9

Cov kws rov tim Npanpiloo lug

(Nhm. 11:3-19)

1Ua le hov ib tsoom Yixayee suavdawg sau npe ca lawv le puab caaj ceg le keeb kwm hab cov npe nuav tau muab sau rua huv Yixayee tej vaajntxwv phoo ntawv keeb kwm lawm. Mas Yuta raug kuav coj moog nyob rua huv tebchaws Npanpiloo vem puab lub sab tsw xwb rua Vaajtswv lawm.
2Thawj paab kws rov qaab lug nyob huv puab tej vaaj tse kws yog puab tug huv puab tej moos yog cov pov thawj, cov Levi hab cov qhev ua num huv lub tuam tsev. 3Muaj qee leej huv xeem Yuta xeem Npeeyamee xeem Efa‑i hab xeem Manaxe nyob huv Yeluxalee, 4yog Uthai kws yog Amihu tug tub, Amihu yog Ooli tug tub, Ooli yog Ili tug tub, Ili yog Npani tug tub, Npani yog Yuta tug tub Peles le ib ceg xeeb ntxwv. 5Ntawm cum Silau yog Axaya kws yog tub hlub hab nwg cov tub. 6Ntawm Xelag caaj ceg yog Ye‑u‑ee hab nwg cov kwvtij, muaj rau pua cuaj caug leej. 7Ntawm xeem Npeeyamee yog Mesulaa tug tub Xalu, Mesulaa yog Hauntaviya tug tub, Hauntaviya yog Haxenu‑a tug tub, 8hab Yelauhaa tug tub Ineya, hab Uxi tug tub Ela kws yog Mikhi tug xeeb ntxwv, hab Sefathiya tug tub Mesulaa, Sefathiya yog Le‑u‑ee tug tub, Le‑u‑ee yog Iniya tug tub, 9hab puab cov kwvtij lawv le puab caaj ceg le keeb kwm kws sau ca, muaj cuaj pua tswb caug rau leej. Cov nuav suavdawg yog cov kws ua thawj huv cov quas cum lawv le puab tej cum.
10Huv cov pov thawj yog Yentaya, Yehauyali, Yakhi, 11hab Axaliya kws yog Hikhiya tug tub, Hikhiya yog Mesulaa tug tub, Mesulaa yog Xantau tug tub, Xantau yog Melayau tug tub, Melayau yog Ahithu tug tub kws yog tug thawj kws saib Vaajtswv lub tuam tsev. 12Hab Antaya kws yog Yelauhaa tug tub, Yelauhaa yog Pasaw tug tub, Pasaw yog Makhiya tug tub, hab Ma‑axai kws yog Anti‑ee tug tub, Anti‑ee yog Yaxela tug tub, Yaxela yog Mesulaa tug tub, Mesulaa yog Mesilemi tug tub, Mesilemi yog Imaw tug tub, 13hab puab cov kwvtij kws ua thawj huv puab cov quas cum, huvsw muaj ib txheeb xyaa pua rau caum leej, yog cov kws txawj txawj ua num huv Vaajtswv lub tuam tsev.
14Huv cov Levi muaj Semaya kws yog Hasus tug tub, Hasus yog Alikhaa tug tub, Alikhaa yog Hasanpiya tug tub, kws yog Melali caaj ceg. 15Hab Npanpakha, Helev, Kalaa hab Mathaniya kws yog Mikha tug tub. Mikha yog Xikhi tug tub, Xikhi yog Axas tug tub. 16Hab Aunpantiya kws yog Semaya tug tub. Semaya yog Kalaa tug tub, Kalaa yog Yentuthu tug tub, hab Npelekhiya kws yog Axa tug tub. Axa yog Eekhana tug tub kws nyob huv cov Nethaufa tej zog.
17Cov kws zuv tej rooj loog yog Salu, Akhu, Thaamoo, Ahimaa hab puab cov kwvtij, Salu ua tug thawj. 18Lug txug naj nub nwgnuav puab nyob ntawm lub Rooj Loog Vaajntxwv saab nub tuaj. Cov nuav yog cov Levi kws zuv tej rooj loog. 19Salu yog Khaule tug tub, Khaule yog Enpiyaxas tug tub, Enpiyaxas yog Khaula tug tub, hab nwg cov kwvtij kws yog Khaula caaj ceg yog cov kws saib daag num hab yog cov kws zuv lub qhov rooj tuam tsev ib yaam le puab tej laug tau saib hab zuv Yawmsaub lub tsev ntaub lub qhov rooj. 20Ele‑axa tug tub Fineha yog tug kws kaav puab yaav thau u, Yawmsaub nrug nraim nwg nyob. 21Meselemiya tug tub Xekhaliya yog tug kws zuv lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 22Cov kws raug xaiv ua cov kws zuv tej rooj loog muaj ob puas kaum ob leeg. Puab nce npe lawv le puab caaj ceg le keeb kwm hab lawv le tej zog kws puab nyob. Tavi hab Xamuyee kws yog xwbfwb has pum tom hauv ntej tau tsaa puab ua teg num tseem ceeb nuav. 23Yog le hov puab hab puab cov tub ki ua cov kws saib hab zuv tej rooj loog ntawm Yawmsaub lub tuam tsev kws yog lub tsev ntaub.
24Cov kws zuv tej rooj loog nyob rua plaub faab, yog nyob saab nub tuaj saab nub poob saab peg hab saab nraag. 25Hab tej lub swjhawm puab cov kwvtij kws nyob huv puab tej zej zog yuav tsum tuaj nrug puab nyob xyaa nub paab ua num. 26Plaub leeg kws ua thawj zuv tej rooj loog kws yog cov Levi hov yog cov kws saib tej chaav tsev hab tej txhaab nyaj huv Vaajtswv lub tuam tsev. 27Puab muaj chaw su puag ncig Vaajtswv lub tuam tsev, tsua qhov puab tej num yog zuv hab puab yuav tsum qheb txhua taagkig.
28Muaj qee leej yog cov kws saib hab tu tej cuab yeej kws swv ua Vaajtswv teg num, tsua qhov puab yuav tsum suav txhua zag kws rhu moog hab coj rov lug ca. 29Hab muaj qee leej raug tsaa ua cov kws saib txhua yaam kws nyob huv hab saib tej cuab yeej kws dawb huv huvsw hab saib tej moov mog zoo zoo hab tej cawv txwv maab hab tej roj hab tej moov tshuaj tsw qaab hab tej txum lom. 30Hab qee leej kws yog cov pov thawj le tub mas puab tov tej txum lom. 31Mathithiya kws yog ib tug Levi, yog Salu tug tub hlub, yog Khaula caaj ceg, nwg le num yog saib cov kws ua tej ncuav plab plab. 32Hab puab cov kwvtij qee leej kws yog Khauha caaj ceg ua cov kws saib tej ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Yawmsaub xubndag, hab puab yuav tsum npaaj ua txhua nub Xanpatau.
33Nuav yog cov hu nkauj kws yog cov thawj huv xeem Levi cov quas cum. Puab nyob huv tej chaav huv Vaajtswv lub tuam tsev hab tsw ua lwm yaam num tsua qhov puab le num yog nyob tog nruab nub mo ntuj. 34Cov nuav yog cov thawj huv xeem Levi cov quas cum, lawv le puab caaj ceg le keeb kwm kws sau ca, puab yog cov thawj coj kws nyob huv Yeluxalee.

