30

Hexekhiya ua kevcai Hlaa Dhau

1Hexekhiya has moog rua cov Yixayee hab cov Yuta suavdawg, hab sau ntawv moog rua cov Efa‑i hab cov Manaxe kuas puab suavdawg tuaj rua Yawmsaub lub tuam tsev huv Yeluxalee mas yuav ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv. 2Vaajntxwv hab nwg cov thawj hab cov pejxeem huv Yeluxalee tub sablaaj ca yuav ua kevcai Hlaa Dhau rua lub ob hlis, 3tsua qhov puab ua zag kevcai hov tsw yeej lawv le swjhawm kws teem ca, vem yog cov pov thawj tsw tau tu puab kuas dawb huv txaus npaum le kws ua tau num, hab cov pejxeem kuj tsw tau tuaj txoos ua ke txhwj rua huv Yeluxalee. 4Mas tej kws puab txav sab ua hov vaajntxwv hab ib tsoom pejxeem suavdawg pum zoo. 5Puab txhad has hum tas yuav tshaaj tawm thoob plawg Yixayee tebchaws txwj ntawm lub moos Npe‑awsenpa moog txug lub moos Ntaaj, kuas cov pejxeem yuav tsum tuaj ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv rua huv Yeluxalee, tsua qhov cov kws ua kevcai Hlaa Dhau lawv le kws teem ca tsw muaj coob. 6Yog le ntawd txhad muaj tuabneeg xaa xuv moog thoob plawg Yixayee hab Yuta tebchaws lawv le vaajntxwv has, nqaa cov ntawv kws vaajntxwv hab nwg cov thawj sau, has tas, “Tuabneeg Yixayee 'e, ca le rov lug cuag Yawmsaub kws yog Aplahaa, Yiha, hab Yixayee tug Vaajtswv, sub nwg txhad rov tig lug cuag mej cov kws tseed tshuav nyob, yog cov kws dim ntawm Axilia tej vaajntxwv txhais teg. 7Tsw xob zoo thooj le mej tej laug hab mej tej kwvtij kws faav xeeb rua Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv, Yawmsaub txhad ua rua puab pam taag le kws mej pum ntsoov. 8Nwgnuav mej tsw xob tawv ncauj yaam le mej tej laug. Ca le muab mej tug kheej cob rua Vaajtswv hab tuaj rua ntawm lub chaw kws pe Vaajtswv kws nwg tub tu kuas dawb huv ca moog ib txhws, hab ua koom rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, sub nwg txujkev chim npau tawg heev txhad le thim ntawm mej moog. 9Yog mej rov lug cuag Yawmsaub, mej cov kwvtij hab mej cov mivnyuas yuav tau txais txujkev khuvleej ntawm cov kws nteg puab coj moog, hab yuav tau rov lug rua huv lub tebchaws nuav dua hab. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug kws hlub hab khuvleej. Yog mej rov lug cuag nwg, nwg yuav tsw fee plhu ntawm mej.”
10Cov kws xaa ntawv txhad moog ib lub moos dhau ib lub moos thoob plawg Efa‑i hab Manaxe tebchaws hab moog txug ncua Xenpuloo tebchaws. Tassws tej tuabneeg hov thuaj luag puab hab saib tsw taug puab. 11Tsuas yog cov tuabneeg Asaw hab Manaxe hab Xenpuloo qee leej txhad txu fwjchim hab tuaj rua huv Yeluxalee xwb. 12Vaajtswv txhais teg kuj nyob rawv sau cov Yuta ua rua puab koom ib lub sab ua lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas vaajntxwv hab cov thawj has.
