42

Cov pov thawj ob lub tsev

1Mas nwg coj kuv moog txug ntawm lub tshaav puam saab nrau kws ncaaj rua saab peg, hab coj kuv lug txug chaav kws sws ncaag lub tshaav puam tuam tsev hab sws ncaag lub tsev rua saab peg. 2Lub tsev kws nyob saab peg ntev ib puas tshwm, daav tswb caug tshwm. 3Nyob npuas lub tshaav puam saab huv kws muaj neeg nkaum tshwm hab tig rua txujkev kws pua laag zeb huv lub tshaav puam saab nrau, muaj ib lub tsev kws muaj peb txheej, ib txheej txuas ib txheej. 4Ntawm cov chaav hov hauv ntej muaj ib txujkev daav kaum tshwm ntev ib puas tshwm, lub tsev nuav qhov rooj nyob rua saab peg. 5Cov chaav kws nyob txheej sau nqaim dua vem lub qaab khaav noj chaw daav ntau dua txheej saab huv hab txheej nruab nraab. 6Vem yog muaj peb txheej hab tsw muaj ncej txheem ib yaam le tej ncej huv lub tshaav puam saab nrau, txheej saab sau txhad nqaim dua txheej nruab nraab hab txheej huv qaab. 7Hab moog rua lub tshaav puam saab nrau muaj ib zaaj phaab ntsaa sws ncaag rua cov chaav hov ntev tswb caug tshwm. 8Tsua qhov cov chaav kws npuas lub tshaav puam saab nrau ntev tswb caug tshwm, tassws cov chaav kws sws ncaag rua lub tuam tsev ntev ib puas tshwm. 9Huv cov chaav nuav muaj ib txujkev nkaag saab nub tuaj tuaj rua huv, yog txujkev kws tawm lub tshaav puam saab nrau tuaj, 10yog tawm ntawm lub kaum phaab ntsaa tuaj.
 Saab nraag sws ncaag lub tshaav puam tuam tsev hab sws ncaag lub tsev mas muaj tej chaav,
11hab ntawm tej chaav hov muaj ib txujkev, ib yaam nkaus le tej chaav kws nyob saab peg, ntev hab daav ib yaam nkaus, kev tawm hab tug yaam ntxwv hab qhov rooj zoo ib yaam nkaus. 12Huv cov chaav kws nyob saab nraag nuav muaj kev nkaag saab nub tuaj tuaj rua huv, yog ntawm txujkev kws muaj ob saab phaab ntsaa.
13Mas nwg has rua kuv tas, “Cov chaav kws nyob saab peg hab cov chaav kws nyob saab nraag kws npuas lub tshaav puam tuam tsev mas yog chaav dawb huv kws cov pov thawj kws moog rua ntawm Yawmsaub xubndag noj tej yaam dawb huv kawg nkaus kws muab xyeem rua Yawmsaub lawm. Puab yuav muab tej kws xyeem dawb huv kawg nkaus tso rua huv, yog tej qoob loos kws xyeem, hab tej kws xyeem daws txem hab tej kws xyeem ntxuav kev txaug kev txhum, tsua qhov lub chaw ntawd dawb huv. 14Thaus cov pov thawj nkaag rua huv chaav kws dawb huv, puab yuav tsw tawm huv chaav nuav rua lub tshaav puam saab nrau tsuas yog puab muab tej tsoog tsho kws naav ua koom rua Yawmsaub hle tso rua hov ntawd tsaiv, vem tej tsoog tsho nuav yog yaam kws dawb huv. Puab yuav naav dua lwm yaam tsoog puab le maav moog rua tej chaw kws tej pejxeem moog.”
15Thaus nwg ntsuag txhua yaam huv lub tuam tsev taag lawm, nwg kuj coj kuv tawm ntawm lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj lug, hab ntsuag ib ncig lub tuam tsev saab nrau. 16Nwg muab tug paas ntsuag saab nub tuaj ntsuag tau tswb puas tshwm lawv le tug paas. 17Hab nwg tig lug ntsuag saab peg, tau tswb puas tshwm lawv le tug paas. 18Hab nwg tig lug ntsuag saab nraag, tau tswb puas tshwm lawv le tug paas. 19Hab nwg kuj tig lug ntsuag saab nub poob, tau tswb puas tshwm lawv le tug paas. 20Nwg ntsuag plaub faab huvsw. Muaj ntsaa loog puag ncig, ntev tswb puas tshwm, daav tswb puas tshwm, kws quas yaam kws dawb huv hab yaam kws tsw dawb huv.