16

1Peb yog cov uas npaj siab, tiamsis thaum kawg Vajtswv yog tus uas ua kom tiav.
2Koj xav hais tias txhua yam uas koj ua puavleej yog, tiamsis tus TSWV paub tej uas koj lub siab xav.
3Tso koj tes haujlwm rau tus TSWV ua tus coj, koj thiaj yuav ua tau tes haujlwm ntawd tiav.
4Txhua yam uas tus TSWV tsim, nyias yeej muaj nyias txoj hmoo; cov neeg siab phem txoj hmoo yog kev puastsuaj.
5Tus TSWV ntxub txhua tus uas khavtheeb, nws yuav tsis pub lawv khiav dim txojkev txiav txim li.
6Cia li ua zoo thiab ua ncaj ncees Vajtswv thiaj yuav zam koj lub txim. Yuav tsum hwm tus TSWV koj thiaj dim ntawm txojkev phem.
7Thaum tus TSWV txaus siab rau nej lawm, nws yuav ua kom nej tej yeebncuab nrog nej sib raug zoo.
8Ua ncaj ncees tau tsawg, zoo dua li ua tsis ncaj tau ntau.
9Koj yog tus npaj siab ua, tiamsis Vajtswv yog tus coj txoj haukev.
10Vajtswv pub hwjchim rau vajntxwv, nws thiaj paub txiav txim ncaj ncees.
11Tus TSWV xav kom muab rab teev tsis ntxo thiab lub kawm muaj txwm los luj, thiab txhua yam uas nej muag nej yuav tsum ua ncaj.
12Tej vajntxwv tsis tsimnyog ua kev phem kev qias, rau qhov lub zwmtxwv yog qhov chaw ncaj ncees.
13Vajntxwv xav hnov tej lus tseeb thiab txaus siab rau cov neeg uas hais tej lus tseeb ntawd.
14Tus neeg muaj tswvyim nrhiav kev ua rau vajntxwv zoo siab. Thaum vajntxwv chim lawm, muaj qee leej yuav tuag.
15Thaum vajntxwv ua lub ntsejmuag luag ntxhi, ua rau sawvdaws muaj sia; nws txojkev zoo siab zoo ib yam li tauv huab uas coj kob nag tshiab los.
16Tau tswvyim thiab kev txawj ntse zoo dua li tau nyiaj thiab kub.
17Txojkev uas cov neeg ncaj ncees taug yog txoj uas zam tej kev phem kev qias. Ua tib zoo saib txojkev uas koj yuav mus ntawd thiaj yuav txuag tau koj txojsia.
18Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag.
19Ua neeg pluag thiab txo hwjchim zoo dua li ua neeg nruj tsiv thiab mus nrog cov neeg tubsab sib faib khoom.
20Khaws tej lus qhuab ntuas no cia, koj lub neej thiaj yuav vammeej. Cia siab rau tus TSWV koj thiaj yuav kaj siab lug.
21Tus neeg ntse, yog tus uas thoob tsib to nrog. Nws tej lus mos lus muag ua rau coob leej hwm thiab txaus ntshai.
22Tswvyim yog lub qhovdej cawm txojsia rau tus neeg ntse, tiamsis kev ruam yuav rau txim rau cov neeg ruam.
23Cov neeg txawj ntse xub xav ua ntej mam li hais, lawv hais yam twg yeej txaus luag yuav.
24Tej lus mos lus muag qab zib li zib ntab, thiab zoo ib yam li hauv tshuaj kuab muaj tsuas rau koj lub cev.
25Muaj ib txojkev uas neeg xav hais tias yog txoj zoo, tiamsis txoj ntawd coj mus raug kev ploj kev tuag.
26Neeg pheej khwv vim yog lub ncauj yuav noj, neeg ua haujlwm hnyav rau qhov xav kom lub plab tsau.
27Cov neeg siab phem nrhiav kev ua phem rau lwm tus, tej lus uas lawv hais los mob luag cuag hluavtaws kub.
28Cov neeg siab phem nyiam taugxaiv, lawv tsim kev kub ntxhov thiab ua kom tej phoojywg tawg pab tawg pawg.
29Cov neeg limhiam ntxias lawv tej phoojywg thiab coj mus raug txojkev puastsuaj.
30Txav deb ntawm cov neeg uas pheej sib ntxhi thiab rov kaum muag saib koj, lawv yeej xav ua tej yam phem lawm ntag.
31Ua neej nyob ntev yog nqi zog ntawm txojkev ncaj ncees. Ua neej laus plaubhau dawb yog lub mom yeebkoob.
32Ua tau siab ntev zoo dua li muaj zog. Koj tswj tau koj lub saib zoo dua li koj ntaus yeej lub nroog.
33Neeg rho ntawv xav paub saib muaj xwm dabtsi tshwmsim, tiamsis Vajtswv yog tus txiav txim siab.