11

Ob tug timkhawv

1Thiab muab ib tug pas ntsuas uas zoo li ib tug pas nrig pub rau kuv thiab hais rau kuv tias, “Cia li sawv tsees mus ntsuas Vajtswv lub tuam tsev thiab lub thaj xyeem, thiab suav cov neeg uas pe hawm Vajtswv hauv lub tuam tsev, 2tiamsis tsis txhob ntsuas lub tshav puam sab nraum lub tuam tsev. Tsis txhob ntsuas vim qhov ntawd muab rau lwm haiv neeg lawm, mas lawv yuav tsuj lub nroog dawb huv mus tag plaub caug ob lub hlis. 3Thiab kuv yuav pub kuv ob tug timkhawv uas hnav ntaub seev tsaj muaj hwjchim cev lus mus tag ib txhiab ob puas rau caum hnub.”
4Ob tug timkhawv ntawd yog ob tsob txiv aulib thiab ob tug ncej txawb teeb uas txawb rau ntawm tus Tswv uas kav ntiajteb lub xubntiag. 5Yog leejtwg yuav ua phem rau ob tug timkhawv ntawd, hluavtaws yuav tawm plaws hauv ob tug qhov ncauj hlawv cov yeeb ncuab ntawd. Leejtwg xav ua phem rau ob tug kuj yuav tsum raug muab tua li ntawd. 6Ob tug muaj hwjchim kaw tau lub ntuj tsis pub nag los rau ncua sijhawm uas ob tug tabtom cev lus, thiab ob tug muaj hwjchim ua kom tej dej txia ua ntshav thiab tso vij sub vij sw txhua yam los raug lub ntiajteb tsawg zaum kuj tau raws li ob tug xav.
7Thaum ob tug tej haujlwm ua timkhawv tiav lawm, tus tsiaj qus uas tawm hauv lub niag qhov tob tob los yuav tawm tsam ob tug thiab yuav kov yeej thiab muab ob tug tua pov tseg. 8Ob tug lub cev tuag yuav nyob saum txojkev hauv lub nroog loj uas ua piv lus hu tias Xaudoo thiab Iyi, yog lub nroog uas ob tug tus Tswv raug teem rau saum khaublig ntoo. 9Muaj neeg hauv txhua haiv txhua xeem txhua yam lus thiab txhua lub tebchaws ntsia ntsoov ob tug lub cev tuag peb hnub thiab ib tav su, thiab tsis kheev kom muab tso rau hauv qhov ntxa li. 10Ib tsoom neeg hauv ntiajteb yuav hnyos ob tug thiab yuav xyiv fab thiab ib leeg pub tshav ntuj rau ib leeg, vim ob tug uas cev lus ntawd tau tsim txom cov neeg hauv ntiajteb.
11Dhau peb hnub thiab ib tav su ntawd Vajtswv tej pa uas pub txojsia txawm nkag rau hauv ob tug ntawd, ces ob tug txawm sawv tsees nres nroos thiab cov neeg uas pom ob tug ntshai kawg nkaus. 12Ob tug txawm hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj rau ob tug hais tias, “Cia li nce los saum no lauj.” Thaum cov yeeb ncuab tseem ntsia ntsoov, ob tug txawm mus hauv ib tauv huab nce rau saum ntuj lawm. 13Lub sijhawm ntawd ntuj txawm qeeg heev thiab lub nroog ntawd pob tag ib feem hauv kaum. Neeg tuag xya txhiab leej rau thaum ntuj qeeg ntawd, mas cov neeg uas tseem tshuav nyob ntshai heev kawg thiab qhuas Vajtswv ntuj. 14Kev txom nyem yam ob dhau lawm. Saib maj, kev txom nyem yam peb yuav tuaj txog sai sai no.

Lub raj xyu uas xya

15Tus tubtxib saum ntuj uas xya kuj tshuab nws lub raj xyu, muaj ntau lub suab nrov nrov saum ntuj hais tias,
  “Lub ntiajteb ntxeev ua peb tus Tswv
   thiab nws tus Khetos li tebchaws,
   mas nws yuav kav mus ib txhis tsis kawg.”
16Nees nkaum plaub tug kev txwj laus uas zaum saum tej zwm txwv ntawm Vajtswv lub xubntiag txawm khwb nkaus pe hawm Vajtswv, 17thiab hais tias,
  “Vajtswv, tus Tswv
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  tus uas muaj txojsia
   thiab ib txwm yeej los muaj nyob,
  peb ua koj tsaug vim koj siv
   koj lub hwjchim loj kawg pib kav lawm.
  18Ib tsoom tebchaws kuj chim heev
   tiamsis koj txojkev npau taws los txog lawm,
  thiab txog lub sijhawm uas koj txiav txim
   rau cov neeg uas tuag lawm
  thiab pub nqe zog rau koj cov tub qhe,
   uas yog cov xibhwb cev lus,
  thiab pub rau koj cov xov dawb
   thiab cov uas paub ntshai koj lub npe,
   tsis hais tus hlob tus yau,
  thiab txog sijhawm uas koj yuav rhuav tshem
   cov uas rhuav tshem lub ntiajteb.”
19Ces Vajtswv lub tuam tsev saum ntuj txawm qheb kiag thiab pom nws lub phij xab sib cog lus nyob hauv lub tuam tsev ntawd. Ces txawm muaj xob laim laim liab vog, xob nroo nthe tej niag rhev, ntuj qeeg thiab los lawg hlob heev.