29

Môi-se Chóh Arôn Cớp Con Samiang Arôn Cỡt Cũai Tễng Rit Sang

1“Nâi la ramứh mới cóq táq tễ ranáq chiau Arôn cớp con samiang án yỗn cỡt cũai tễng rit sang cứq. Cóq ĩt muoi lám con ntroŏq tôl cớp bar lám cữu tôl plot o. 2Cóq ĩt bỗt mi o lứq, cớp táq pái thữ bễng mi ŏ́q crơng pluoih. Muoi thữ táq cớp dỡq nsễng o‑li‑vê. Muoi thữ ễn tỡ bữn carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê. Cớp muoi thữ ễn táq bễng mi cada atia dỡq nsễng o‑li‑vê. 3Toâq táq moâm chơ, cóq ĩt máh bễng mi ki chóq tâng crưo; chơ dững chiau sang yỗn cứq bo anhia dững bốh sang ntroŏq tôl cớp bar lám cữu tôl.
4“Cóq dững Arôn cớp máh con samiang án toâq pỡ ngoah toong mut pỡ ntốq ramóh cứq, cớp yỗn alới táq puai phễp rit mpơi dỡq dŏq sambráh tỗ chác. 5Toâq alới mpơi dỡq moâm chơ, cóq mới asớp tampâc yỗn Arôn neq: Au tuar bữn atĩ cuti, au tuar ŏ́q atĩ, aroâiq ê-phot, aroâiq sadal apơm, cớp parnoân. 6Cóq apưng khán-cỡn yỗn án, ma yáng moat khán ki cóq chŏ́q crơng pasang yễng noau tốc chĩc neq: ‘Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ.’ 7Moâm ki mới ĩt dỡq nsễng táq tếc chóh cũai yỗn cỡt cũai tễng rit sang, chơ hĩng tâng plỡ Arôn.
8-9“Cóq dững máh con samiang Arôn, chơ asớp alới au tuar, chóq parnoân tâng ngkĩng, cớp apưng khán-cỡn tâng plỡ hỡ. Cóq mới táq neq dŏq chóh Arôn cớp máh con samiang án. Alới cớp tŏ́ng toiq alới cóq táq níc ranáq cứq na cỡt cũai tễng rit sang.
10“Cóq dững ntroŏq tôl toâq pỡ ngoah toong Dống Sang Aroâiq, chơ atỡng Arôn cớp máh con samiang án toâq satoaq atĩ tâng plỡ ntroŏq tôl ki. 11Moâm ki cóq cachĩt ntroŏq ki bân ngoah toong Dống Sang Aroâiq. 12Cóq mới ĩt aham ntroŏq, cớp alốq ndễm atĩ tâng aham, chơ apĩac tâng rup tacoi bân pỗn nhoq tâng prông sang. Ma aham noâng clữi, cóq mới tốh bân pưn prông sang. 13Moâm ki, cóq ĩt nsễng tễ crơng clống, luam lia, cớp bar coah carchễl dếh nsễng tớt tâng ki, chơ bốh nheq tâng prông chiau sang yỗn cứq. 14Ma sâiq, ngcâr, cớp crơng clống cóq bốh yoah tiah vil alới ỡt dỡ. Anâi la ranáq chiau sang dŏq pupứt lôih máh cũai tễng rit sang.
15“Cóq ĩt muoi lám cữu tôl dững yỗn Arôn cớp máh con samiang án satoaq atĩ tâng plỡ charán ki. 16Cóq kiac cữu ki, chơ ĩt aham trutrếh tâng pỗn coah mpễr prông sang. 17Cóq cŏ́h cữu ki cỡt mễng, cớp ariau crơng clống cớp nlu yỗn bráh; chơ ĩt máh crơng ki achúh cớp máh mễng canŏ́h hỡ tâng pỡng plỡ charán ki. 18Chơ bốh nheq mễng cữu ki tâng prông, dŏq cỡt crơng chiau sang yỗn cứq. Hỡi phuom chanchức tễ crơng bốh ki táq yỗn cứq bũi pahỡm.
19“Moâm ki cóq mới ĩt cữu tôl muoi lám ễn, cớp atỡng Arôn dếh máh con samiang án satoaq atĩ tâng plỡ cữu ki. 20Chơ kiac cữu ki, cớp ĩt aham dŏq apĩac tâng sala cutũr Arôn coah atoam, dếh cutũr con samiang án hỡ; cớp apĩac chóq tâng ngcứm atĩ cớp ngcứm ayững coah atoam alới. Ma aham clữi, trutrếh tâng pỗn coah mpễr prông sang. 21Cóq ĩt aham muoi pún tễ pỡng prông ki, carchốc cớp dỡq nsễng dốq táq tếc, chơ trutrếh chóq tâng tỗ Arôn cớp máh con samiang án, dếh tâng tampâc alới hỡ. Ngkíq tỗ chác Arôn cớp máh con samiang án, dếh tampâc alới tâc, cỡt crơng chiau sang yỗn cứq nheq.
22“Cóq bublac nsễng cữu tôl ki bân soi, bân ntốq pul crơng clống, bân luam lia, cớp bân carchễl; cớp ĩt bar ŏ́c carchễl cớp nlu coah atoam hỡ. 23Chơ ĩt muoi lám bễng mi ŏ́q crơng pluoih tễ crưo noau khoiq dững sang yỗn cứq, la neq: Muoi lám carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, muoi lám tỡ bữn carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp muoi lám bễng cada hỡ. 24Cóq ĩt nheq máh crơng sana nâi chóq tâng atĩ Arôn cớp máh con samiang án. Chơ cóq alới apỗng achỗn dũ ramứh ki chiau sang yỗn cứq. 25Moâm ki cóq ĩt máh sana ki tễ atĩ alới cớp dững bốh tâng prông sang parnơi cớp crơng khoiq bốh sang chơ, dŏq cỡt crơng sang mpon yỗn cứq. Hỡi phuom chanchức tễ crơng sang ki táq yỗn cứq sâng bũi pahỡm.
26“Cóq ĩt sâiq apơm cữu tôl ki apỗng chiau sang yỗn cứq. Chơ sâiq ki cỡt pún mới.
27“Toâq chóh cũai tễng rit sang, anhia cóq ĩt sâiq apơm cữu tôl cớp savac nlu dŏq cỡt pún Arôn cớp máh con samiang án; chơ apỗng achỗn sâiq ki dŏq cỡt crơng mpon miar sang yỗn cứq. 28Nâi la ranáq cứq tỡ bữn ralêq noâng. Bo cũai proai cứq chiau sang dŏq cỡt ratoi, sâiq apơm cớp sâiq nlu cữu tôl cỡt pún cũai tễng rit sang. Nâi la crơng cũai proai sang yỗn cứq la Yiang Sursĩ.
29“Toâq Arôn cuchĩt, máh tampâc án dốq tâc cỡt sốt cũai tễng rit sang, cóq chiau tampâc ki pỡ máh con samiang án, dŏq alới ễn ĩt tâc toâq chóh alới yỗn cỡt cũai tễng rit sang. 30Con samiang Arôn ca ễ pláih loah Arôn, án ca têq mut pỡ ntốq ramóh cứq cớp táq ranáq tâng Ntốq Tễng Rit, cóq án sớp tampâc nâi nheq tapul tangái.
31“Cóq ĩt sâiq cữu tôl noau táq bo chóh Arôn cớp máh con samiang án, dững ớp bân Ntốq Tễng Rit dŏq yỗn Yiang Sursĩ. 32Bân ngoah mut chu Dống Sang Aroâiq, Arôn cớp máh con samiang án cóq cha sâiq ki cớp bễng mi noâng clữi tâng crưo. 33Alới cóq cha máh crơng sana chiau sang táq rit yỗn pứt lôih, bo chóh alới cỡt cũai tễng rit sang. Ống cũai tễng rit sang sâng têq cha, yuaq crơng sana nâi miar dŏq yỗn Yiang Sursĩ. 34Khân sâiq tỡ la bễng mi clữi cha, toâq poang tarưp parnỡ cóq bốh chíq tâng ũih. Tỡ têq cha, yuaq sana ki cỡt crơng miar khong Yiang Sursĩ.
35“Cóq táq rit chóh Arôn cớp máh con samiang án yỗn dũ tapul tangái máh cứq khoiq patâp mới. 36Dũ rangái mới cóq chiau sang ntroŏq tôl dŏq pupứt lôih. Ranáq chiau sang nâi cỡt ranáq sambráh prông sang. Chơ cóq ĩt dỡq nsễng o‑li‑vê tốh tâng prông sang nâi, dŏq cỡt ntốq miar khong Yiang Sursĩ. 37Cóq táq níc ariang nâi tâng tapul tangái. Chơ, prông sang ki cỡt ntốq miar khong Yiang Sursĩ. Khân cũai aléq tỡ la acán ntrớu, ma tatũih prông sang ki, crơng ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ tê.

