30

Prông Tacât Crơng Phuom

1“Cóq táq prông sang toâq aluang a-casia dŏq tacât crơng phuom. 2Prông sang ki cóq táq cỡt pỗn canũt, dũ coah cuti muoi coat, cớp sarỡih bar coat. Tâng pỡng bân nhoq prông cóq táq rup tacoi pỗn lám, cớp táq rup ki cỡt muoi sâiq cớp prông. 3Cóq blom prông ki toâq yễng muoi chít, tâng pỡng cớp tâng pỗn coah, dếh tâng rup tacoi hỡ. Cớp chũop prông táq racoam yễng. 4Cóq táq bar lám carvang dŏq ien crang, cớp chóq carvang ki tâng bar coah yáng pưn racoam, dŏq taróc cantrang ien crang. 5Cóq táq cantrang toâq aluang a-casia, cớp blom toâq yễng. 6Cóq achúh dŏq prông ki choâng moat Hĩp Parnai Parkhán, ma yáng tiah aroâiq sangcứt tâng Ntốq Tễng Rit. Tâng ntốq ki cứq ễ ramóh mới. 7Dũ tarưp toâq Arôn mut asa chớp tớu, cóq án tacât crơng phuom tâng prông ki. 8Cóq án táq machớng ki toâq án tacât chớp tớu tâng sadâu. Crơng phuom nâi cóq tacât níc choâng moat cứq, toau dũ dỡi tŏ́ng toiq anhia. 9Chỗi chiau crơng phuom canŏ́h tâng prông sang ki, tỡ la bốh charán, tỡ la chiau sang máh thữ racáu. Cớp chỗi tốh blŏ́ng nho dŏq chiau sang tâng prông ki. 10Muoi cumo muoi trỗ, cóq Arôn mut aríh aham charán chiau sang tâng pỗn lám tacoi prông dŏq pupứt lôih. Cóq táq níc rit nâi dũ cumo. Prông sang ki la prông sang miar yỗn cứq la Yiang Sursĩ.”

Práq Sang Yỗn Dống Aroâiq

11Yiang Sursĩ atỡng Môi-se ễn neq: 12“Toâq mới ngih cũai tâng tỗp I-sarel, cóq dũ náq samiang carsai yỗn práq kia dỡi tamoong alới pỡ cứq, dŏq avĩaq tỡ yỗn ỗn hâp lứq toâq pỡ alới, bo máh tangái mới chĩc thrỗq cũai tâng pơ dống sũ. 13Dũ náq samiang bữn ramứh tâng pơ dống sũ cóq yỗn práq ariang dống sang khoiq anoat dŏq chơ. Dũ náq cũai samiang cóq yỗn práq ariang khoiq pai, dŏq chiau sang yỗn cứq. 14Dũ náq tễ bar chít cumo achỗn cóq chĩc ramứh tâng pơ dống sũ, cớp chát práq chiau sang yỗn cứq. 15Toâq yỗn práq kia dỡi tamoong chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, cũai sốc la tỡ têq yỗn clữi, cớp cũai cadĩt la tỡ têq yỗn bĩq. 16Cóq ĩt parỗm nheq máh práq nâi tễ cũai proai I-sarel; chơ dững dŏq táq ranáq pỡ Dống Sang Aroâiq. Práq nâi thái loah dỡi tamoong cũai proai I-sarel cớp cỡt tếc cứq sanhữ níc alới.”

Ỗ Sapoan

17Yiang Sursĩ atỡng Môi-se ễn neq: 18“Cóq ĩt sapoan, chơ tooc táq ỗ, dếh táq núc hỡ. Cóq achúh ỗ dŏq bân mpứng dĩ prông sang cớp Ntốq Tễng Rit, cớp chóq dỡq tâng ỗ ki. 19Cóq Arôn cớp máh con samiang án ariau atĩ cớp ayững tễ dỡq ki voai, 20nhũang alới ễ mut chu Ntốq Tễng Rit, tỡ la mut cheq prông dốq bốh crơng chiau sang, ki nŏ́q alới tỡ bữn cuchĩt. 21Cóq alới ariau atĩ cớp ayững, dŏq alới bữn vớt tễ cuchĩt. Arôn cớp dũ dỡi tŏ́ng toiq án cóq táq puai níc phễp rit nâi.”

