63

Hnub uas Yawmsaub ua pauj

  1Leejtwg tawm ntawm Edoo tuaj?
   Nws tawm hauv lub moos Npauxa tuaj
   hnav tej tsoos tsho uas liab ploog,
  nws hnav tsoos tsho muaj meej mom
   thiab muaj zog heev tawm tuaj.
  “Yog kuv ntag uas tshaj tawm
   qhov uas tsa txojcai,
   thiab yog tus muaj hwjchim cawm kom dim.”
  2Ua cas koj tej tsoos tsho liab ploog
  thiab koj lub tsho zoo yam li tus uas tsuam
   kua txiv hmab hauv lub rhawv?
  3“Kuv tib leeg tsuj rau hauv
   lub rhawv tsuam txiv hmab,
  ib tsoom neeg tsis muaj leejtwg
   nrog kuv nyob li.
  Kuv tsuj lawv ua chim tsawv,
   kuv tsuam lawv ua npau taws vog.
  Lawv tej ntshav nchos lo kuv lub tsho
   thiab ntshav tsuas kuv tej tsoos tsho huvsi.
  4Hnub uas ua pauj nyob hauv kuv lub siab,
   thiab xyoo uas kuv txhiv los txog lawm.
  5Kuv tsa muag ntsia
   los tsis muaj leejtwg pab li.
  Kuv poob siab nthav
   los tsis muaj leejtwg txhawb kuv lub zog.
  Kuv tib leeg txhais tes thiaj pab kuv kov yeej,
   thiab kuv txojkev npau taws
   txhawb kuv lub zog.
  6Kuv tsuj ib tsoom neeg ua chim tsawv,
   kuv npau taws vog ua rau lawv qaug li qaug cawv,
   thiab kuv nchuav lawv tej ntshav rau hauv av.”

Yawmsaub ua zoo rau cov Yixayee

  7Kuv yuav piav Yawmsaub txojkev hlub
   uas ruaj khov thiab Yawmsaub tej haujlwm
   uas tsim nyog qhuas,
  raws li txhua yam uas Yawmsaub ua pab peb,
   yog tej kev zoo uas nws pub ntau kawg
   rau cov Yixayee,
  raws li nws txojkev khuvleej
   thiab nws txojkev hlub ruaj khov
   uas muaj nplua mias.
  8Nws hais tias, “Lawv yeej yog kuv haiv neeg,
   yog cov tub uas yuav tsis dag kuv,”
   nws thiaj ua lawv tus cawmseej.
  9Thaum lawv raug kev txom nyem nyuaj siab
   nws kuj nrog lawv raug thiab,
  mas tus tubtxib uas nyob ntawm nws xubntiag
   cawm lawv dim.
  Vim nws hlub thiab khuvleej lawv
   nws thiaj li txhiv lawv.
  Yav thaum ub nws niaj hnub tsa lawv
   thiab puag lawv.

  10Tiamsis lawv fav xeeb thiab ua rau
   nws tus Ntsuj Plig uas dawb huv tu siab.
  Vim li no nws thiaj ua yeeb ncuab
   rau lawv lawm thiab tawm tsam lawv.
  11Ces lawv txawm nco txog yav thaum ub
   uas Mauxe thiab nws cov neeg nyob.
  Tus uas coj lawv nrog tus uas
   yug nws pab yaj tawm hauv hiavtxwv los
   nws nyob qhovtwg?
  Tus uas pub nws tus Ntsuj Plig dawb huv
   rau hauv lawv nruab nrab, nyob qhovtwg?
  12Nws yog tus uas pub
   nws txhais npab uas muaj hwjchim
   nrog Mauxe txhais tes xis mus,
  thiab faib dej rau ntawm lawv hauv ntej
   thiaj ua rau nws lub npe nto moo mus ib txhis,
  13thiab coj lawv hla dej hiavtxwv.
   Ib yam li tus nees mus hauv tebchaws
   moj sab qhua lawv twb tsis dawm li.
  14Tej tsiaj txhu nqes mus
   rau hauv lub hav li cas,
  Yawmsaub tus Ntsuj Plig pub lawv tau so
   ib yam li ntawd.
  Koj thiaj coj koj haiv neeg,
   ua rau koj lub npe nto moo lug.

  15Thov koj tsa qhov muag saib saum ntuj tuaj
   thiab ntsia ntsoov ntawm koj lub chaw nyob
   uas dawb huv thiab muaj meej mom tuaj.
  Koj lub siab kub lug
   thiab koj lub hwjchim dua twg lawm?
  Koj lub siab uas khuvleej peb
   thiab mob siab peb
   raug muab rho ntawm peb lawm.
  16Txawm yog Aplahas tsis paub peb
   thiab Yixayee cim tsis tau peb,
   los koj yeej yog peb leej txiv.
  Au Yawmsaub, koj yog peb leej txiv,
   koj lub npe yog tus uas txhiv peb thaum ub los.
  17Au Yawmsaub, ua cas koj ua rau peb
   yuam kev ntawm koj txojkev,
  thiab ua rau peb lub siab tawv,
   peb thiaj tsis paub ntshai koj lawm?
  Vim yog saib rau koj cov qhev, yog saib rau
   cov xeem uas yog koj qub txeeg qub teg,
   thov koj rov qab los cuag peb.
  18Koj cov neeg dawb huv tau lub chaw pe koj
   ua lawv tug ib nyuag pliag xwb,
  mas cov uas tawm tsam peb
   muab lub chaw pe koj tsuj pes ntiag.
  19Peb zoo yam nkaus li cov neeg
   uas koj tsis tau kav kiag li,
  thiab zoo yam li lawv cov
   uas tsis raug hu raws koj lub npe.