4

Nenpukhanexa ua npau suav zag ob

1Kuv yog vaajntxwv Nenpukhanexa tshaaj tawm rua ib tsoom tuabneeg hab ib tsoom tebchaws hab cov kws has txhua yaam lug kws nyob thoob qaab ntuj has tas, Thov kuas mej muaj kws noj qaab nyob zoo heev quas zug. 2Kuv pum zoo kws yuav pav tej txujci tseem ceeb hab tej txujci phemfwj kws Vaajtswv tug luj dua ndais tau ua rua kuv.
  3Nwg tej txujci luj kawg le lauj!
   Nwg tej num phemfwj
   muaj fwjchim kawg le lauj!
  Nwg yuav kaav moog ib txhws tsw kawg
   hab nwg muaj fwjchim kaav ib tam dhau ib tam.
4Kuv yog Nenpukhanexa noj qaab nyob zoo huv kuv lub tsev hab vaam meej rua huv kuv lub tsev vaajntxwv. 5Kuv ua npau suav pum yaam kws ua rua kuv ntshai. Thaus kuv pw sau kuv lub txaaj tej kws kuv xaav hab tej kws kuv ua yug quas toog tshwm rua huv kuv lub taubhau ua rua kuv poob sab. 6Kuv txhad ua ntawv kuas coj cov tuabneeg txawj ntse huv Npanpiloo suavdawg tuaj cuag kuv sub puab txhad txhais tau zaaj npau suav rua kuv paub. 7Cov txwv neeb txwv yaig hab cov kws txawj ua khawv koob yeeg swv hab cov Kheentia txawm nkaag lug. Kuv txhad pav zaaj npau suav rua puab, tassws puab txhais tsw tau lub ntsab. 8Thaus kawg Taniyee txhad tuaj cuag kuv, nwg muaj dua ib lub npe hu ua Npeethesaxa lawv le kuv tug daab lub npe, nwg muaj tej timtswv kws dawb huv tug ntsuj plig, mas kuv pav zaaj npau suav rua nwg noog tas, 9“Npeethesaxa kws yog tej txwv neeb tug thawj 'e, vem yog kuv paub tas tej timtswv kws dawb huv tug ntsuj plig nyob huv koj hab tsw muaj ib yaam daabtsw kws tsw muaj leejtwg paub kws yuav ceblaaj dhau koj txhais tsw tau, zaaj kws kuv ua npau suav pum yog le nuav. Mas thov koj txhais lub ntsab rua kuv. 10Zaaj yug quas toog kws tshwm rua huv kuv lub taubhau rua thaus kuv pw sau lub txaaj yog le nuav. Kuv saib mas pum ib tsob ntoo nyob huv plawv lub nplajteb sab kawg le. 11Tsob ntoo hov luj hlub hab khov kawg le, lub ntsws sab moog nto ntuj, hab thoob qaab ntuj kawg puavleej pum tau. 12Cov nplooj kuj zoo nkauj, cov txwv kuj ncw, suavdawg noj tau tsob ntoo hov. Tej tsaj qus lug nraim huv qaab tug duab ntxoo hab tej naag noog sau nruab ntug lug nyob sau tej ceg, hab txhua yaam kws muaj txujsa kuj noj tsob ntoo hov.
