27

Yiang Sursĩ Ớn Môi-se Táq Prông

1“Cóq táq prông sang toâq aluang a-casia. Pỗn coah prông ki cóq táq lĩ-ralĩ nheq: Cuti sỡng coat, la‑a sỡng coat, cớp sarỡih pái coat. 2Cóq táq rup tacoi chóq tâng pỗn ntốq nhoq, cớp táq rup ki cỡt muoi sâiq cớp prông sang. Cóq blom prông ki toâq sapoan. 3Cóq táq radỡng ien chóq bŏ́h, táq sán, tangan, canŏ́q, cớp radỡng dŏq rahững ũih. Máh crơng nâi cóq táq toâq sapoan nheq. 4Cóq táq muoi khlễc sapoan hỡng ĩn sara chóq tâng prông. Cớp cóq tooc carvang toâq sapoan tâng dũ nhoq crơng ki. 5Cóq chóq khlễc ki coah pưn racoam prông, cớp ayŏ́ng yỗn ỡt dĩ ria tâng mpứng dĩ prông sang. 6Cóq táq cantrang toâq aluang a-casia, ien crang prông, cớp blom toâq sapoan. 7Moâm ki, cóq taróc cantrang ki chóq tâng carvang ca ỡt bar coah prông ien crang. 8Cóq táq prông toâq pian, ma tâng mpứng dĩ prông cóq bữn taroong ĩn cứq khoiq apáh yỗn mới hữm pỡ cóh ki.

Aroâiq Catáng Lavíng Nchŏh Dống Sang Aroâiq

9“Tâng Dống Sang Aroâiq cóq bữn nchŏh dŏq rôm sang. Mpễr ntốq ki noau yoang aroâiq táq toâq aroâiq busín o. Aroâiq yoang coah angia pưn cuti muoi culám coat; 10cớp bữn tanũl sapoan bar chít ntreh ca bữn canŏ́q cớp tong ca bữn coom práq. Cớp bữn bar chít crơng rayống ayững táq toâq sapoan. 11Coah angia pỡng nchŏh cóq táq machớng ki tê. 12Coah angia mandang pât cóq bữn aroâiq catáng cuti sỡng chít coat, bữn tanũl muoi chít ntreh, cớp muoi chít lám crơng rayống ayững hỡ. 13Aroâiq catáng lavíng coah angia mandang loŏh cóq la‑a sỡng chít coat tê. 14-15Dũ coah ngoah toong mut, cóq bữn aroâiq catáng muoi chít la sỡng coat, tanũl pái ntreh, cớp crơng rayống ayững pái lám. 16Ngoah toong mut chu nchŏh bân ntốq rôm sang cóq bữn aroâiq catáng ca táq toâq priei busín bar chít coat, tan carchốc cớp sóc cữu santứm satong, santứm ễng, cớp santứm cusâu dếh chún hỡ. Cóq bữn pỗn ntreh tanũl dŏq ien yoang aroâiq catáng, cớp cóq bữn crơng rayống ayững pỗn lám. 17Aluang ca casĩc cutũr aroâiq catáng cóq abác tâng dũ ntreh tanũl lavíng nchŏh dống sang. Cớp cóq bữn coom cớp canŏ́q táq toâq práq, ma crơng rayống ayững tanũl cóq táq toâq sapoan. 18Cóq táq nchŏh dŏq rôm sang cuti muoi culám coat, la‑a sỡng chít coat, cớp sarỡih sỡng coat. Aroâiq ca yoang cóq táq toâq priei busín o. Cớp crơng rayống ayững tanũl cóq táq toâq sapoan. 19Máh crơng radỡng tâng Dống Sang Aroâiq, dếh lác téh yỗn khâm cớp lác téh lavíng nheq ntốq rôm cóq táq toâq sapoan.

Yiang Sursĩ Ớn Kĩaq O Chớp Tớu

20“Cóq ớn máh cũai proai I-sarel yỗn alới dững dỡq nsễng o‑li‑vê o lứq chóq tâng chớp tớu, khễ tacât toâq sadâu yỗn cỡt poang. 21Cóq Arôn cớp tỗp con samiang án kĩaq yỗn o chớp tớu ca tacât yáng tiah aroâiq catáng bân Ntốq Cứq Ỡt, la ntốq bữn Hĩp Parnai Parkhán. Cóq alới tacât chớp tớu choâng moat cứq, tễ plỡ tabữ toau toâq poang tarưp. Tỗp I-sarel cớp nheq tŏ́ng toiq alới cóq táq puai yỗn samoât máh ŏ́c patâp ki toau dũ dỡi cũai.