8

Zaaj yug quas toog pum txwv yaaj hab txwv tshws

1Xyoo peb kws Npeesaxa ua vaajntxwv kaav, muaj ib zaaj yug quas toog tshwm rua kuv Taniyee ua qaab zaaj yug quas toog thawj zag. 2Kuv ua yug quas toog pum tas kuv nyob huv lub tuam nroog Xuxa kws nyob huv lub xeev Elaa. Kuv ua yug quas toog pum tas kuv nyob ntawm ntug dej Ulai. 3Kuv tsaa muag saib mas pum ib tug txwv yaaj nyob ntawm ntug dej. Muaj ob tug kub, ob tug puavleej ntev, tassws ib saab kub ntev dua ib saab. Saab kub kws ntev hov hlaav tuaj ua qaab. 4Kuv pum tug txwv yaaj dha moog rua saab nub poob saab peg hab saab nraag. Tsw muaj ib tug tsaj tiv tau nwg le, hab tsw muaj leejtwg cawm kuas dim tau huv nwg tug fwjchim. Nwg ua lawv le nwg lub sab nyam xwb hab tsaab ua luj.
5Thaus kuv tshuaj saib, na cav muaj ib tug txwv tshws tawm saab nub poob tuaj, nwg hlaa thoob qaab ntuj tassws tsw tsuj aav hlo le. Tug txwv tshws hov muaj ib tug kub kws nyob nruab nraab nwg ob lub qhov muag rua suavdawg pum. 6Nwg tuaj txug tug txwv yaaj kws muaj ob tug kub kws kuv pum sawv ntsug ntawm ntug dej, hab nwg swv zug dha npau tawg quas vog lug rua ntawm tug txwv yaaj hov. 7Kuv pum nwg dha lug ze tug txwv yaaj mas npau tawg hab nraus tug txwv yaaj ua rua nwg ob saab kub luv ntho. Tug txwv yaaj tsw muaj zug tiv tau nwg. Nwg muab tug txwv yaaj nraus qaug rua huv aav hab tsuj pis ntag. Tsw muaj leejtwg cawm tau tug txwv yaaj dim huv nwg tug fwjchim. 8Mas tug txwv tshws txhad yimfuab tsaab ua luj, tassws thaus nwg muaj zug heev nwg tug kub txawm luv lawm, muaj plaub tug kub hlaav tuaj nyob chaw taw rua plaub ceg kaum ntuj rua suavdawg pum.
9Txawm muaj ib tug kub miv miv hlaav ntawm plaub tug kub hov ib tug tuaj, nwg hlub luj kawg le moog rua saab nraag hab saab nub tuaj hab rua saab tebchaws kws zoo nkauj kawg. 10Nwg hlub luj kawg tuaj moog nto tej nub qub sau nruab ntug hab muab tej nub qub ib txha laim rua huv aav hab muab tsuj pis ntag. 11Nwg tsaab ua luj, xaav ua luj yaam le tug thawj sau nruab ntug. Nwg muab tej kevcai hlawv xyeem kws naj nub xyeem rua tug thawj hov rhuav pov tseg hab ua qas puag tsuas lub chaw pe hawm. 12Vem puab faav xeeb, Vaajtswv cov tuabneeg hab qhov kws naj nub ua kevcai hlawv xyeem raug muab cob rua huv tug kub hov txhais teg, hab txujkev tseeb raug muab laim hlo tseg rua huv aav, hab tug kub hov kuj ua txhua yaam tav. 13Kuv nov ib tug kws dawb huv has hab muaj dua ib tug dawb huv has tas, “Zaaj yug quas toog kws has txug tej kevcai kws naj nub hlawv xyeem hab qhov kws faav xeeb txhad ua kuas lamswm taag hab qhov kws muab lub chaw pe hawm cob rua luas hab qhov kws Vaajtswv cov tuabneeg raug muab tsuj yuav nyob ntev le caag?” 14Tug kws teb nwg has tas, “Yuav nyob ob txheeb peb puas lub swjhawm nruab nub mo ntuj le. Mas lub chaw pe hawm yuav rov nyob zoo le qub.”
15Thaus kuv Taniyee tau pum zaaj yug quas toog nuav lawd, kuv yooj xeeb xaav nkaag sab. Na cav muaj ib tug zoo le tuabneeg sawv ntawm kuv xubndag. 16Kuv nov lub suab tuabneeg hu huv plawv haav dej Ulai tuaj, has tas, “Kali‑ee 'e, ca le qha kuas tug nuav nkaag sab zaaj yug quas toog nuav.” 17Nwg txhad lug ze qhov chaw kws kuv sawv ntsug. Thaus nwg lug txug lawd kuv ntshai heev hab khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus aav. Tassws nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub 'e, ca le nkaag sab tas zaaj yug quas toog nuav yog has txug lub swjhawm kawg.”
18Thaus nwg saamswm has rua kuv, kuv looj hlas lub plhu ti nkaus aav, nwg kov kuv hab tsaa kuv sawv ntsug. 19Nwg txawm has rua kuv tas, “Saib maj, kuv yuav qha koj paub tas thaus txujkev chim dhau lawd yuav muaj daabtsw tshwm lug, vem ntswg txug lub swjhawm kws teem ca thaus kawg. 20Tug txwv yaaj muaj ob tug kub kws koj pum hov yog Mintia hab Pawxia ob tug vaajntxwv. 21Tug txwv tshws yog Kili tug vaajntxwv, hab tug kub luj kws tuaj huv ob lub qhov muag kem nruab nraab yog thawj tug vaajntxwv. 22Tug kub kws luv hab muaj dua plaub tug kub hlaav tuaj nyob lub chaw, yog plaub tug vaajntxwv yuav tshwm huv nwg haiv tuabneeg tuaj, tassws tsw muaj fwjchim luj le thawj tug kub.
23“Lub swjhawm kws puab cov hov kaav thaus kawg, thaus cov kws faav xeeb tau ua phem txaus nkaus lawd, yuav muaj ib tug vaajntxwv kws lub ntsej muag nyaum kawg hab lub sab ntse nkhaus tshwm lug. 24Nwg tug fwjchim yuav luj heev tassws tsw yog nwg tug zug ua tau, hab nwg yuav ua kuas puam tsuaj txaus ntshai kawg, hab txhua yaam kws nwg ua nwg ua tau tav, hab nwg yuav ua rua cov kws muaj zug hab Vaajtswv cov tuabneeg dawb huv raug kev puam tsuaj. 25Nwg txujkev ntse yuav ua rua tej kev daag ntxag nthuav luj quas zug ntawm nwg txhais teg tuaj, hab nwg lub sab yuav tsaab ua luj heev. Nwg tsw qha ua ntej, nwg ca le muab tuabneeg coob coob ua kuas puam tsuaj. Txawm yog cov thawj tug thawj los nwg yuav tawm tsaam. Tassws nwg yuav raug tsoo pob taag tsw yog tuabneeg txhais teg ua. 26Zaaj yug quas toog kws has txug lub swjhawm nruab nub hab mo ntuj kuj muaj tseeb. Tassws ca le muab zaaj yug quas toog hov npog tuabywv ca, tsua qhov yog zaaj has txug ntau nub tom hauv ntej.”
27Kuv Taniyee kuj tsaug leeg heev hab pw mob tau ntau nub, kuv le maav sawv tseeg moog ua vaajntxwv tej num ntxwv moog. Kuv tseed ntxhuv sab txug zaaj yug quas toog hov hab tsw nkaag sab hlo le.