13Cov pejxeem ntau leej tuaj ua ke ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb rua huv Yeluxalee rua lub ob hlis, puab tuaj txoos ua ke coob kawg le. 14Puab nqeg teg rhuav tej thaaj xyeem daab kws nyob huv Yeluxalee, hab puab muab tej thaaj hlawv xyaab nqaa moog nrum rua huv lub haav Khiloo. 15Puab tua tej mivnyuas yaaj kws ua kevcai Hlaa Dhau rua nub xab kaum plaub lub ob hlis. Cov pov thawj hab cov Levi kuj txaaj muag, puab txhad tu puab tug kheej kuas dawb huv hab coj tej kws ua kevcai hlawv xyeem tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 16Puab txhad moog nyob rua puab tej chaw kws teem ca lawv le Vaajtswv tug tuabneeg Mauxe txuj kevcai. Cov pov thawj txhad le txais tej ntshaav ntawm cov Levi txhais teg coj moog nchus. 17Cov pejxeem kws tuaj txoos ua ke hov muaj coob leej kws tsw tau tu puab tug kheej kuas dawb huv. Vem le nuav cov Levi yuav tsum tua txhua tug kws tseed qas tsw huv tug mivnyuas yaaj kws ua kevcai Hlaa Dhau, sub txhad ua tau tug mivnyuas yaaj dawb huv rua Yawmsaub. 18Txawm yog cov pejxeem coob hov muaj cov kws tuaj Efa‑i, Manaxe, Ixakha hab Xenpuloo tebchaws tuaj coob heev kws tsw tau tu puab tug kheej kuas dawb huv, los puab tseed noj pluag mov kevcai Hlaa Dhau hov mas txhum tsw lawv le tu tseg. Hexekhiya txhad thov Yawmsaub paab puab has tas, “Thov Yawmsaub kws zoo kawg nkaus zaam txem rua txhua tug 19kws muaj sab nrhav Vaajtswv, kws yog Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv, txawm yog puab tsw dawb huv lawv le lub chaw pe Vaajtswv tej kaab ke kuj xwj.” 20Yawmsaub kuj noog Hexekhiya tej lug thov hab khu cov pejxeem. 21Cov Yixayee kws tuaj rua huv Yeluxalee tau ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb zoo sab xyiv faab heev tau xyaa nub, hab cov Levi hab cov pov thawj kuj naj nub qhuas Yawmsaub. Puab hu nkauj qhuas Yawmsaub muaj cuab yeej phim suab nkauj nrov xyeem rua Yawmsaub. 22Hab Hexekhiya has lug txhawb cov Levi suavdawg kws txawj txawj ua num ua koom rua Yawmsaub. Cov pejxeem txhad noj mov kevcai hov tau xyaa nub hab tua tsaj ua kevcai xyeem sws raug zoo hab ua Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv tsaug.
23Mas ib tsoom pejxeem suavdawg has hum yuav ua kevcai hov dua xyaa nub hab. Tes puab txawm ua kevcai zoo sab xyiv faab xyaa nub ntxwv. 24Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya pub ib txheeb tug txwv nyuj hab xyaa txheeb tug yaaj rua cov pejxeem ua kevcai xyeem, hab cov thawj kuj pub ib txheeb tug txwv nyuj hab ib vaam tug yaaj rua cov pejxeem. Hab cov pov thawj kuj tu puab tug kheej kuas dawb huv coob kawg. 25Ib tsoom tuabneeg Yuta hab cov Levi hab cov pov thawj hab ib tsoom tuabneeg kws tuaj Yixayee tebchaws tuaj hab lwm haiv tuabneeg kws tuaj Yixayee tebchaws tuaj hab lwm haiv tuabneeg kws nyob huv Yuta tebchaws, suavdawg zoo sab xyiv faab. 26Yog le nuav txhad muaj kev xyiv faab luj kawg rua huv Yeluxalee. Txwj thaus Tavi tug tub Xalaumoo ua vaajntxwv kaav Yixayee tsw txeev muaj le zag nuav rua huv Yeluxalee. 27Mas cov pov thawj hab cov Levi sawv ntsug foom koob moov rua cov pejxeem. Yawmsaub kuj nov puab lub suab, hab puab tej lug thov kuj moog txug Yawmsaub lub chaw nyob dawb huv sau ntuj.