38

Lub thaaj hlawv hov txhua chaw xyeem

(Ts.D. 27:1-8)

1Nwg muab ntoo kub twg ua lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem. Nwg ua daav xwm faab xwm meem, ntev tswb tshwm, daav tswb tshwm, sab peb tshwm. 2Nwg ua plaub tug kub rua sau plaub lub kaum thaaj, nwg npawm keev hlo ntawm lub thaaj lug, hab muab tooj lab luam lub thaaj huvsw. 3Nwg muab tooj lab ua txhua yaam pestwj kws swv rua sau lub thaaj, yog tej laug yawm tshauv, tej duav phuaj, tej phaaj, tej muv chob nqaj, hab ua tej yag rau ncaig tawg. 4Nwg muab kaav tooj lab qhab ua ib daim tsuav ntxaij tso rua huv lub thaaj hlauv rua saab huv txug ib nraab thaaj. 5Nwg muab tooj lab nchuav ua plaub lub ntsej tis rua plaub lub kaum tsuav ntxaij ntxwg laag kwv. 6Nwg muab ntoo kub twg ua cov laag hab muab tooj lab luam cov laag hov. 7Nwg ntxwg cov laag rua cov ntsej kws nyob ntawm lub thaaj ob saab txhad kwv tau nrug puab moog. Nwg muab txag ua lub thaaj hov tseg lub plawv thaaj kuas khoob.

Lub phaaj ntxuav teg

(Ts.D. 30:18)

8Nwg muab tej tooj lab kws swv ua av kws cov quaspuj ua Yawmsaub le num ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb pub lug ua lub phaaj tooj lab hab ua lub chaw tooj lab kws txawb lub phaaj.

Lub laj kaab kws xov ib ncig tsev ntaub sws ntswb

(Ts.D. 27:9-19)

9Nwg muab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ntus ua ib chaws ntaub maag xov laj kaab ib ncig lub tsev ntaub sws ntswb. Chaws ntaub kws xov saab nraag ntev ib puas tshwm, 10hab muaj neeg nkaum tug ncej hab neeg nkaum tug taw tooj lab tag ncej mas cov nqai lauj ntawm cov ncej hab cov thi rua sau cov hauv ncej yog xuas nyaj ua. 11Chaws ntaub kws xov saab peg mas ntev ib puas tshwm hab muaj neeg nkaum tug ncej hab neeg nkaum tug taw tooj lab tag cov ncej mas cov nqai lauj ntawm cov ncej hab cov thi sau cov hauv ncej yog xuas nyaj ua. 12Chaws ntaub kws xov saab nub poob mas ntev tswb caug tshwm hab muaj kaum tug ncej hab kaum tug taw tag ncej mas cov nqai lauj ntawm cov ncej hab cov thi rua sau cov hauv ncej yog xuas nyaj ua. 13Saab ntawm rooj vaag kws yog saab nub tuaj mas kuj daav tswb caug tshwm. 14Chaws ntaub kws xov ib saab ntawm rooj vaag mas daav kaum tswb tshwm, hab muaj peb tug ncej hab peb tug taw tag ncej, 15hab chaws ntaub kws xov dua ib saab ntawm rooj vaag mas daav kaum tswb tshwm hab muaj peb tug ncej hab peb tug taw tag ncej. 16Cov ntaub kws xov thoob plhawv lub laj kaab mas yog muab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo ntus ua. 17Nwg muab tooj lab ua cov taw tag ncej, hab muab nyaj ua cov nqai lauj hab ua thi rua sau cov hauv ncej hab muab nyaj ua lub taig khwb hauv ncej. Txhua tug ncej laj kaab muaj thi nyaj sau hauv ncej huvsw.
18Nwg muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib chaws ntaub coj lug ua rooj vaag hab nwg ua paaj rua huv. Chaws ntaub hov ntev neeg nkaum tshwm sab tswb tshwm sws txwg zog le chaws ntaub xov laj kaab, 19muaj plaub tug ncej hab plaub tug taw tooj lab tag ncej. Cov nqai lauj ntawm cov ncej yog xuas nyaj ua, hab cov taig khwb hauv ncej hab cov thi sau cov ncej kuj yog xuas nyaj ua. 20Cov tswg kws txhus tsaa Yawmsaub lub tsev hab cov tswg kws tuav lub laj kaab ib ncig yog xuas tooj lab ua huvsw.

Tej kws swv ua lub tsev ntaub sws ntswb

21Nuav yog sau tej kws swv ua Yawmsaub lub tsev kws yog Yawmsaub lub tsev ntaub kws muaj lub swb xaab sws cog lug saib swv npaum le caag. Mauxe kuas cov Levi sau. Tug pov thawj Aloo tug tub Ithama ua tug thawj coj puab. 22(Npexalee kws yog Ulis tug tub yog Hawj tug xeeb ntxwv yog xeem Yuta tau ua txhua yaam lawv le kws Yawmsaub has rua Mauxe lawd. 23Auhaulia kws yog Ahixama tug tub yog xeem Ntaaj nrug Npexalee ua num ua ke. Auhaulia txawj ua txhua yaam huvsw, nwg txawj sau qauv zoo zoo le hab nwg txawj ua ntaub ua xuv ua paaj ntaub zoo, nwg muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab tej xuv maaj kws nkoov zoo zoo lug ua.) 24Tej kub kws swv ua lub chaw pe Yawmsaub hab txhua yaam, yog cov kub kws puab tub coj tuaj pub rua Yawmsaub, huvsw muaj 29 talaa hab 730 sekhee nyaav lawv le swv huv lub chaw pe Yawmsaub.
25Tej nyaj kws thaus cov pejxeem txheeb npe es puab them hov mas suav huvsw muaj 100 talaa hab 1,775 sekhee nyaav lawv le puab swv huv lub chaw pe Yawmsaub, 26ib leeg them ib npekha kws yog ib nraab sekhee lawv le swv huv lub chaw pe Yawmsaub, yog sau ntawm txhua tug kws moog txheeb npe, suav txwj le cov kws muaj neeg nkaum xyoo rov sau xwb mas tau 603,550 leej. 27Ib puas talaa nyajh hov nwg muab nchuav ua cov taw tag huv lub chaw pe Yawmsaub hab ua cov taw tag ncej rua daim ntaub thaiv, ib puas talaa muab nchuav ua ib puas tug taw tag, ib talaa nchuav ua ib tug taw tag. 281,775 shekheeh nyaj hov mas nwg swv ua cov nqai lauj ntawm cov ncej hab ua taig khwb cov hauv ncej hab ua thi rua sau hauv ncej.
29Cov tooj lab kws puab coj tuaj pub rua Yawmsaub mas huvsw muaj 70 talaa hab 2,400 sekhee. 30Cov tooj lab hov nwg swv ua cov taw tag ncej qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab ua lub thaaj hlawv hov txhua chaw xyeem hab ua daim tsuav ntxaij huv lub thaaj hab ua txhua yaam pestwj swv ntawm lub thaaj, 31hab ua cov taw tag ncej rua cov ncej laj kaab huvsw hab rua cov ncej ntawm rooj vaag, hab ua cov tswg kws txhus tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub hab cov tswg kws txhus tuav lub laj kaab kws xov vej lub tsev ntaub.