Dỡq Nsễng Miar

22Chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se ễn neq: 23-24“Cóq ĩt pỗn lit dỡq nsễng o‑li‑vê carchốc cớp crơng phuom neq: Tapoât ki-lô dỡq phuom noau dŏq mứr, pái ki-lô crơng phuom kễq, pái ki-lô crơng phuom noau dŏq bal-sam, cớp tapoât ki-lô crơng phuom noau dŏq casia. Nheq tữh crơng nâi cóq cân puai canân tâng dống sang. 25Nheq crơng nâi cóq cũai chiang talốc yỗn cỡt dỡq phuom. Ngkíq dỡq nâi dŏq táq tếc chóh cũai táq ranáq cứq. 26Dỡq nsễng miar nâi cóq hĩng tâng Dống Sang Aroâiq cớp tâng Hĩp Parnai Parkhán, 27tâng cachơng cớp crơng radỡng tâng cachơng, rông, chớp tớu, crơng radỡng chớp tớu, tâng prông dŏq tacât crơng phuom, 28tâng prông sang dŏq bốh charán chiau sang, dếh máh crơng tâc tâng prông ki, cớp tâng ỗ cớp núc dŏq ỗ hỡ; 29cóq sang yỗn cứq nheq máh crơng ki ĩn khoiq pai; chơ máh crơng ki cỡt crơng miar khong cứq. Khân cũai aléq tỡ la acán ntrớu ma tatũih máh crơng ki, án cỡt crơng miar yỗn cứq tê. 30Chơ ĩt dỡq nsễng miar ki hĩng tâng plỡ Arôn cớp máh con samiang án, cớp chóh alới yỗn cỡt cũai tễng rit sang. 31Cóq mới atỡng máh cũai I-sarel neq: ‘Nâi la dỡq nsễng miar khong cứq, dŏq ĩt hĩng níc dũ dỡi cũai. 32Chỗi ĩt dỡq nsễng nâi hĩng tâng plỡ cũai miat, cớp chỗi táq dỡq nsễng canŏ́h tũoiq dỡq nsễng nâi. Yuaq dỡq nsễng nâi cỡt dỡq miar. Ngkíq, cóq anhia dŏq nsễng nâi miar yỗn cứq. 33Cũai aléq ma tũoiq ngê nâi talốc dỡq nsễng, tỡ la ĩt tâc dỡq nsễng nâi hĩng tâng cũai tỡ cỡn cũai tễng rit sang, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai cứq.’”

Crơng Phuom

34Chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq ĩt máh crơng phuom muoi ramứh muoi pún neq: Aluang phuom, crơng phuom tễ ndŏh clo, siet phuom, cớp trâm. 35Cóq talốc máh crơng nâi táq dỡq phuom machớng cũai chiang dốq talốc. Cóq chóq boi dŏq crơng phuom yỗn cỡt bráh cớp miar dŏq yỗn cứq. 36Cóq ĩt muoi pún clóh yỗn abuoiq, chơ dững bỗt ki pỡ Dống Sang Aroâiq, chơ aríh coah moat Hĩp Parnai Parkhán. Cóq dŏq crơng phuom nâi cỡt crơng miar yỗn cứq. 37Cóq anhia noap crơng phuom nâi, cỡt crơng miar dŏq chiau sang yỗn cứq. Cớp chỗi táq tũoiq crơng phuom nâi dŏq anhia tâc bữm. 38Khân cũai aléq ma tũoiq talốc ĩn crơng phuom nâi, tỡ la táq yỗn cũai canŏ́h, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.”