13“Zaaj yug quas toog kws tshwm rua huv kuv lub taubhau rua thaus kuv pw sau lub txaaj, na cav kuv pum ib tug faaj xwm dawb huv nqeg sau ntuj lug. 14Nwg qw nrov hab has tas, ‘Ca le ntuv tsob ntoo nuav hab txav nwg tej ceg huvsw, ca le muab tej nplooj lwg du lug hab muab tej txwv w rua hov u hov nuav. Ca tej tsaj tswv huv qaab tsob ntoo moog hab tej noog tswv sau tej ceg taag. 15Tassws tseg lub hauv paug hab cov caag nyob huv aav, muab ib daim hlau hab tooj lab khwb lub hauv paug ca nyob huv plawv tej nroj mog tom teb. Ca nwg ntub tej lwg sau ntuj, ca nwg nrug tsaj qus nyob huv plawv tej nroj tsuag huv lub nplajteb. 16Ca nwg lub sab hloov tsw thooj le tuabneeg lub hab muab tsaj qus lub sab rua nwg. Tso nwg nyob le hov kuas puv xyaa xyoo. 17Tej lug txav txem hov yog cov faaj xwm txav, yog cov kws dawb huv tej lug txav sab sub cov kws muaj txujsa nyob txhad paub tas tug Vaajtswv luj dua ndais kaav tuabneeg tej tebchaws hab pub tebchaws rua tug kws nwg xaav pub, hab tsaa tug kws qeg kawg ua tug kws kaav.’ 18Zaaj npau suav nuav yog kuv vaajntxwv Nenpukhanexa pum. Npeethesaxa 'e, koj ca le has lub ntsab rua kuv, tsua qhov cov tuabneeg txawj ntse huv kuv lub tebchaws suavdawg txhais tsw tau zaaj npau suav rua kuv, tassws koj yuav txhais tau vem tej timtswv dawb huv tug ntsuj plig nyob huv koj.”
19Tes Taniyee kws muaj dua npe hu ua Npeethesaxa txawm nyuaj sab ib nyuas plag hab tej kws nwg xaav ua rua nwg poob sab. Vaajntxwv txhad has tas, “Npeethesaxa, tsw xob ca zaaj npau suav lossws lub ntsab ua rua koj poob sab.” Npeethesaxa teb tas, “Yawm hlub, thov ca zaaj npau suav hov poob rua cov kws ntxub koj hab lub ntsab poob rua koj cov yeeb ncuab. 20Tsob ntoo kws koj pum, kws luj hlub hab khov kawg le, lub ntsws sab moog nto ntuj, hab thoob qaab ntuj kawg puavleej pum tau, 21cov nplooj kuj zoo nkauj, cov txwv kuj ncw, suavdawg noj tau tsob ntoo hov, hab tej tsaj qus lug nraim huv qaab tug duab ntxoo hab tej naag noog sau nruab ntug lug nyob sau tej ceg, 22au vaajntxwv, tsob ntoo hov yog koj ntaag. Koj luj hlub hab khov, qhov kws koj tau ua luj kuj luj quas zug tuaj hab sab moog nto ntuj, hab koj muaj fwjchim kaav moog thoob qaab ntuj kawg. 23Koj pum ib tug faaj xwm dawb huv nqeg sau ntuj lug hab has tas, ‘Ca le ntuv tsob ntoo nuav hab ua kuas puam tsuaj, tassws tseg lub hauv paug hab cov caag nyob huv aav, muab ib daim hlau hab tooj lab khwb lub hauv paug ca nyob huv plawv tej nroj mog tom teb. Ca nwg ntub tej lwg sau ntuj, ca nwg nrug tsaj qus nyob, moog txug thaus puv xyaa xyoo.’f 24Au vaajntxwv, tej kws koj pum hov lub ntsab yog le nuav. Vaajtswv kws luj dua ndais has lug tuaj rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv tas 25koj yuav raug muab lawv tawm huv tej tuabneeg moog hab koj yuav nrug tej tsaj qus nyob, hab koj yuav tsum noj zaub ib yaam le nyuj, hab koj yuav ntub cov lwg sau ntuj, hab koj yuav nyob le hov kuas puv xyaa xyoo,f moog txug thaus koj paub tas tug kws luj dua ndais kaav tuabneeg tej tebchaws hab pub tebchaws rua tug kws nwg xaav pub. 26Qhov kws has kuas tseg lub hauv paug ntoo hab tej caag nyob hov, lub ntsab yog has tas koj lub tebchaws tseed tseg rua koj kaav, txwj thaus koj leeg tas Vaajtswv ntuj kaav rawv. 27Au vaajntxwv, vem le nuav thov koj yuav tej lug kws kuv has. Muab koj tej kev txhum pov tseg es ua ncaaj nceeg, hab tseg koj tej kev phem kev qas es muaj lub sab khuvleej cov kws raug quab yuam, sub koj txhad noj qaab nyob zoo ntev moog.”
