16

  1Mienh yiem hnyouv daav za'eix,
   mv baac nzuih dau nyei waac se yiem Ziouv daaih.
  2Mienh zoux nyei yietc zungv ziux ganh nyei m'zing mangc se cing-nzengc nyei,
   mv baac Ziouv zaah mangc hnyouv.
  3Oix zuqc zorqv meih zoux nyei nyungc-nyungc jiu bun Ziouv,
   meih daav nyei za'eix ziouc liepc duqv jiez.
  4Ziouv zeix nyungc-nyungc weic wuov nyungc nyei eix leiz,
   liemh orqv mienh se weic zeqc naanc nyei hnoi.
  5Da'faanh hnyouv maux nyei mienh Ziouv youx haic,
   oix zuqc hiuv dingc, ninh zungv biaux maiv ndutv, oix zuqc dingc zuiz.
  6Mienh ziepc zuoqv gan longx Tin-Hungh ziouc duqv zuiz guangc liuz,
   mienh taaih Ziouv ziouc duqv simv nqoi orqv sic.
  7Se gorngv mienh zoux nyei jauv bun Ziouv a'hneiv,
   Ziouv yaac bun wuov dauh nyei win-wangv caux ninh horpc.
  8Maaih ga'naaiv zoqc mv baac zoux duqv zingx,
   se gauh longx maaih ga'naaiv camv mv baac zoux maiv baengh fim.
  9Mienh nyei hnyouv daav za'eix lorz ganh nyei jauv,
   mv baac Ziouv yienz ninh yangh nyei zaux-mbiec.
  10Hungh diex gorngv waac maaih Tin-Hungh nyei hatc maaz.
   Siemv dingc nyei ziangh hoc ninh nyei nzuih yaac maiv gorngv dorngc.
  11Horpc nyei tin-baengh dangv caux nziangx benx Ziouv nyei,
   yiem mbuoqc nyei yietc zungv dangv-dorh, nziangx-dorh se ninh zoux nyei.
  12Hungh diex zoux orqv se gamh nziev haic nyei sic,
   weic zuqc hungh weic bangc baengh fim nyei leiz liepc daaih.
  13Mienh nyei nzuih gorngv zien nyei waac hungh diex a'hneiv,
   ninh yaac hnamv gorngv zingx nyei waac nyei mienh.
  14Hungh diex qiex jiez bun cing mienh oix zuqc daic,
   mv baac cong-mengh mienh haih donv hungh diex nyei ga'qiex.
  15Hungh diex nyei hmien njang ziouc bun mienh haih duqv maengc ziangh,
   hungh diex horpc hnyouv se hnangv mbuonx dorh jienv cun-gen nyei mbiungc daaih nor.
  16Duqv cong-mengh se gauh longx jiex duqv jiem,
   ginv duqv wuonh zaang se gauh longx ginv duqv nyaanh.
  17Hnyouv zingx mienh gan nyei jauv-louc simv nqoi orqv sic.
   Haaix dauh goux longx ganh nyei jauv ziouc goux ganh nyei maengc.
  18Zoux maux nyei jauv dorh mienh mingh zuqc mietc,
   hnyouv ceng-hlo bun mienh zuqc ndorpc.
  19Nyiemc ganh zoux faix caux mienh jomc mienh yiem,
   gauh longx zorqv guaatv daaih nyei ga'naaiv caux zoux maux nyei mienh bun nqoi.
  20Haaix dauh gan longx njaaux nyei waac ziouc duqv longx,
   haaix dauh kaux Ziouv yaac duqv orn-lorqc.
  21Maaih cong-mengh nyei hnyouv, mienh heuc benx bieqc hnyouv nyei mienh.
   Gorngv waac longx, jaa baeng duqv mienh.
  22Weic maaih cong-mengh nyei mienh, cong-mengh benx ziangh maengc nyei wuom-zingv,
   mv baac mienh hngongx mienh zuqc ninh mbuo hngongx nyei jauv dingc ninh mbuo nyei zuiz.
  23Cong-mengh mienh nyei hnyouv njaaux ninh gorngv waac horpc,
   ninh nyei nzuih gorngv nyei waac yaac gauh haih baeng duqv mienh.
  24Gorngv waac longx se hnangv mueiz-dorngh gaam nyei,
   bun hnyouv kuh yiem, sin yaac wangc siangx.
  25Maaih diuh jauv mienh funx se horpc nyei,
   mv baac naaiv diuh jauv setv mueiz dorh mienh mingh zuqc daic.
  26Mienh kouv laaix sung nzuih,
   ninh nyei nzuih zunc ninh mingh.
  27Maiv lamh longc nyei mienh daav za'eix zoux orqv sic,
   ninh gorngv nyei waac hnangv douz ziqv mienh.
  28Buv longh buv dangv nyei mienh coqv mienh nzaeng jaax.
   Gorngv waac-huv nyei mienh hoic loz-gaeng doic bun nqoi.
  29Mienh doqc mienh yuoqc ninh nyei juangc laangz mienh,
   yaac dorh ninh yangh maiv benx nyei jauv.
  30Mienh nyapc m'zing ninh daav nduov mienh nyei za'eix,
   nqapc nzuih meix wuov dauh bun orqv sic cuotv daaih.
  31Mba'biei baeqc se njang-laangc nyei ningv,
   se weic mienh yiem seix zaangc gan zoux horpc nyei jauv duqv daaih.
  32Maiv qiex jiez siepv nyei mienh se gauh longx henv nyei mienh,
   haih gunv duqv ganh nyei hnyouv se gauh longx mborqv duqv yietc norm zingh.
  33Mienh dingc maengc mangc,
   mv baac dingc nyei se yiem Ziouv daaih.