38

Lub thaj hlawv qhov txhia chaw xyeem

(Kh.D. 27:1-8)

1Nws muab ntoo kub twg ua lub thaj uas hlawv qhov txhia chaw xyeem. Nws ua dav xwm fab xwm meem, ntev tsib tshim, dav tsib tshim, siab peb tshim. 2Nws ua plaub tug kub rau saum plaub lub kaum thaj, nws npawm keev kiag ntawm lub thaj los, thiab muab tooj liab luam lub thaj huvsi. 3Nws muab tooj liab ua txhua yam twj uas siv rau saum lub thaj, yog tej duav hlau yawm tshauv, tej duav phuaj, tej phaj, tej hmuv chob nqaij, thiab ua tej yias rau ncaig taws. 4Nws muab kav tooj liab qhaib ua ib daim tsuav ntxaij tso rau hauv lub thaj hlauv rau sab hauv txog ib nrab thaj. 5Nws muab tooj liab nchuav ua plaub lub ntsej tis rau plaub lub kaum tsuav ntxaij ntxig las kwv. 6Nws muab ntoo kub twg ua cov las thiab muab tooj liab luam cov las ntawd. 7Nws ntxig cov las rau cov ntsej uas nyob ntawm lub thaj ob sab thiaj kwv tau nrog lawv mus. Nws muab txiag ua lub thaj ntawd tseg lub plawv thaj kom khoob.

Lub phaj ntxuav tes

(Kh.D. 30:18)

8Nws muab tej tooj liab uas siv ua iav uas cov pojniam ua Yawmsaub li haujlwm ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib pub los ua lub phaj tooj liab thiab ua lub chaw tooj liab uas txawb lub phaj.

Lub laj kab uas xov ib ncig tsev ntaub sib ntsib

(Kh.D. 27:9-19)

9Nws muab xov maj uas nkoov zoo zoo ntos ua ib chaws ntaub mag xov laj kab ib ncig lub tsev ntaub sib ntsib. Chaws ntaub uas xov sab nram ntev ib puas tshim, 10thiab muaj nees nkaum tus ncej thiab nees nkaum tus taw tooj liab tiag ncej mas cov nqe lauj ntawm cov ncej thiab cov thi rau saum cov hau ncej yog xuas nyiaj ua. 11Chaws ntaub uas xov sab ped mas ntev ib puas tshim thiab muaj nees nkaum tus ncej thiab nees nkaum tus taw tooj liab tiag cov ncej mas cov nqe lauj ntawm cov ncej thiab cov thi saum cov hau ncej yog xuas nyiaj ua. 12Chaws ntaub uas xov sab hnub poob mas ntev tsib caug tshim thiab muaj kaum tus ncej thiab kaum tus taw tiag ncej mas cov nqe lauj ntawm cov ncej thiab cov thi rau saum cov hau ncej yog xuas nyiaj ua. 13Sab ntawm rooj vag uas yog sab hnub tuaj mas kuj dav tsib caug tshim. 14Chaws ntaub uas xov ib sab ntawm rooj vag mas dav kaum tsib tshim, thiab muaj peb tug ncej thiab peb tug taw tiag ncej, 15thiab chaws ntaub uas xov dua ib sab ntawm rooj vag mas dav kaum tsib tshim thiab muaj peb tug ncej thiab peb tug taw tiag ncej. 16Cov ntaub uas xov thoob plaws lub laj kab mas yog muab cov xov maj uas nkoov zoo zoo ntos ua. 17Nws muab tooj liab ua cov taw tiag ncej, thiab muab nyiaj ua cov nqe lauj thiab ua thi rau saum cov hau ncej thiab muab nyiaj ua lub tais khwb hau ncej. Txhua tus ncej laj kab muaj thi nyiaj saum hau ncej huvsi.
18Nws muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo ua ib chaws ntaub coj los ua rooj vag thiab nws ua paj rau hauv. Chaws ntaub ntawd ntev nees nkaum tshim siab tsib tshim sib txig zos li chaws ntaub xov laj kab, 19muaj plaub tug ncej thiab plaub tug taw tooj liab tiag ncej. Cov nqe lauj ntawm cov ncej yog xuas nyiaj ua, thiab cov tais khwb hau ncej thiab cov thi saum cov ncej kuj yog xuas nyiaj ua. 20Cov tswg uas txhos tsa Yawmsaub lub tsev thiab cov tswg uas tuav lub laj kab ib ncig yog xuas tooj liab ua huvsi.

Tej uas siv ua lub tsev ntaub sib ntsib

21No yog sau tej uas siv ua Yawmsaub lub tsev uas yog Yawmsaub lub tsev ntaub uas muaj lub phij xab sib cog lus saib siv npaum li cas. Mauxe kom cov Levi sau. Tus pov thawj Aloo tus tub Ithama ua tus thawj coj lawv. 22(Npexalee uas yog Ulis tus tub yog Hawj tus xeeb ntxwv yog xeem Yuda tau ua txhua yam raws li uas Yawmsaub hais rau Mauxe lawd. 23Auhaulia uas yog Ahixama tus tub yog xeem Daj nrog Npexalee ua haujlwm ua ke. Auhaulia txawj ua txhua yam huvsi, nws txawj sau qauv zoo zoo li thiab nws txawj ua ntaub ua xov ua paj ntaub zoo, nws muab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab tej xov maj uas nkoov zoo zoo los ua.) 24Tej kub uas siv ua lub chaw pe Yawmsaub thiab txhua yam, yog cov kub uas lawv twb coj tuaj pub rau Yawmsaub, huvsi muaj 29 tala thiab 730 sekhee hnyav raws li siv hauv lub chaw pe Yawmsaub.
25Tej nyiaj uas thaum cov pejxeem txheeb npe es lawv them ntawd mas suav huvsi muaj 100 tala thiab 1,775 sekhee hnyav raws li lawv siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, 26ib leeg them ib npekha uas yog ib nrab sekhee raws li siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, yog sau ntawm txhua tus uas mus txheeb npe, suav txij li cov uas muaj nees nkaum xyoo rov saud xwb mas tau 603,550 leej. 27Ib puas tala nyiajh ntawd nws muab nchuav ua cov taw tiag hauv lub chaw pe Yawmsaub thiab ua cov taw tiag ncej rau daim ntaub thaiv, ib puas tala muab nchuav ua ib puas tus taw tiag, ib tala nchuav ua ib tug taw tiag. 281,775 shekheeh nyiaj ntawd mas nws siv ua cov nqe lauj ntawm cov ncej thiab ua tais khwb cov hau ncej thiab ua thi rau saum hau ncej.
29Cov tooj liab uas lawv coj tuaj pub rau Yawmsaub mas huvsi muaj 70 tala thiab 2,400 sekhee. 30Cov tooj liab ntawd nws siv ua cov taw tiag ncej qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab ua lub thaj hlawv qhov txhia chaw xyeem thiab ua daim tsuav ntxaij hauv lub thaj thiab ua txhua yam twj siv ntawm lub thaj, 31thiab ua cov taw tiag ncej rau cov ncej laj kab huvsi thiab rau cov ncej ntawm rooj vag, thiab ua cov tswg uas txhos tsa Yawmsaub lub tsev ntaub thiab cov tswg uas txhos tuav lub laj kab uas xov vij lub tsev ntaub.