11

Ob tug timkhawv

1Hab muab ib tug paas ntsuag kws zoo le ib tug paas nreg pub rua kuv hab has rua kuv tas, “Ca le sawv tseeg moog ntsuag Vaajtswv lub tuam tsev hab lub thaaj xyeem, hab suav cov tuabneeg kws pe hawm Vaajtswv huv lub tuam tsev, 2tassws tsw xob ntsuag lub tshaav puam saab nrau lub tuam tsev. Tsw xob ntsuag vem qhov ntawd muab rua lwm haiv tuabneeg lawm, mas puab yuav tsuj lub nroog dawb huv moog taag plaub caug ob lub hlis. 3Hab kuv yuav pub kuv ob tug timkhawv kws naav ntaub seev tsaaj muaj fwjchim cev lug moog taag ib txheeb ob puas rau caum nub.”
4Ob tug timkhawv hov yog ob tsob txwv aulib hab ob tug ncej txawb teeb kws txawb rua ntawm tug Tswv kws kaav nplajteb lub xubndag. 5Yog leejtwg yuav ua phem rua ob tug timkhawv hov, suavtawg yuav tawm plawg huv ob tug qhov ncauj hlawv cov yeeb ncuab hov. Leejtwg xaav ua phem rua ob tug kuj yuav tsum raug muab tua le ntawd. 6Ob tug muaj fwjchim kaw tau lub ntuj tsw pub naag lug rua ncua swjhawm kws ob tug saamswm cev lug, hab ob tug muaj fwjchim ua kuas tej dej txa ua ntshaav hab tso vej sub vej sw txhua yaam lug raug lub nplajteb tsawg zag kuj tau lawv le ob tug xaav.
7Thaus ob tug tej num ua timkhawv tav lawm, tug tsaj qus kws tawm huv lub nam qhov tub tub lug yuav tawm tsaam ob tug hab yuav kov yeej hab muab ob tug tua pov tseg. 8Ob tug lub cev tuag yuav nyob sau txujkev huv lub nroog luj kws ua pev lug hu tas Xauntoo hab Iyi, yog lub nroog kws ob tug tug Tswv raug teem rua sau khaublig ntoo. 9Muaj tuabneeg huv txhua haiv txhua xeem txhua yaam lug hab txhua lub tebchaws saib ntsoov ob tug lub cev tuag peb nub hab ib taav su, hab tsw kheev kuas muab tso rua huv qhov ntxaa le. 10Ib tsoom tuabneeg huv nplajteb yuav nyos ob tug hab yuav xyiv faab hab ib leeg pub tshaav ntuj rua ib leeg, vem ob tug kws cev lug hov tau tswm txom cov tuabneeg huv nplajteb.
11Dhau peb nub hab ib taav su hov Vaajtswv tej paa kws pub txujsa txawm nkaag rua huv ob tug hov, tes ob tug txawm sawv tseeg nreg nreeg hab cov tuabneeg kws pum ob tug ntshai kawg nkaus. 12Ob tug txawm nov ib lub suab has sau ntuj tuaj rua ob tug has tas, “Ca le nce lug sau nuav lauj.” Thaus cov yeeb ncuab tseed saib ntsoov, ob tug txawm moog huv ib tauv fuab nce rua sau ntuj lawm. 13Lub swjhawm hov ntuj txawm qeg heev hab lub nroog hov pob taag ib feem huv kaum. Tuabneeg tuag xyaa txheeb leej rua thaus ntuj qeg hov, mas cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob ntshai heev kawg hab qhuas Vaajtswv ntuj. 14Kev txom nyem yaam ob dhau lawm. Saib maj, kev txom nyem yaam peb yuav tuaj txug sai sai nuav.

Lub raaj xyu kws xyaa

15Tug tubkhai ntuj kws xyaa kuj tshuab nwg lub raaj xyu, muaj ntau lub suab nrov nrov sau ntuj has tas,
  “Lub nplajteb ntxeev ua peb tug Tswv
   hab nwg tug Kheto le tebchaws,
   mas nwg yuav kaav moog ib txhws tsw kawg.”
16Neeg nkaum plaub tug kev txwj quas laug kws nyob sau tej zwm txwv ntawm Vaajtswv lub xubndag txawm khwb nkaus pe hawm Vaajtswv, 17hab has tas,
  “Vaajtswv, tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   tug kws muaj txujsa
   hab ib txwm yeej los muaj nyob,
  peb ua koj tsaug vem koj swv
   koj tug fwjchim luj kawg chiv kaav lawm.
  18Ib tsoom tebchaws kuj chim heev
   tassws koj txujkev npau tawg lug txug lawm,
  hab txug lub swjhawm kws koj txav txem
   rua cov tuabneeg kws tuag lawm
  hab pub nqe zug rua koj cov tub qhe,
   kws yog cov xwbfwb cev lug,
  hab pub rua koj cov xuv dawb
   hab cov kws paub ntshai koj lub npe,
   tsw has tug hlub tug yau,
  hab txug swjhawm kws koj yuav rhuav tshem
   cov kws rhuav tshem lub nplajteb.”
19Tes Vaajtswv lub tuam tsev sau ntuj txawm qheb hlo hab pum nwg lub swb xaab sws cog lug nyob huv lub tuam tsev ntawd. Tes txawm muaj tsag lig xub laim lab quas vog, xub nroo nthe tej nam rhev, ntuj qeg hab lug lawg hlub heev.