9

Taniyee tej lug thov

1Thawj xyoo kws Ahaxu‑ela tug tub Ntali‑a kws yug ua tuabneeg Mintia ua vaajntxwv kaav cov Kheentia lub tebchaws, 2thawj xyoo kws nwg ua vaajntxwv, kuv kws yog Taniyee tau saib huv tej ntawv mas pum tas yuav tsum muaj pes tsawg xyoo lawv le tej lug kws Yawmsaub has rua xwbfwb Yelemi kws cev Vaajtswv lug, es qhov kws Yeluxalee raug muab tso tseg nyob do cuas txhad le kawg, mas yog xyaa caum xyoo. 3Tes kuv txawm tig xubndag moog nrhav Vaajtswv kws yog tug Tswv hab thov hab taij yoo mov hab naav khaub seev tsaaj hab nyob huv qhov tshauv. 4Kuv hu thov Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv hab leeg txem has tas,
 “Au tug Tswv, koj yog Vaajtswv kws luj kawg hab txaus ntshai. Koj ua lawv le koj tej lug cog tseg hab lawv le koj txujkev hlub ruaj khov rua cov kws muaj sab npuab koj hab tuav rawv koj tej lug nkaw.
5Peb muaj txem, peb tau ua txhum hab ua phem kawg le hab faav xeeb, tig ntawm koj tej lug nkaw hab koj tej kevcai. 6Peb tsw noog koj cov tub qhe kws cev koj lug, kws tuav koj lub npe has rua peb cov vaajntxwv hab peb cov thawj hab peb tej laug hab cov pejxeem suavdawg huv lub tebchaws. 7Au tug Tswv, txujkev ncaaj nceeg nyob ntawm koj, tassws txujkev poob ntsej muag nyob ntawm peb txug naj nub nwgnuav, taag nrho cov Yuta, cov kws nyob huv Yeluxalee, hab cov Yixayee suavdawg, cov kws nyob ze nyob deb rua huv txhua lub tebchaws kws koj lawv puab moog, vem yog tim puab tej kev faav xeeb rua koj. 8Au tug Tswv, txujkev poob ntsej muag nyob ntawm peb hab peb tej vaajntxwv hab peb cov thawj hab peb tej laug vem peb tau ua txhum rua koj. 9Vaajtswv kws yog peb tug Tswv muaj kev khuvleej hab kev zaam txem, txawm yog peb faav xeeb rua nwg kuj xwj. 10Peb tsw noog peb tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug, hab tsw ua lawv le nwg tej kevcai kws nwg kuas nwg cov tub qhe kws cev lug muab txawb rua ntawm peb xubndag.
11“Ib tsoom Yixayee suavdawg tau faav xeeb koj txuj kevcai hab tig hlo lawm, tsw yeem noog koj tej lug. Tej lug tsawm foom hab tej lug twv kws muab sau ca rua huv Vaajtswv tug qhev Mauxe phoo kevcai txhad raug muab nchuav rua sau peb vem peb tau ua txhum muaj txem rua koj. 12Koj tuav rawv koj tej lug kws koj tau has txug peb hab cov kws kaav peb, es coj tej xwm txheej phem luj kawg lug raug peb. Thoob plawg huv lub qaab ntuj tsw txeev ua tej kws thooj le ua rua Yeluxalee. 13Lawv le kws tau sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai lawd, tej xwm txheej phem nuav huvsw txhad poob lug raug peb, los peb tseed tsw thov kuas peb tug Vaajtswv Yawmsaub tsaa laaj muag saib peb, hab tsw tig ntawm peb tej kev txhum hab tsw rau sab rua koj txujkev tseeb. 14Vem le nuav Yawmsaub txhad khaws tej xwm txheej phem ca hab coj lug raug peb. Peb tug Vaajtswv Yawmsaub ua txhua yaam ncaaj nceeg tassws yog peb tsw noog nwg tej lug.
15“Au Vaajtswv kws yog peb tug Tswv, nwgnuav koj tau swv koj txhais teg kws muaj fwjchim coj koj haiv tuabneeg tawm huv Iyi tebchaws lug, hab ua koj lub npe nto moo quas lug txug naj nub nwgnuav, peb tau ua txhum muaj txem hab peb tau ua phem kawg. 16Au tug Tswv, lawv le koj txujkev ncaaj nceeg huvsw, thov koj thim koj txujkev npau hab kev chim ntawm koj lub nroog Yeluxalee, kws yog koj lub roob dawb huv. Vem yog tim peb tej kev txhum txem hab tim peb tej laug tej kev txhum, Yeluxalee hab koj cov tuabneeg txhad tag luas ncauj luas lu thoob plawg cov tuabneeg kws nyob ib ncig peb. 17Au peb tug Vaajtswv, nwgnuav thov koj tig ntsej noog koj tug qhev tej lug thov hab nwg tej lug taij. Au tug Tswv, vem yog saib rua koj, thov koj lub ntsej muag ci moog rua lub chaw pe hawm koj kws raug muab tso tseg hov. 18Au kuv tug Vaajtswv, thov tig ntsej noog hab tsaa muag saib qhov kws peb hab lub nroog kws hu lawv le koj lub npe raug nyob do cuas, tsua qhov tsw yog peb ua ncaaj nceeg peb txhad taij thov koj, tassws vem koj muaj kev khuvleej luj kawg peb txhad taij thov. 19Au tug Tswv, thov noog. Au tug Tswv, thov zaam txem. Au tug Tswv, thov koj mob sab hab paab. Au kuv tug Vaajtswv, thov saib rua koj es tsw xob tog ntev, tsua qhov koj lub nroog hab koj cov tuabneeg raug hu lawv le koj lub npe.”

