63

Tin-Hungh Jaauv Win Nyei Hnoi

  1Yiem E^ndom Deic nyei Mbo^saa^laa Zingh zuqv jienv
   nyomc daaih hongc siqv nyei lui-houx naaiv dauh se haaix dauh?
  Zorng jienv njang-laangc nyei lui-houx
   longc ninh henv haic nyei domh qaqv
   gan jauv daaih naaiv dauh se haaix dauh?
  “Se yie, Ziouv, zunh gorngv njoux en nyei jauv,
   maaih domh qaqv njoux mienh.”
  2Meih nyei zorng-zuqv weic haaix diuc siqv?
   Meih nyei lui-houx weic haaix diuc hnangv
   yiem a'ngunc diuv nyei zorngh nyueih a'ngunc diuv nyei mienh?
  3“Yie ganh nduqc dauh hnangv yiem wuov zorngh nyueih a'ngunc diuv,
   zuangx fingx mbu'ndongx maiv maaih yietc dauh mienh caux yie yiem.
  Yie nouz jienv caaiv ninh mbuo njiec,
   qiex jiez haic, zorqv ninh mbuo caaiv jienv.
  Ninh mbuo nyei nziaamv mbiaapv zuqc yie nyei lui,
   guoqv buangv yie nyei lui-houx.
  4Weic zuqc jaauv win nyei hnoi yiem yie nyei hnyouv,
   yie zuoqc yie nyei baeqc fingx nyei hnyangx taux aqv.
  5Yie mangc yaac maiv maaih haaix dauh tengx.
   Yie mbuoqc horngh haic maiv maaih haaix dauh daaih baav.
  Yie ganh nyei buoz ziouc bun yie duqv hingh,
   yie nyei ga'qiex baav jienv yie.
  6Yie nouz haic, caaiv jienv zuangx fingx.
   Yie qiex jiez jienv bun ninh mbuo nquin mingh,
   yaac dox ninh mbuo nyei nziaamv njiec ndau.”

Tin-Hungh Zoux Longx Bun I^saa^laa^en

  7Yie oix gorngv taux Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   yaac gorngv Ziouv zoux horpc zuqc ceng nyei sic,
  ziux ninh ceix bun yie mbuo yietc zungv sic
   yaac zoux longx bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun,
  ei ninh korv-lienh yaac camv-camv nyei ziepc zuoqv nyei hnamv ninh mbuo.
  8Weic zuqc Ziouv gorngv,
   “Ninh mbuo ndongc haaix zungv benx yie nyei baeqc fingx,
   maiv gorngv-baeqc nduov yie nyei naamh nyouz.”
  Ninh ziouc benx ninh mbuo nyei Njoux Ziouv.
  9Yiem ninh mbuo nyei yietc zungv kouv naanc,
   ninh yaac caux ninh mbuo siouc kouv.
  Njoux ninh mbuo wuov dauh se maiv zeiz fin-mienh,
   se Ziouv ganh.
  Ninh hnamv ninh mbuo, korv-lienh ninh mbuo,
   zanc-zanc hlorpv ninh mbuo mingh hnangv loz-hnoi nor nyei hnoi-nyieqc.
  10Mv baac ninh mbuo ngaengc jienv,
   bun Ziouv nyei Singx Lingh nzauh.
  Weic naaiv ninh ziouc huin nzuonx benx ninh mbuo nyei win-wangv,
   ninh ganh caux ninh mbuo mborqv jaax.
  11Wuov zanc ninh mbuo jangx loz-hnoi nyei ziangh hoc,
   jangx zuqc Mose caux ninh nyei baeqc fingx nyei hnoi-nyieqc,
  dorh ninh mbuo caux jienv ninh nyei baeqc fingx nyei bieiv zeiv
   jiex koiv wuov dauh yiem haaix?
  Zorqv ninh nyei Singx Lingh yiem ninh mbuo mbu'ndongx wuov dauh yiem haaix?
  12Ninh bun ninh henv haic nyei qaqv
   yiem Mose nyei mbiaauc jieqv buoz,
  ninh yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx zorqv wuom bun nqoi,
   weic liepc ninh ganh nyei mengh taux yietc liuz.
  13Ninh dorh ninh nyei baeqc fingx jiex ndo nyei koiv
   hnangv maaz yangh deic-bung-huaang.
   Ninh mbuo yaac maiv ndiqv zuqc ndorpc.
  14Ziouv nyei Singx Lingh bun ninh mbuo hitv kuonx,
   hnangv dorh saeng-kuv njiec taux horngz nor.
  Meih ziouc hnangv naaiv nor dorh meih nyei baeqc fingx
   weic ganh liepc njang-laangc nyei mengh.

Daux Gaux Jouh Ziouv Korv-Lienh

  15Ziouv aac, tov meih yiem gu'nguaaic lungh,
   meih nyei cing-nzengc, njang-laangc nyei dorngx, mangc njiec.
  Meih jorm hnyouv nyei sic caux meih nyei qaqv yiem haaix?
   Meih hnyouv hnamv, hnyouv korv-lienh dingh njiec, maiv taux yie mbuo fai?
  16Meih zoux yie mbuo nyei Die
   maiv gunv Apc^laa^ham maiv nyiemc yie mbuo,
   I^saa^laa^en yaac maiv laengz yie mbuo.
  O Ziouv aac, meih zoux yie mbuo nyei die.
   Yiem loz-hnoi taux ih zanc
   meih nyei mbuox se “Zuoqc Yie Mbuo Wuov Dauh.”
  17O Ziouv aac, meih weic haaix diuc
   bun yie mbuo leih nqoi meih nyei jauv,
   yaac bun yie mbuo hnyouv ngaengc, maiv taaih meih?
  Tov weic meih nyei bou mbuo
   yaac weic meih nzipc daaih nyei fingx-fingx mienh nzuonx.
  18Meih nyei cing-nzengc baeqc fingx duqv meih nyei singx dinc
   benx ninh mbuo nyei buonc weic caamx baav,
  mv baac ih zanc yie mbuo nyei win-wangv caaiv njiec.
  19Yie mbuo se hnangv meih maiv duqv gunv jiex nyei mienh,
   yaac hnangv maiv duqv gan meih nyei mbuox heuc jiex nyei mienh.