37

Táq Hĩp Parnai Parkhán

1Be-salen táq Hĩp Parnai Parkhán toâq aluang a-casia, cuti bar coat tadĩ, la‑a muoi coat tadĩ, cớp sarỡih muoi coat tadĩ. 2Tâng clống cớp yáng tiah hĩp án blom toâq yễng muoi chít, cớp táq racoam hĩp ki toâq yễng tê. 3Án tooc pỗn lám cutũr toâq yễng cớp atớt tâng pỗn ntốq ayững hĩp ki, muoi coah bar lám cutũr dŏq ien crang. 4Án táq bar ntreh cantrang toâq aluang a-casia, cớp blom toâq yễng. 5Án taróc cantrang ki tâng bar coah cutũr hĩp dŏq crang. 6Án táq cantứp hĩp toâq yễng muoi chít, cuti bar coat tadĩ, la‑a muoi coat tadĩ. 7Án tooc yễng táq bar lám chê-rup, 8cớp bar lám chê-rup chóq tâng bar pứp hĩp ki, táq yỗn chê-rup cỡt muoi sâiq cớp cantứp hĩp. 9Bar lám chê-rup ki ỡt rato moat cớp paliang khlap yỗn cadớp cantứp hĩp.

Táq Cachơng

10Be-salen táq muoi lám cachơng toâq aluang a-casia, cuti bar coat, la‑a muoi coat, cớp sarỡih muoi coat tadĩ. 11Án blom cachơng ki toâq yễng muoi chít, cớp táq racoam cachơng ki toâq yễng tê. 12Án táq paning toâq yễng sarỡih máh cứm pỗn chũop nheq cachơng, cớp táq racoam yễng tâng paning ki hỡ. 13Án táq pỗn lám carvang yễng cớp chóq carvang tâng pỗn nhoq bân ayững cachơng dŏq crang. 14Carvang ki ratớt cheq racoam dŏq taróc chóq bar ntreh cantrang dŏq khễ crang. 15Án táq bar ntreh cantrang toâq aluang a-casia, cớp blom toâq yễng. 16Máh crơng radỡng dŏq tâc toâq chiau sang blŏ́ng nho yỗn Yiang Sursĩ la neq: Tangan savan cớp tangan chễn, dếh khang cớt cớp cuban hỡ. Nheq tữh crơng nâi án táq toâq yễng muoi chít.

Táq Rông Chớp Tớu

17Be-salen táq muoi lám rông khễ dŏq máh chớp tớu toâq yễng muoi chít. Án tooc ayững cớp tỗ rông ki, dếh rup piar rabỗn cớp paliang. Ma nheq ramứh ki án táq cỡt muoi sâiq sâng.
18Rông ki bữn tapoât tŏ́ng, muoi coah pái tŏ́ng. 19Dũ lám tŏ́ng bữn pái lám rup piar noau dŏq al-mon, dếh rabỗn cớp paliang. 20Tâng tỗ rông ki bữn pỗn rup piar al-mon, dếh rabỗn cớp paliang. 21Bữn muoi rabỗn ỡt pưn dũ cáp tŏ́ng. 22Máh rabỗn cớp tŏ́ng cớp tỗ rông, án tooc toâq yễng muoi chít, yỗn cỡt muoi sâiq. 23Án táq tapul lám chớp tớu dŏq tâng rông ki. Cớp án táq tangcáp takĩap ruaiq chớp tớu, cớp tapuang tadỡng raloiq ruaiq tớu. 24Nheq máh ramứh ki án táq toâq pái chít la sỡng ki-lô yễng muoi chít.

Táq Muoi Lám Prông Dŏq Tacât Crơng Phuom

25Be-salen táq prông sang toâq aluang a-casia dŏq tacât crơng phuom. Dũ coah prông ki án táq cuti muoi coat, sarỡih bar coat. Tâng pỗn nhoq prông ki án táq rup tacoi, cớp án táq rup tacoi ki cỡt muoi sâiq cớp prông. 26Án blom prông ki toâq yễng muoi chít tâng pỡng cớp tâng pỗn coah, dếh tâng rup tacoi hỡ. Cớp chũop prông án táq racoam toâq yễng. 27Án táq pỗn lám carvang, cớp chóq carvang ki tâng bar coah yáng pưn racoam, dŏq taróc cantrang ien crang. 28Án táq cantrang ki toâq aluang a-casia, cớp blom toâq yễng.

Táq Dỡq Nsễng Miar Cớp Crơng Phuom

29Be-salen talốc dỡq nsễng miar, cớp crơng phuom ĩn cũai chiang dốq talốc dỡq phuom.