Has txug xyaa caum lub chib su

20Thaus kuv saamswm has lug hab thov hab leeg kuv hab kuv haiv tuabneeg Yixayee lub txem, hab taij thov kuv tug Vaajtswv Yawmsaub paab kuv tug Vaajtswv lub roob dawb huv, 21thaus kuv saamswm has tej lug thov, tug Kali‑ee kws kuv tub pum huv thawj zaaj yug quas toog txawm yaa lug sai sai ze ntawm kuv rua lub swjhawm kws ua kevcai xyeem thaus yuav tsaus ntuj. 22Nwg lug has rua kuv tas, “Taniyee 'e, kuv lug nwgnuav yog yuav pub tswvyim hab kev nkaag sab rua koj. 23Thaus koj chiv taij thov, muaj tej lug tawm moog, mas kuv txhad lug qha tej lug hov rua koj paub tsua qhov koj yog tug kws ntxwm hlub. Vem le nuav ca le tshuaj saib tej lug nuav hab nkaag sab zaaj yug quas toog.
24“Xyaa caum lub chib su yog teem ca rua koj haiv tuabneeg hab koj lub nroog dawb huv sub tej kev faav xeeb txhad le kawg hab lub txem txhad le taag hab txhad ntxuav tau kev txhum hab coj txujkev ncaaj nceeg ib txhws lug hab ntaus hom thawj rua zaaj yug quas toog hab tej lug kws has txug tom hauv ntej nuav hab laub roj tsaa kuas muaj lub chaw kws dawb huv kawg nkaus. 25Vem le nuav koj ca le paub hab nkaag sab tas suav txwj thaus has tej lug nuav tawm moog kuas khu hab tswm Yeluxalee dua tshab moog txug thaus tug kws raug muab roj laub tsaa ua ib tug thawj yog swjhawm xyaa lub chib sub. Yuav swv rau caum ob lub chib su tswm khu Yeluxalee dua tshab kuas muaj tshaav puam hab tej kwj deg vej, yog ncua swjhawm kws muaj kev ceblaaj. 26Dhau rau caum ob lub chib su lawm, tug kws raug muab roj laub tsaa hov yuav raug muab txav pov tseg, nwg yuav tsw muaj daabtsw le. Tug thawj kws yuav tshwm lug cov tuabneeg yuav ua rua lub nroog hab lub chaw pe hawm Vaajtswv puam tsuaj. Thaus kawg yuav raug dej nyaab, hab yuav muaj kev ua tsuv ua rog moog txug thaus kawg hab muaj kev puam tsuaj teem ca lawm 27Nwg yuav cog lug ruaj khov rua tuabneeg coob coob ib lub chib su, nwg yuav ua rua tej kevcai tua tsaj xyeem hab xyeem hov txhua chaw tu nrho tau ib nraab chib su. Tug kws ua kuas muaj kev lamswm hov yuav nyob sau tej kev qas vuab tsuab phob tis lug, moog txug lub txem kws teem ca thaus kawg yuav raug muab nchuav rua sau tug kws ua kuas muaj kev lamswm hov.”