29

Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta

(2Vntx. 18:1-3)

1Thaus Hexekhiya noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos nwg chiv ua vaajntxwv kaav, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau neeg nkaum cuaj xyoo. Nwg nam npe hu ua Anpiya, kws yog Xekhaliya tug ntxhais. 2Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo, ib yaam le nwg yawm koob Tavi tau ua lawd.

Ua kevcai ntxuav lub tuam tsev

3Thawj xyoo kws nwg ua vaajntxwv kaav mas thawj lub hli nwg qheb Yawmsaub lub tuam tsev tej qhov rooj hab tswm khu tej qhov rooj hov. 4Nwg coj cov pov thawj hab cov Levi nkaag lug, hab sau puab tuaj txoos ua ke rua ntawm lub tshaav puam saab nub tuaj, 5hab nwg has rua puab tas, “Cov Levi, ca le noog kuv has. Ca le tu mej tug kheej kuas dawb huv hab tu Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv lub tuam tsev kuas dawb huv, hab muab tej kws qas tsw huv rhu tawm huv lub chaw dawb huv moog. 6Tsua qhov peb tej laug faav xeeb hab ua tej kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv pum tas phem kawg. Puab tub tso nwg tseg hab fee plhu ntawm Yawmsaub lub chaw nyob hab tig nraus qaum rua. 7Puab kuj kaw tej qhov rooj ntawm qaab khaav tuam tsev hab tua tej teeb hab tsw hlawv moov tshuaj tsw qaab hab tsw muab tsaj hlawv xyeem rua Yixayee tug Vaajtswv huv lub chaw dawb huv. 8Vem le nuav Yawmsaub txujkev npau tawg txhad lug raug cov Yuta hab Yeluxalee, hab Yawmsaub ua rua puab ua lub chaw rua luas ceeb hab ntshai heev hab ua rua luas xaav tsw thoob hab ua rua luas thuaj luag lawv le mej lub qhov muag tau pum lawd. 9Vem yog tim le nuav peb tej laug txhad le tuag nav ntaaj nav rag taag, hab peb tej tub tej ntxhais hab peb tej quaspuj txhad raug luas nteg coj moog lawm. 10Nwgnuav kuv muaj lub sab yuav nrug Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv cog lug sub nwg txujkev npau tawg heev txhad le thim ntawm peb moog. 11Kuv cov mivnyuas 'e, tsw xob nyob tuabywv, tsua qhov Yawmsaub tub xaiv mej kuas sawv nreg nreeg rua ntawm Yawmsaub xubndag ua koom rua nwg hab ua nwg tej num hab hlawv tshuaj tsw qaab rua nwg.”
12Tes cov Levi txhad le sawv tseeg, Khauha caaj ceg yog Amaxai tug tub Maha, hab Axaliya tug tub Yau‑ee. Hab Melali caaj ceg yog Anti tug tub Khij, hab Yehalelee tug tub Axaliya. Hab Kwsoo caaj ceg yog Xima tug tub Yau‑av hab Yau‑av tug tub Entee. 13Elixafa caaj ceg yog Sili hab Ye‑u‑ee, hab Axas caaj ceg yog Xekhaliya hab Mathaniya, 14hab Hemaa caaj ceg yog Yehu‑ee hab Sime‑i, hab Yentuthu caaj ceg yog Semaya hab Uxi‑ee.
15Puab txhad sau zog puab cov kwvtij hab tu puab tug kheej kuas dawb huv hab nkaag moog rua huv lawv le vaajntxwv tau has rua puab kuas ntxuav lub tuam tsev lawv le Yawmsaub tej lug. 16Cov pov thawj nkaag moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev rua chaav saab huv txhad ua kevcai ntxuav kuas dawb huv, hab puab rhu txhua yaam qas tsw huv kws puab pum nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev tawm lug rua saab nrau lub tshaav puam tuam tsev. Mas cov Levi muab tej hov nqaa moog pov tseg rua huv lub haav Khiloo. 17Puab chiv ua kevcai ntxuav rua nub xab ib thawj lub hli, tes nub xab yim lub hli hov puab ntxuav lug txug ntawm Yawmsaub lub qaab khaav. Tes puab txawm ntxuav Yawmsaub lub tuam tsev kuas dawb huv tau yim nub, mas nub tim kaum rau thawj lub hli hov puab ua taag.
18Mas puab moog cuag vaajntxwv Hexekhiya hab has tas, “Peb ua kevcai ntxuav Yawmsaub lub tuam tsev huvsw tav taag lawm, taag nrho lub thaaj hlawv xyeem hab tej pestwj kws swv ntawm lub thaaj huvsw hab lub rooj kws txawb cov ncuav xyeem hab tej pestwj kws swv ntawm lub rooj hov. 19Tej pestwj huvsw kws vaajntxwv Aha muab rhu pov tseg rua lub swjhawm kws nwg ua vaajntxwv hab faav xeeb rua Yawmsaub, mas peb tub npaaj txhwj hab ua kevcai ntxuav kuas dawb huv lawm. Saib nawj, tej nuav nyob ntawm Yawmsaub lub thaaj xyeem.”
