63

Nub kws Yawmsaub pauj taub

  1Leejtwg tawm ntawm Entoo tuaj?
   Nwg tawm huv lub moos Npauxa tuaj
   naav tej tsoog tsho kws lab ploog,
  nwg naav tsoog tsho muaj meej mom
   hab muaj zug heev tawm tuaj.
  “Yog kuv ntaag kws tshaaj tawm qhov kws tsaa txujcai,
   hab yog tug muaj fwjchim cawm kuas dim.”
  2Ua caag koj tej tsoog tsho lab ploog
   hab koj lub tsho zoo yaam le
   tug kws tsuam kua txwv maab huv lub rhawv?

  3“Kuv tuab leeg tsuj rua huv lub rhawv tsuam txwv maab,
   ib tsoom tuabneeg tsw muaj leejtwg nrug kuv nyob le.
  Kuv tsuj puab ua chim quas nyov,
   kuv tsuam puab ua npau tawg quas vog.
  Puab tej ntshaav nchus lu kuv lub tsho
   hab ntshaav tsuas kuv tej tsoog tsho huvsw.
  4Nub kws pauj taub nyob huv kuv lub sab,
   hab xyoo kws kuv txhwv lug txug lawm.
  5Kuv tsaa muag saib los tsw muaj leejtwg paab le.
   Kuv poob sab nthaav
   los tsw muaj leejtwg txhawb kuv tug zug.
  Kuv tuab leeg txhais teg txhad paab kuv kov yeej,
   hab kuv txujkev npau tawg txhawb kuv tug zug.
  6Kuv tsuj ib tsoom tuabneeg ua chim quas nyov,
   kuv npau tawg quas vog ua rua puab qaug le qaug cawv,
   hab kuv nchuav puab tej ntshaav rua huv aav.”

Yawmsaub ua zoo rua cov Yixayee

  7Kuv yuav pav Yawmsaub txujkev hlub kws ruaj khov
   hab Yawmsaub tej num kws tswm nyog qhuas,
  lawv le txhua yaam kws Yawmsaub ua paab peb,
   yog tej kev zoo kws nwg pub ntau kawg rua cov Yixayee,
  lawv le nwg txujkev khuvleej hab nwg txujkev hlub
   ruaj khov kws muaj nplua quas mag.
  8Nwg has tas, “Puab yeej yog kuv haiv tuabneeg,
   yog cov tub kws yuav tsw daag kuv,”
   nwg txhad ua puab tug cawmseej.
  9Thaus puab raug kev txom nyem nyuaj sab
   nwg kuj nrug puab raug hab,
   mas tug tubkhai kws nyob ntawm nwg xubndag cawm puab dim.
  Vem nwg hlub hab khuvleej puab nwg txhad le txhwv puab.
   Yaav thau u nwg naj nub tsaa puab hab puag puab.

  10Tassws puab faav xeeb
   hab ua rua nwg tug Ntsuj Plig kws dawb huv tu sab.
  Vem le nuav nwg txhad ua yeeb ncuab rua puab lawm
   hab tawm tsaam puab.
  11Tes puab txawm ncu txug yaav thau u
   kws Mauxe hab nwg cov tuabneeg nyob.
  Tug kws coj puab nrug tug kws yug nwg paab yaaj
   tawm huv havtxwv lug, nwg nyob hovtwg?
  Tug kws pub nwg tug Ntsuj Plig dawb huv
   rua huv plawv puab, nyob hovtwg?
  12Nwg yog tug kws pub nwg txhais npaab kws muaj fwjchim
   nrug Mauxe txhais teg xws moog,
  hab faib dej rua ntawm puab hauv ntej
   txhad ua rua nwg lub npe nto moo moog ib txhws,
  13hab coj puab hlaa dej havtxwv.
   Ib yaam le tug neeg moog huv tebchaws moj saab qhua
   puab tub tsw dawm le.
  14Tej tsaj txhu nqeg moog rua huv lub haav le caag,
   Yawmsaub tug Ntsuj Plig pub puab tau su ib yaam le ntawd.
  Koj txhad coj koj haiv tuabneeg,
   ua rua koj lub npe nto moo quas lug.

  15Thov koj tsaa qhov muag saib sau ntuj tuaj
   hab saib ntsoov ntawm koj lub chaw nyob
   kws dawb huv hab muaj meej mom tuaj.
  Koj lub sab kub quas lug hab koj tug fwjchim dua twg lawm?
   Koj lub sab kws taab ncuab peb hab mob sab peb
   raug muab rhu ntawm peb lawm.
  16Txawm yog Aplahaa tsw paub peb
   hab Yixayee cim tsw tau peb,
   los koj yeej yog peb leej txwv.
  Au Yawmsaub, koj yog peb leej txwv,
   koj lub npe yog tug kws txhwv peb thau u lug.
  17Au Yawmsaub, ua caag koj ua rua peb
   yuam kev ntawm koj txujkev,
  hab ua rua peb lub sab tawv,
   peb txhad tsw paub ntshai koj lawm?
  Vem yog saib rua koj cov qhev,
   yog saib rua cov xeem kws yog koj qub txeeg qub teg,
   thov koj rov qaab lug cuag peb.
  18Koj cov tuabneeg dawb huv tau lub chaw pe koj ua puab tug
   ib nyuas plag xwb,
  mas cov kws tawm tsaam peb
   muab lub chaw pe koj tsuj pis ntag.
  19Peb zoo yaam nkaus le cov tuabneeg kws koj tsw tau kaav hlo le,
   hab zoo yaam le puab cov kws tsw raug hu lawv koj lub npe.