42

Ob Lub Tsev uas Ze Lub Tuamtsev

1Tus txivneej ntawd coj kuv mus rau ntawm lub tshavpuam sab nraud thiab coj kuv mus rau hauv lub tsev uas nyob sab qaumteb ntawm lub Tuamtsev. Lub tsev ntawd nyob tsis deb lub tsev uas nyob rau sab hnubpoob ntawm lub Tuamtsev. 2Lub tsev no qhov ntev muaj ib puas tshim thiab qhov dav muaj tsib caug tshim. 3Sab uas tig rau ntawm lub Tuamtsev qhov dav ntawm lub tsev ntawd mus rau ntawm lub Tuamtsev muaj nees nkaum tshim, thiab ib sab tig rau ntawm lub tshavpuam sab nraum uas luag muab pobzeb pua lawm. Lub tsev ntawd ua peb tshooj, ib tshooj txuas ib tshooj. 4Lub tsev no sab nrad muaj ib txojkev tshab plaws hauv, dav kaum tshim thiab ntev ib puas tshim thiab muaj qhovrooj mus rau hauv tej chav. 5Cov chav uas nyob tshooj saum kawg nqaim dua cov chav uas nyob tshooj nruab nrab thiab tshooj hauv qab kawg, rau qhov ob tshooj saud luag tseg qabkhav dav dua. 6Cov chav ntawm peb tshooj ntawd puavleej ua sib txuas, yog li ntawd thiaj tsis muaj ncej txheem ib yam li cov tsev uas nyob rau hauv lub tshavpuam. 7-8Lub tsev ntawd tshooj hauv qab sab phabntsa nraud, tog uas muaj cov chav ntev tsib caug tshim thiab tog uas tsis muaj cov chav los ntev tsib caug tshim thiab. Tshooj saum kawg luag kem ua tej chav thoob plaws lub tsev ntawd. 9-10Cov chav tshooj hauv qab sab phabntsa tom kawg lub tsev sab hnubtuaj muaj ib txojkev mus rau ntawm lub tshavpuam sab nraud.
 Sab qabteb ntawm lub Tuamtsev muaj ib lub tsev nyob tsis deb lub tsev uas nyob rau sab hnubpoob ntawm lub Tuamtsev.
11Muaj ib txojkev tshab plaws hauv lub tsev ntawd ib yam li lub pem sab qaumteb, thiab txojkev ntawd qhov dav thiab qhov ntev los zoo ib yam, thiab puavleej muaj qhovrooj mus rau hauv tej chav ib yam nkaus. 12Hauv qab cov chav ntawm lub tsev sab nrad muaj ib lub qhovrooj nyob ntawm sab phabntsa uas nyob sab hnubtuaj los xaus.
13Tus txivneej ntawd hais rau kuv hais tias, “Ob lub tsev no puavleej dawbhuv. Cov povthawj uas mus cuag tus TSWV nqa tej khoom fij dawbhuv los noj rau hauv ob lub tsev no. Rau qhov cov chav ntawd dawbhuv, cov povthawj thiaj coj tej khoom fij uas dawbhuv los tso rau hauv: tej qoobloo, tej tsiaj theej txhoj daws txim lossis ntxuav kev txhaum. 14Thaum cov povthawj mus rau hauv lub Tuamtsev lawm, yog lawv yuav tawm mus rau sab nraud lub tshavpuam, lawv yuav tsum muab tej tsho dawbhuv uas lawv hnav pehawm tus TSWV hle cia thiab hloov dua khaubncaws mam li tawm mus rau sab nraud uas muaj neeg.”

Ntsuas Sab Nraud Lub Tuamtsev

15Thaum tus txivneej ntawd ntsuas lub Tuamtsev sab hauv tas lawm, nws coj kuv ntawm lub roojvag sab hnubtuaj mus rau sab nraud thiab ntsuas puagncig lub Tuamtsev sab nraud. 16Nws nqa tus pas ntsuas mus ntsuas sab hnubtuaj ntawm lub Tuamtsev muaj tsib puas tshim. 17-19Ces nws ho mus ntsuas sab qaumteb, sab qabteb thiab sab hnubpoob txhua phab puavleej muaj tsib puas tshim ib yam nkaus, 20plaub phabntsa loog ntawd, ib phab twg ntev tsib puas tshim. Tus ntsa loog quas qhov dawbhuv thiab qhov uas tsis dawbhuv.