10

Xa‑u hab nwg cov tub tuag

(1Xmy. 31:1-13)

1Cov Filixatee tuaj ua rog rua cov Yixayee, mas cov Yixayee tswv cov Filixatee hab raug tua tuag rua sau lub roob Kinpau‑a. 2Cov Filixatee lawv cuag Xa‑u hab nwg cov tub, mas cov Filixatee tua Yaunathaa hab Anpinanta hab Makhisuva kws yog Xa‑u le tub tuag taag. 3Ua rog nyaav heev tuaj ti Xa‑u, cov tub rog tua neev ntswb Xa‑u, txawm tua raug nwg mob heev. 4Tes Xa‑u txawm has rua tug kws nqaa nwg tej cuab yeej tas, “Ca le rhu ntaaj lug nkaug kuv kuas tshaab plawg, ntshai tsaam cov kws tsw ua kevcai txav nuav tuaj ua limham saib tsw taug kuv.” Tassws tug kws nqaa tej cuab yeej tsw kaam nkaug vem yog ntshai heev. Tes Xa‑u txawm rhu hlo nwg raab ntaaj lug cuab es nwg khwb nkaus chob hlo raab ntaaj hov. 5Thaus tug kws nqaa tej cuab yeej pum tas Xa‑u tuag lawm, nwg kuj cuab nwg raab ntaaj khwb nkaus chob nwg tuag hab. 6Yog le hov Xa‑u txhad tuag hab nwg peb tug tub hab nwg cov tuabneeg suavdawg tuag huvsw ua ke. 7Thaus cov Yixayee suavdawg kws nyob huv lub haav pum tas cov tub rog tswv lawm hab Xa‑u hab Xa‑u cov tub tuag taag lawm, puab txawm tso puab tej moos tseg tswv taag, mas cov Filixatee lug nyob rua huv.
8Nub tom qaab thaus cov Filixatee tuaj moog khaws cov kws raug tua tuag tej cuab yeej moog yuav, puab pum Xa‑u hab Xa‑u cov tub tuag rua sau lub roob Kinpau‑a. 9Puab kuj hle nwg tej cuab yeej hab coj nwg lub taubhau hab nwg tej cuab yeej ua rog moog, hab puab tso tuabneeg xaa xuv moog thoob Filixatee tebchaws coj xuv zoo moog pav rua puab tej txoov daab hab pav rua cov pejxeem. 10Puab muab Xa‑u tej cuab yeej ua rog khaws ca rua huv lub tsev kws teev puab tej daab, hab muab nwg taubhau dai rua huv lub tsev teev daab Ntakoo. 11Thaus cov tuabneeg huv lub moos Yanpe Kile‑a suavdawg nov txhua yaam kws cov Filixatee ua rua Xa‑u lub cev tuag, 12cov txwvneej kws sab luj sab tuab suavdawg txawm sawv tseeg moog ib mos kaaj ntug hab coj Xa‑u hab Xa‑u cov tub lub cev tuag lug rua ntawm lub moos Yanpe. Puab coj cov pob txhaa moog log rua huv qaab tsob ntoo qheb huv lub moos Yanpe hab yoo mov tau xyaa nub.
13Xa‑u txhad tuag vem yog nwg lub sab tsw xwb rua Vaajtswv. Nwg ua tsw ncaaj rua Yawmsaub, tsua qhov nwg tsw tuav rawv Yawmsaub tej lug nkaw, hab nwg moog has tug txwv neeb txwv yaig paab saib yaig, 14hab nwg tsw moog nug Yawmsaub saib yuav ua le caag. Yog le ntawd Yawmsaub txhad muab nwg tua hab muab hlo lub tebchaws rua Yexi tug tub Tavi kaav.