20Tes vaajntxwv Hexekhiya txawm sawv ntxuv tseeg sau zog cov num tswv huv lub nroog ua ke moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 21Puab coj xyaa tug txwv nyuj hab xyaa tug txwv yaaj hab xyaa tug mivnyuas yaaj hab xyaa tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws lub tebchaws hab lub chaw pe Vaajtswv hab cov Yuta le txem. Hab Hexekhiya has rua cov pov thawj kws yog Aloo caaj ceg kuas muab tej nuav xyeem rua sau Yawmsaub lub thaaj. 22Puab txhad tua tej txwv nyuj mas cov pov thawj cug tej ntshaav moog nchus rua lub thaaj xyeem. Puab kuj tua tej txwv yaaj hab muab tej ntshaav nchus rua lub thaaj, hab puab tua cov mivnyuas yaaj hab muab tej ntshaav nchus rua lub thaaj. 23Cov txwv tshws kws ua kevcai daws txem hov puab coj lug rua ntawm vaajntxwv hab cov pejxeem kws tuaj txoos ua ke, mas cov pejxeem muab teg npuab rua sau cov tshws hov. 24Tes cov pov thawj muab cov tshws hov tua hab muab cov ntshaav xyeem ua kevcai daws txem rua sau lub thaaj sub txhad ntxuav tau cov Yixayee suavdawg tej kev txhum txem. Tsua qhov vaajntxwv has kuas ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai daws txem rua cov Yixayee suavdawg.
25Nwg kuas cov Levi nyob rawv huv Yawmsaub lub tuam tsev muaj nruag npuaj tooj lab hab nkauj nog ncaas luj hab nkauj nog ncaas miv lawv le tej kevcai kws Tavi hab Kas kws has pum tom hauv ntej hab Nathaa kws cev Vaajtswv lug tau has ca, tsua qhov tej kevcai nuav yog Yawmsaub kuas nwg cov xwbfwb cev lug has. 26Cov Levi sawv ntsug tuav rawv tej cuab yeej phim nkauj kws Tavi npaaj ca, hab cov pov thawj tuav rawv raaj xyu. 27Mas Hexekhiya has kuas hlawv tej kws muab xyeem rua sau lub thaaj. Thaus chiv ua kevcai hlawv xyeem kuj chiv hu nkauj rua Yawmsaub, hab muaj tej suab raaj hab tej suab cuab yeej phim nkauj kws cov Yixayee tug vaajntxwv Tavi npaaj ca lawd. 28Ib tsoom pejxeem suavdawg kuj pe hawm, hab cov tub hu nkauj kuj hu, cov tshuv raaj kuj tshuv. Puab ua le nuav moog txug thaus ua kevcai hlawv xyeem taag. 29Thaus ua kevcai xyeem taag lawm, vaajntxwv hab txhua tug kws nrug vaajntxwv nyob ua ke kuj khoov ntshws pe hawm. 30Mas vaajntxwv Hexekhiya hab cov thawj has kuas cov Levi hu nkauj qhuas Yawmsaub lawv le tej lug kws Tavi hab xwbfwb Axas kws has pum tom hauv ntej tub sau ca lawm. Puab hu nkauj qhuas zoo sab xyiv faab, hab khoov ntshws pe hawm.
31Mas Hexekhiya has tas, “Mej tub tu mej tug kheej kuas dawb huv rua Yawmsaub lawm. Ca le txaav lug ze hab coj tej tsaj kws yuav tua xyeem hab tej kws yuav xyeem ua Yawmsaub tsaug lug rua huv Yawmsaub lub tuam tsev.” Ib tsoom pejxeem kuj coj tsaj lug tua xyeem hab xyeem ua tsaug. Txhua tug kws zoo sab pub kuj coj tej kws ua kevcai hlawv xyeem tuaj.
32Cov tsaj kws tej pejxeem coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem yog xyaa caum tug txwv nyuj hab ib puas tug txwv yaaj hab ob puas tug mivnyuas yaaj, tej nuav huvsw yog ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub. 33Hab tej tsaj kws coj tuaj xyeem muaj rau pua tug txwv nyuj hab peb txheeb tug yaaj. 34Tassws cov pov thawj muaj tsawg dhau laws tsw yeej cov tawv tsaj kws hlawv xyeem hov, mas puab cov kwvtij Levi paab puab ua tej num tav moog txug thaus lwm tug pov thawj tu puab tug kheej kuas dawb huv, tsua qhov cov Levi rau sab tu puab tug kheej kuas dawb huv heev dua cov pov thawj. 35Dua le tej kws muab hlawv xyeem ntau kawg hov, tseed muaj tej npluag roj kws ua kevcai xyeem sws raug zoo hab tej cawv txwv maab kws muab laub xyeem ua ke nrug tej kws hlawv xyeem. Ua le nuav tej num kws ua rua huv Yawmsaub lub tuam tsev txhad rov qaab muaj le qub. 36Hexekhiya hab cov pejxeem suavdawg zoo sab xyiv faab rua tej kws Vaajtswv tau ua rua cov pejxeem tsua qhov tej nuav tshwm swm lug sai kawg.