6

Zuangx Sieqv

  1O yiem zuangx sieqv mbu'ndongx gauh nzueic jiex nyei sieqv aac,
   meih hnamv nyei dorn mingh haaix mi'aqv?
  Meih hnamv nyei dorn mingh haaix bung
   yie mbuo cingx daaih haih caux jienv meih mingh lorz ninh?

Sieqv

  2Yie hnamv nyei mienh njiec taux ninh nyei huingx,
   taux zuangx ndaang nyei ga'naaiv nyei hun,
  weic yiem huingx gu'nyuoz bungx ninh nyei ba'gi yungh guanh,
   yaac gaeqv baeqc horqc biangh.
  3Yie benx yie hnamv nyei mienh nyei buonc, ninh yaac benx yie nyei,
   ninh yiem baeqc horqc biangh mbu'ndongx bungx ninh nyei ba'gi yungh guanh.

Dorn

  4Yie hnamv nyei sieqv aah!
   Meih nzueic hnangv Ti^laa^saa Zingh,
  yaac hnangv Ye^lu^saa^lem nzueic,
   kuh mangc ndongc cie jienv geh yiem baeng-guanh gu'nguaaic.
  5Tov huin m'zing mangc ganh bung, maiv dungx mangc yie,
   weic zuqc meih nyei m'zing bun yie hnyouv lunc nzengc.
  Meih nyei mba'biei hnangv yietc guanh yungh
   njiec Gi^le^aatc Mbong nyei mbaiv.
  6Meih nyei nyaah hnangv coqv hoqc nzaaux liuz nyei ba'gi yungh nyeiz baeqc.
  Yietc zungv benx yietc sung yietc doix
   yaac maiv caa yietc norm.
  7Meih nyei kamx-bui hnangv i maengx ziqc liouh biouv
   yiem meih nyei mbiorngz hmien ndie gu'nyuoz.
  8Maaih luoqc ziepc dauh hungh maac,
   betv ziepc dauh jaav-zeih auv,
   yaac maaih saauv maiv hingh nyei sieqv.
  9Yie nyei baeqc gopv, yie dunh yunh nyei mienh,
   kungx maaih naaiv nduqc dauh.
  Se ninh nyei maa nyei ndoqc sieqv,
   dongh yungz ninh daaih gauh hnamv jiex nyei sieqv.
  Zuangx sieqv buatc ziouc gorngv ninh maaih orn-lorqc.
   Hungh maac caux jaav-zeih auv yaac ceng ninh.
  10Mangc cuotv ga'nyiec buatc hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang naaiv dauh se haaix dauh?
   Ninh nzueic hnangv hlaax, njang hnangv mba'hnoi,
  kuh mangc ndongc cie jienv geh yiem baeng-guanh gu'nguaaic.
  11Yie njiec taux an^man ndiangx nyei huingx
   oix mangc yiem wuov horngz nyei ndiangx caux miev nyiemz,
  oix mangc gaax a'ngunc hmei butv biangh nyueiz fai maiv butv,
   ziqc liouh ndiangx nqoi biangh fai maiv nqoi?
  12Yie maiv gorqv-jang nyei ziangh hoc,
   yie nyei hnyouv hnangv mbiouh mingh
   caux zoux hlo nyei mienh zueiz jienv maaz-cie.

Zuangx Sieqv

  13Nzuonx daaih, nzuonx daaih, Sulem sieqv aac,
   nzuonx daaih, nzuonx daaih weic bun yie mbuo duqv mangc meih.

Sieqv

  Meih mbuo weic haaix diuc oix mangc Sulem sieqv,
   hnangv mangc yie yiem i liouz mienh mbu'ndongx cangx heix.