Vaajntxwv Xa‑u caaj ceg

(1VKk. 8:29-38)

35Ye‑i‑ee kws yog Kinpe‑oo txwv nyob huv lub moos Kinpe‑oo, nwg quaspuj hu ua Ma‑akha. 36Nwg tug tub hlub hu ua Antoo, hab muaj Xuv, Khij, Npa‑aa, Naw, Nanta, 37Kentau, Ahiyau, Xekhaliya hab Milauj. 38Milauj yog Sime‑aa txwv. Cov nuav nyob npuas puab cov kwvtij hab nrug puab nyob ua ke huv Yeluxalee. 39Naw yog Khij txwv, Khij yog Xa‑u txwv. Xa‑u yog Yaunathaa, Makhisuva, Anpinanta hab Esanpa‑aa txwv. 40Yaunathaa tug tub yog Melinpa‑aa, Melinpa‑aa yog Mikha txwv. 41Mikha cov tub yog Pithau, Mele, Thale‑a hab Aha. 42Aha yog Yala txwv, Yala yog Aleme hab Amave hab Xili txwv. Xili yog Mauxa txwv. 43Mauxa yog Npine‑a txwv, Npine‑a tug tub yog Lefaya. Lefaya tug tub yog Ele‑axas, Ele‑axas tug tub yog Axee. 44Axee muaj rau tug tub. Nuav yog nwg cov tub le npe, yog Axikhaa, Npaukhelu, Yisama‑ee, Se‑aliya, Aunpantiya hab Hanaa. Cov nuav puavleej yog Axee cov tub.