20

Yehausafa kov yeej cov Mau‑a hab cov Aamoo

1Lug rua tom qaab nuav cov Mau‑a hab cov Aamoo nrug cov Me‑uni qee leej tuaj ua rog rua Yehausafa. 2Muaj tuabneeg tuaj has rua Yehausafa tas, “Muaj ib paab tub rog coob coob tuaj ntawm Entoo tebchaws yog tuaj havtxwv saab tim u tuaj tawm tsaam koj. Saib maj, puab tuaj txug Haxaxoo Thama lawm.” (Haxaxoo Thama yog Eekenti.) 3Tes Yehausafa txawm ntshai heev hab nwg mob sab nrhav Yawmsaub hab tshaaj tawm thoob plawg Yuta tebchaws kuas yoo mov. 4Mas cov Yuta tuaj txoos ua ke nrhav kev paab ntawm Yawmsaub. Puab tuaj huv Yuta txhua lub moos tuaj ua nug rua Yawmsaub.
5Mas Yehausafa sawv ntsug ntawm cov Yuta hab cov tuabneeg Yeluxalee kws tuaj txoos ua ke hov huv Yawmsaub lub tuam tsev ntawm lub tshaav puam tshab, 6hab nwg has tas, “Au Yawmsaub kws yog peb tej laug tug Vaajtswv, koj tsw yog Vaajtswv kws nyob sau ntuj lov? Koj tsw kaav taag nrho txhua haiv tuabneeg tej tebchaws lov? Koj txhais teg muaj fwjchim hab muaj zug, txhad tsw muaj leejtwg tawm tsaam tau koj. 7Au peb tug Vaajtswv, koj tsw tau ntab cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav tswv tawm ntawm koj haiv tuabneeg Yixayee xubndag lov, hab muab lub tebchaws rua koj tug kwvluag Aplahaa caaj ceg moog ib txhws? 8Puab tau nyob rua huv hab tau ua lub chaw rua koj lub npe nyob, hab has tas, 9‘Yog muaj xwm txheej phem tshwm tuaj rua peb, tsw has nav ntaaj, kev teem txem, mob kis hab kev tshaib plaab los yog, peb yuav sawv ntsug ntawm lub tuam tsev nuav rua ntawm koj xubndag, vem koj lub npe nyob huv lub tuam tsev nuav, hab peb yuav nyob huv kev txom nyem nyuaj sab nuav quaj thov koj, mas koj yuav noog hab cawm kuas dim.’ 10Nwgnuav cov Aamoo hab cov Mau‑a hab cov kws nyob sau lub roob Xe‑i, yog tej tebchaws kws koj tsw kheev cov Yixayee txeem moog rua huv rua thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug, mas puab txhad zos tsw ua kuas puam tsuaj, 11saib maj, puab cov hov ua pauj rua peb le nuav. Puab tuaj ntab peb tawm huv lub tebchaws kws koj muab ua qub txeeg qub teg rua peb. 12Au peb tug Vaajtswv, koj yuav tsw rau txem rua puab lov? Tsua qhov peb tsw muaj fwjchim kws yuav tiv thaiv tau paab tub rog coob coob kws tuaj ua rog rua peb nuav. Peb tsw pum qaab yuav ua le caag, peb lub qhov muag saib ntsoov rua koj xwb.”
13Thaus ntawd Yuta cov txwvneej suavdawg hab puab tej quaspuj hab tej mivnyuas yau mivnyuas mog kuj sawv ntawm Yawmsaub xubndag. 14Mas Yawmsaub tug Ntsuj Plig lug rua huv Xekhaliya tug tub Yahaxi‑ee rua thaus nwg nyob huv ib tsoom tuabneeg hov. Nwg yawm yog Npenaya, nwg yawm koob yog Ye‑i‑ee, nwg yawm suab yog Mathaniya, yog xeem Levi, yog Axas cum. 15Yahaxi‑ee has tas, “Cov Yuta suavdawg hab cov kws nyob huv Yeluxalee, hab vaajntxwv Yehausafa, mej ca le noog. Yawmsaub has le nuav rua mej tas, Tsw xob ntshai, tsw xob poob sab rua paab tub rog coob coob hov, tsua qhov kev ua rog tsw yog mej le tassws yog Yawmsaub le. 16Pigkig mej ca le nqeg moog ua rog rua puab. Puab yuav nce taug txujkev ntawm lub moos Xib tuaj. Mej yuav ntswb puab ntawm lub hauv haav huv tebchaws moj saab qhua Yelu‑ee. 17Zag rog nuav tsw txug mej yuav tawm tsaam le. Yuta hab Yeluxalee 'e, ca le npaaj txhwj rua ntawm lub chaw ua rog, sawv tuabywv, hab saib Yawmsaub kov yeej rua mej. Tsw xob ntshai, tsw xob poob sab. Pigkig ca le moog tawm tsaam puab, hab Yawmsaub yuav nrug nraim mej.”
18Tes Yehausafa txawm nyo hau ua lub plhu ti nkaus huv aav hab cov Yuta suavdawg hab cov tuabneeg Yeluxalee ca le khwb nkaus ntawm Yawmsaub xubndag pe hawm Yawmsaub. 19Tes cov Levi kws yog Khauha caaj ceg hab Khaula caaj ceg txhad le sawv tseeg tsaa suab nrov qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv.
20Taagkig tom qaab puab sawv ntxuv moog rua huv tebchaws moj saab qhua Thekhau‑a. Thaus puab tawm moog Yehausafa sawv ntsug has tas, “Cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee ca le noog kuv has. Ca le ntseeg Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv mas mej yuav nyob ruaj khov. Ca le ntseeg Yawmsaub cov tuabneeg kws cev lug mas mej yuav ua tau kuas tav.” 21Thaus nwg sablaaj rua cov pejxeem lawm, nwg tsaa cov kws yuav hu nkauj rua Yawmsaub hab naav tej tsoog tsho muaj meej mom dawb huv qhuas Yawmsaub, hab moog ua cov tub rog ntej hu tas,
  “Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   tsua qhov nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws.”
22Thaus puab chiv hu nkauj hab qhuas, Yawmsaub tu cov kws zuv kev tog tawm tsaam cov Aamoo, hab cov Mau‑a hab cov kws nyob sau lub roob Xe‑i kws tau tuaj ua rog rua cov Yuta, luas txhad le swb tawg tswv taag lawm. 23Tsua qhov cov Aamoo hab cov Mau‑a sawv tseeg tawm tsaam cov peg roob Xe‑i, ua rua puab puam tsuaj taag. Thaus puab ua rua cov Xe‑i puam tsuaj taag, puab suavdawg kuj rov sws tua ua rua puab puam tsuaj taag hab.
24Thaus cov Yuta nce moog rua sau lub chaw tsom faaj kws saib rua tebchaws moj saab qhua, puab saib moog rua paab tub rog coob heev hov, na cav pum cev tuag pawg quas yawg rua huv aav, tsw tshuav ib tug dim le. 25Thaus Yehausafa hab nwg cov tub rog tuaj khaws luas tej hov txhua chaw, mas puab pum tej tsaj coob kawg hab tej cuab yeej hab tsoog tsho hab tej yaam kws muaj nqes, puab khaws moog txug thaus rws tsw taug lawm. Puab khaws tej kws txeeb tau hov tau peb nub vem yog muaj ntau kawg le. 26Nub kws plaub puab tuaj txoos ua ke rua huv lub Haav Npelakha, hab qhuas Yawmsaub hov ntawd. Vem le nuav txhad hu lub chaw hov tas lub Haav Npelakha lug txug naj nub nwgnuav. 27Tes Yehausafa txawm coj cov Yuta hab cov Yeluxalee txhua tug rov lug rua huv Yeluxalee zoo sab xyiv faab, tsua qhov Yawmsaub ua rua puab zoo sab xyiv faab vem yeeb ncuab swb taag lawm. 28Puab txhad muaj suab nkauj nog ncaas miv suab nkauj nog ncaas luj hab suab raaj xyu rov lug rua huv Yeluxalee hab lug rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 29Ib tsoom tebchaws suavdawg ntshai Vaajtswv rua thaus puab nov tas Yawmsaub tawm tsaam Yixayee cov yeeb ncuab. 30Yehausafa lub tebchaws txhad le nyob tug yeeg, tsua qhov nwg tug Vaajtswv pub nwg su tsw ua rog rua txhua faab.