Máh Crơng Chiau Sang Cu Rangái

38“Cu rangái tễ nâi chumát, cóq chiau sang tâng prông sang bar lám cữu tôl bữn muoi cumo. 39Cóq dững muoi lám cữu con chiau sang tâng pên tarưp, cớp muoi lám ễn tâng pên tabữ. 40Tâng ranáq chiau sang cữu con lám muoi, cóq sang parnơi cớp muoi ki-lô bỗt mi talốc cớp muoi lit dỡq nsễng o‑li‑vê. Cớp cóq tốh chiau sang muoi lit blŏ́ng nho hỡ. 41Ma cữu con lám bar, ca chiau sang pên tabữ táq machớng chiau sang pên tarưp tê. Cóq chiau sang dếh blŏ́ng nho cớp máh thữ racáu hỡ. Nâi la ranáq bốh crơng chiau sang yỗn cứq la Yiang Sursĩ. Hỡi phuom chanchức tễ máh crơng sang ki táq yỗn cứq sâng bũi pahỡm. 42Ranáq bốh sang yỗn cứq pỡ ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq, cóq anhia cớp nheq tŏ́ng toiq anhia táq puai mantái níc. Bân ntốq nâi toâp, cứq ễ ramóh anhia, cớp táq ntỡng cớp mới. 43Tâng ntốq ki cứq ễ ramóh máh cũai I-sarel, cớp ntốq ki ễ cỡt ang‑ữr cỗ nhơ tễ chớc cứq. 44Cứq ễ táq yỗn Dống Sang Aroâiq cớp prông sang cỡt miar tễ canŏ́h. Cớp cứq ễ chóh Arôn cớp máh con samiang án cỡt cũai miar tê, dŏq alới táq ranáq cứq na cỡt cũai tễng rit sang. 45Ngkíq, cứq lứq ỡt cớp máh cũai I-sarel, cớp cứq cỡt Yiang Sursĩ alới. 46Alới bữn dáng cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu alới, án ca khoiq dững aloŏh alới tễ cruang Ê-yip-tô, dŏq cứq ỡt parnơi cớp alới. Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu alới.