28Tej xwm txheej nuav huvsw tshwm lug raug vaajntxwv Nenpukhanexa. 29Dhau kaum ob lub hlis nwg moog ncig sau vaajntxwv txheej tsev laag tshaav huv Npanpiloo, 30hab vaajntxwv has tas, “Nuav yog lub tuam nroog Npanpiloo los tsw yog, kws kuv swv tug fwjchim luj kawg tswm lug ua lub chaw rua vaajntxwv nyob hab ua rua kuv tug fwjchim meej mom nto moo quas lug?” 31Thaus tej lug hov tseed nyob huv vaajntxwv lub qhov ncauj txawm muaj ib lub suab has sau ntuj tuaj has tas, “Au vaajntxwv Nenpukhanexa, tej lug nuav yog has rua koj tas, lub tebchaws ncaim ntawm koj lawm, 32hab koj yuav raug muab lawv tawm huv tej tuabneeg moog hab koj yuav nrug tej tsaj qus nyob, hab koj yuav tsum noj zaub ib yaam le nyuj, hab koj yuav nyob le hov kuas puv xyaa xyoo,f moog txug thaus koj leeg paub tas tug kws luj dua ndais kaav tuabneeg tej tebchaws hab pub tebchaws rua tug kws nwg xaav pub.” 33Tes taamswm ntawd tej lug hov txawm tav rua Nenpukhanexa. Nwg raug muab lawv tawm huv tej tuabneeg moog hab nwg noj zaub ib yaam le nyuj, nwg lub cev ntub lwg sau ntuj moog txug thaus cov plaubhau ntev le plaub daav hab nwg tej rau teg ntev le rau noog.
34Dhau lub swjhawm hov lawm, kuv, Nenpukhanexa, tsaa muag saib sau ntuj mas kuv rov feeb meej le qub,
  kuv txhad qhuas Vaajtswv kws luj dua ndais,
   hab kuv qhuas hab ua rua tug
   kws nyob moog ib txhws tau koob meej,
  tsua qhov nwg muaj fwjchim kaav moog ib txhws
   hab nwg lub tebchaws yuav nyob ruaj
   ib tam dhau ib tam moog le.
  35Nwg pum tas ib tsoom tuabneeg
   huv nplajteb suavdawg tsw tseem ceeb daabtsw,
  nwg ua lawv le nwg lub sab nyam
   rua cov tuabneeg qaum ntuj
   hab rua cov kws nyob nplajteb,
  tsw muaj leejtwg taav tau Vaajtswv txhais teg
   lossws has rua nwg tas, “Koj ua daabtsw nej?”
36Lub swjhawm ntawd kuv lub sab txhad le feeb rov lug, hab kuv tug fwjchim meej mom hab kuv lub meej thawb txhad le rov lug rua kuv ua rua kuv lub tebchaws tau koob meej. Kuv cov tub sablaaj hab kuv cov thawj tuaj cuag kuv, hab kuv txhad rov raug muab tsaa kaav lub tebchaws ruaj hab tau koob meej luj tsaav ntxwv rua. 37Nwgnuav kuv, Nenpukhanexa, qhuas hab txhawb nqaa hab muab koob meej rua tug tuam vaajntxwv sau ntuj, tsua qhov txhua yaam kws nwg ua kuj raug cai hab nwg tej kev kuj ncaaj. Cov kws ua lub neej khaav theeb nwg muab txu tau kuas qeg.