Lub swjhawm kawg kws Yehausafa kaav

(1Vntx. 22:41-50)

31Yehausafa ua vaajntxwv kaav Yuta le nuav. Thaus nwg chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj peb caug tswb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau neeg nkaum tswb xyoos. Nwg nam npe hu ua Axunpa kws yog Sihi tug ntxhais. 32Nwg taug nraim nwg txwv Axa tug neev taw, tsw tig moog rua saab twg le. Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo. 33Tassws tej chaw sab teev daab tseed tsw tau muab rhuav pov tseg, cov pejxeem tseed tsw tau rau sab npuab puab tej laug tug Vaajtswv.
34Lwm yaam num kws Yehausafa ua txwj thaus chiv moog txug thaus kawg mas tub muab sau ca rua huv Hanani tug tub Yehu phoo ntawv keeb kwm, kws sau ua ke rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv.
35Lug rua tom qaab nuav cov Yuta tug vaajntxwv Yehausafa nrug cov Yixayee tug vaajntxwv Ahaxiya kws ua phem kawg sws raug zoo. 36Nwg koom nrug ua tej nkoj txwg kws yuav moog rua lub moos Thasi, ob tug ua tej nkoj hov huv lub moos Exi‑oo Kenpaw. 37Mas Eliyexaw kws yog Ntauntavahu tug tub huv lub moos Malesa cev Vaajtswv lug rua Yehausafa tas, “Vem yog koj koom nrug Ahaxiya ua num, Yawmsaub yuav ua rua tej kws koj ua puam tsuaj.” Mas tej nkoj hov txhad tawg pam taag moog tsw txug lub moos Thasi.