̆ng atur, wơ̆t hăng hơdôm gơnam goaĭ amrăk laih anŭn hrĕ drăng amrăk ƀơi khul tơmĕh. 13Tơluč gah ngŏ̱, anăp nao pơ gah yang hrơi ƀlĕ, jing rơmapluh haih tơda ñu. 14Khul khăn păng hơmâo pluh-rơma haih rơyong ñu ƀơi sa bơnăh bah amăng mŭt, hăng klâo ƀĕ tơmĕh wơ̆t hăng klâo boh jơ̆ng atur, 15laih anŭn khul khăn păng jing ăt pluh-rơma haih rơyong ñu ƀơi bơnăh gah adih bah amăng truh pơ wăl tơdron, hăng klâo ƀĕ tơmĕh laih anŭn klâo boh jơ̆ng atur. 16Abih bang khăn păng jum dar wăl tơdron jing hăng bơnăl blâo ƀlĭ soh sel. 17Khul jơ̆ng atur kơ khul tơmĕh jing hăng ko̱ng. Hơdôm gơnam goaĭ laih anŭn khul hrĕ drăng ƀơi khul tơmĕh jing hăng amrăk, laih anŭn khul gah rơjŭng tơmĕh gơñu jing lo̱m hăng amrăk mơ̆n; tui anŭn abih bang tơmĕh kơ wăl tơdron le̱ng kơ hơmâo hrĕ drăng hăng amrăk soh sel.
18Khăn păng kơ bah amăng mŭt nao pơ wăl tơdron ngă hăng mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mriah huč, laih anŭn hăng bơnăl blâo ƀlĭ, wơ̆t hăng bruă mơnuă mơ̆ng pô sĭt jă̱ rơgơi mơ̆n. Khăn păng anai jing duapluh haih rơyong ñu laih anŭn ăt hrup hăng khul khăn păng wăl tơdron mơ̆n, hơmâo rơma haih jing dơ̆ng ñu, 19hăng pă̱ ƀĕ tơmĕh, rơjŭng hơdôm tơmĕh anŭn lo̱m hăng amrăk laih anŭn pă̱ boh jơ̆ng atur ko̱ng. Gơnam goaĭ laih anŭn hrĕ drăng gơñu jing hăng amrăk, laih anŭn ƀơi khul kơƀa̱ng arăng lo̱m gơñu hăng amrăk. 20Abih bang gai črŏ̱ kơ sang yang hăng khăn laih anŭn kơ wăl tơdron jing ngă hăng ko̱ng soh sel.

Hơdôm Gơnam Yua Amăng Sang Yang Hăng Khăn

21Anai jing hơdôm gơnam hơmâo yua laih kơ sang khăn, jing kơ sang khăn Gơ̆ng Jơlan, jing tơlơi hơmâo čih pioh laih hăng tơlơi Môseh pơđar mơ̆ng ƀing Lêwi gah yŭ kơ tơlơi git gai Ithamar, ană đah rơkơi A̱rôn, jing khua ngă yang. 22Bezalêl ană đah rơkơi Uri, jing tơčô đah rơkơi Hur, kơnung djuai Yudah, hơmâo pơkra laih rĭm mơta tơlơi Yahweh pơtă kơ Môseh; 23hrŏm hăng ñu jing Oholiab ană đah rơkơi Ahisamak, kơnung djuai Dan, jing sa čô treh trah laih anŭn thâo kơčĕ, laih anŭn jing sa čô thâo sĭt jă̱ hăng mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mriah huč laih anŭn hăng bơnăl blâo ƀlĭ mơ̆n. 24Mrô pơƀut glaĭ hơdôm mah mơ̆ng gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ hơmâo yua laih kơ abih bang bruă amăng sang yang jing duapluh-duapăn talang laih anŭn tơjuh-rơtuh klâopluh sekel, tui hluai hăng sekel sang yang yơh.
25Mrô yap kơ amrăk mơ̆ng ƀing ană plei jing ƀing arăng hơmâo yap laih, jing sa-rơtuh talang laih anŭn sa-rơbâo tơjuh-rơtuh tơjuhpluh-rơma sekel, tui hluai hăng sekel sang yang; 26sa beka kơ sa čô mơnuih, anŭn jing sămkrah sekel tui hluai hăng sekel sang yang, mơ̆ng ƀing hlơi pô arăng hơmâo yap laih jing ƀing mơ̆ng duapluh thŭn pơ ngŏ, abih bang jing năm-rơtuh klâo-rơbâo rơma-rơtuh rơmapluh čô đah rơkơi. 27Mrô yap khul amrăk hơmâo yua amăng bruă pơkra khul jơ̆ng atur kơ sang yang laih anŭn kơ khăn păng jing sa-rơtuh talang; sa-rơtuh boh jơ̆ng atur mơ̆ng sa-rơtuh talang, sa talang kơ sa jơ̆ng atur. 28Ƀing gơñu yua truh kơ sa-rơbâo tơjuh-rơtuh tơjuhpluh-rơma sekel amrăk kiăng kơ pơkra hơdôm gơnam goaĭ kơ khul tơmĕh, kiăng kơ lo̱m gah rơjŭng kơ khul tơmĕh laih anŭn kiăng kơ pơkra khul hrĕ drăng kơ khul tơmĕh mơ̆n.
29Mrô yap ko̱ng mơ̆ng gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ jing tơjuhpluh talang laih anŭn dua-rơbâo pă̱-rơtuh sekel. 30Ƀing gơñu yua khul ko̱ng anai kiăng kơ pơkra khul jơ̆ng atur kơ bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn pơjơnum; kơnưl ngă hăng ko̱ng wơ̆t hăng driah ko̱ng ñu laih anŭn abih bang gơnam yua ñu, 31khul jơ̆ng atur kơ wăl tơdron jum dar laih anŭn kơ bah amăng mŭt ñu, wơ̆t hăng abih bang khul gai črŏ̱ kơ sang khăn laih anŭn kơ jum dar wăl tơdron.