16

  1Neeg hom haujlwm cia rau hauv nruab siab,
   tiamsis Yawmsaub pub lo lus teb rau tus nplaig.
  2Neeg kuj pom tias txhua yam uas lawv ua
   puavleej dawb huv,
   tiamsis Yawmsaub tshuaj hauv lub siab.
  3Cia li muab koj tej haujlwm tso rau Yawmsaub,
   mas tej uas koj hom tseg cia yuav tiav.
  4Yawmsaub tsim txhua yam
   nyias muaj nyias hom phiaj,
  txawm yog cov neeg limhiam
   los nws tsim los rau hnub puam tsuaj.
  5Txhua tus uas khav theeb
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
  cia li paub tseeb tias
   lawv yeej yuav tsis dim kev teem txim.
  6Vim yus xib rau Yawmsaub thiab tso siab plhuav,
   nws thiaj ntxuav yus lub txim pov tseg,
  thiab vim hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yus thiaj lug dhau kev phem.
  7Thaum neeg ua hum Yawmsaub lub siab,
   txawm yog lawv tej yeeb ncuab
  los Yawmsaub ua kom
   rov nrog lawv sib raug zoo.
  8Ua ncaj ncees es tau tsawg tsawg
   kuj zoo dua li ua tsis ncaj
   es tau nyiaj txiag ntau ntau.
  9Neeg lub siab npaj txojkev rau nws taug,
   tiamsis Yawmsaub coj nws txhais kotaw.
  10Yawmsaub pub lo lus txiav txim
   rau vajntxwv lub qhov ncauj,
   vajntxwv thiaj txiav txim tsis txhaum.
  11Rab teev thiab lub phaj teev uas hum txiaj
   yog Yawmsaub li,
  thiab cov thauj teev huvsi hauv lub hnab
   kuj yog Yawmsaub ua.
  12Qhov uas ua phem
   mas tej vajntxwv ntxub kawg li,
  rau qhov kev ncaj ncees
   ua rau lub zwm txwv nyob ruaj khov.
  13Daim tawv ncauj uas hais lus ncaj
   ua rau vajntxwv zoo siab,
   thiab nws nyiam tus uas hais lus tseeb.
  14Vajntxwv kev npau taws
   mas yog tus tub tshaj xo kev ploj tuag,
   tiamsis tus muaj tswvyim yuav tswj tau.
  15Thaum vajntxwv ntsej muag luag
   neeg ciaj sia,
  thiab qhov uas vajntxwv txaus siab
   zoo yam nkaus li tej huab
   uas tso nag tshiab los.
  16Tau tswvyim kuj zoo heev dua li tau kub,
   thiab xaiv yuav kev txawj ntse
   zoo dua li yuav nyiaj.
  17Cov uas ncaj ncees txojkev
   mas ncaim ntawm txojkev phem,
  tus uas ceev faj nws txojkev
   kuj yog tuav tau nws txojsia.
  18Kev khav theeb
   yuav coj mus raug puam tsuaj,
  thiab lub siab muab hlob
   yuav coj mus kom ntog.
  19Tus uas txo hwjchim nrog tej pluag nyob
   zoo dua li nrog cov neeg khav theeb faib
   tej qhov txhia chaw uas txeeb tau los.
  20Tus uas mloog tej lus qhia yuav vam meej,
   thiab tus uas tso siab rau Yawmsaub
   yuav nyob kaj siab lug.
  21Tus uas lub siab ntse yuav hu tau tias
   yog tus thoob tsib to nrog,
  thiab ncauj lus zoo
   mas rub tau neeg lub siab zuj zus.
  22Tswvyim yog lub qhov dej txhawv
   uas pub txojsia rau tus uas muaj tswvyim,
  tiamsis txojkev ruam
   rau txim rau cov neeg ruam.
  23Tus uas muaj tswvyim lub siab
   ua rau nws tej lus txawj ntse,
  thiab tsav hwjchim rau nws daim tawv ncauj
   rub tau neeg lub siab.
  24Ncauj lus zoo mas zoo yam nkaus li zib ntab,
   thiab qab zib rau lub siab
   thiab pub lub cev noj qab nyob zoo.
  25Muaj ib txojkev uas neeg pom tias zoo,
   tiamsis txojkev ntawd qhov kawg yog kev tuag.
  26Qhov uas tus tub zog tshaib nqhis
   ua rau nws nrhiav haujlwm ua,
   nws lub qhov ncauj txhib kom nws ua.
  27Tus neeg tsis tsim txiaj
   ntaus tswvyim ua phem,
   nws tej lus zoo yam nkaus li hluavtaws kub.
  28Tus neeg siab nkhaus
   tshum kom muaj kev sib cav sib ceg,
   thiab tus lis xaiv ua rau tej phoojywg tawg.
  29Tus neeg ua nruj ua tsiv ntxias kwvtij zej zog,
   thiab coj lawv taug txojkev tsis zoo.
  30Tus uas zij ncaug ntxi muag
   ntaus tswvyim ntxeev ntxias,
   tus uas zim hniav zog yeej coj kom ua phem.
  31Taubhau uas dawb hau paug
   yog lub mom kub uas muaj meej,
  tus uas coj lub neej ncaj ncees
   yuav tau lub mom ntawd.
  32Tus uas tsis chim sai
   zoo dua li tus uas muaj zog heev,
  thiab tus uas tswj tau nws lub siab
   zoo dua li tus uas ntaus tau ib lub nroog.
  33Neeg rho ntawv
   saib tom hauv ntej yuav zoo li cas,
  tiamsis Yawmsaub yog tus uas
   txiav txim siab rau txhua yam.