6

1Chơ Yiang Sursĩ ta‑ỡi Môi-se neq: “Tỡ bữn dũn noâng cứq yỗn mới hữm ranáq cứq ễ táq chóq puo. Nhơ tễ chớc cứq, ki cứq ễp yỗn án tuih proai cứq pỡq. Nhơ tễ chớc cứq, án ễ tuih aloŏh alới tễ cruang án.”

Yiang Sursĩ Arô Môi-se Sĩa

2Yiang Sursĩ táq ntỡng cớp Môi-se neq: “Cứq la ramứh Yiang Sursĩ. 3Cứq khoiq sapáh yỗn A-praham, I-sac, cớp Yacốp dáng cứq la Yiang Sốt Toâr Lứq. Mŏ cứq tỡ bữn yỗn alới dáng ramứh cứq lứq. 4Cớp cứq khoiq parkhán cớp alới ki, ễ chiau cruang Cana-an yỗn alới ndỡm, la cutễq alới tarôq ỡt ariang cũai tễ cruang canŏ́h. 5Cứq bữn sâng sưong cũai proai I-sarel cuclỗiq cucling, yuaq cũai proai Ê-yip-tô táq yỗn alới cỡt sũl. Cớp cứq sanhữ loah parnai cứq khoiq parkhán tễ nhũang. 6Yuaq ngkíq, cóq mới atỡng proai I-sarel la cứq pai neq: ‘Cứq la Yiang Sursĩ. Nỡ‑ra cứq acláh anhia tễ cỡt sũl cũai Ê-yip-tô. Cỗ nhơ tễ chớc cứq táq ranáq ki, cứq manrap cũai Ê-yip-tô cớp chuai amoong anhia. 7Cứq ễ táq yỗn anhia cỡt proai cứq, cớp cứq cỡt Yiang Sursĩ anhia. Ngkíq anhia dáng cứq la Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, án ca acláh anhia tễ cỡt sũl cũai Ê-yip-tô. 8Cứq ễ dững tỗp anhia mut chu cruang cứq khoiq parkhán samoât lứq yỗn achúc achiac anhia la A-praham, I-sac, cớp Yacốp. Cứq chiau cruang cutễq ki yỗn anhia ndỡm. Cứq la Yiang Sursĩ toâp pai santoiq nâi.’”
9Chơ Môi-se atỡng ŏ́c ki yỗn cũai proai I-sarel dáng, ma alới tỡ bữn trĩh parnai Môi-se, yuaq alới pê pahỡm cỗ tian cỡt sũl cớp ramóh túh coat lứq.
10Vớt ki, Yiang Sursĩ atỡng loah Môi-se neq: 11“Cóq mới pỡq atỡng puo, cóq án acláh proai cũai I-sarel yỗn alới loŏh tễ cruang án.”
12Ma Môi-se ta‑ỡi Yiang Sursĩ neq: “Cứq la cũai tỡ bữn khễuq táq ntỡng ntrớu. Tỗp I-sarel nâi tỡ sâng ễ tamứng cứq, casỡn puo ễn, dỡi léq án ma tamứng cứq.”
13Chơ Yiang Sursĩ ớn Môi-se cớp Arôn neq: “Cóq anhia atỡng cũai proai I-sarel cớp puo, la cứq toâp rưoh anhia bar náq yỗn dững cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.”

Noap Tŏ́ng Toiq Môi-se Cớp Arôn

14Tâng pưn nâi atỡng tễ achúc achiac Môi-se cớp Arôn. Ruben la con samiang clúng Yacốp. Ruben bữn máh con samiang pỗn náq neq: Hanoc, Palu, Hê-trôn, cớp Car-mi. Nheq tữh alới la sâu tỗp Ruben.
15Si-mê-ôn bữn con samiang tapoât náq neq: Yê-muol, Yamin, Ô-hat, Yakin, Sô-har, cớp Sau-lơ. Mpiq Sau-lơ la cũai tễ cruang Cana-an. Nheq tữh alới la sâu tỗp Si-mê-ôn.
16Lê-vi bữn con samiang pái náq neq: Kêr-sôn, Cô-hat, cớp Mê-rari. Nheq nâi la sâu tỗp Lê-vi. Lê-vi bữn tamoong la muoi culám pái chít tapul cumo.
17Kêr-sôn bữn con samiang bar náq cỡt sâu neq: Lip-ni cớp Si-mê.
18Cô-hat bữn con samiang pỗn náq neq: Am-ram, I-sar, Hep-rôn, cớp Usiel. Cô-hat bữn tamoong la muoi culám pái chít la pái cumo.
19Mê-rari bữn con samiang bar náq neq: Mali cớp Muchi. Nheq tữh cũai ki tễ tŏ́ng toiq Lê-vi.
20Am-ram ĩt niang Yôc-abet, avia án, táq lacuoi. Cớp lacuoi án bữn con samiang bar náq: Arôn cớp Môi-se. Am-ram bữn tamoong muoi culám pái chít tapul cumo.
21I-sar bữn con samiang pái náq neq: Cô-ra, Ne-phéc, cớp Si-cri.
22Usiel bữn con samiang pai náq neq: Mi-sel, El-saphan, cớp Si-tri.
23Arôn racoâiq cớp E-li-saba la amuaq Nasôn, con cumũr Ami-nadap. E-li-saba cớp Arôn bữn con samiang pỗn náq neq: Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar.
24Cô-ra bữn con samiang pái náq neq: Asir, El-cana, cớp Abia-sap. Nheq nâi la sâu tỗp Cô-ra.
25E-lia-sơ con samiang Arôn, án ĩt con cumũr Putiel táq lacuoi. Chơ alới bữn con samiang muoi noaq, ramứh Phi-niat.
 Máh cũai ki la tễ tŏ́ng toiq Lê-vi.
26Arôn cớp Môi-se la tễ tỗp alới ki tê; Yiang Sursĩ ớn alới neq: “Cóq anhia dững máh tỗp I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.”
27Cớp alới bar náq ki khoiq atỡng puo cóq acláh cũai proai I-sarel yỗn loŏh ien khễ.

Yiang Sursĩ Ớn Môi-se Cớp Arôn

28Toâq Yiang Sursĩ atỡng Môi-se tâng cruang Ê-yip-tô, 29án pai neq: “Cứq Yiang Sursĩ toâp pai santoiq nâi! Cóq mới atỡng puo dũ ramứh cứq atỡng mới.”
30Ma Môi-se ta‑ỡi neq: “Yiang Sursĩ ơi! Cứq tỡ bữn khễuq táq ntỡng. Nŏ́q têq puo tamứng cứq?”