9

Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Lưu Đày

  1Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng vui mừng nhộn nhịp
   Như các dân tộc khác!
  Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời mình.
   Ngươi ưa thích tiền công của gái mãi dâm
   Trên tất cả các sân đạp lúa.
  2Sân đạp lúa và bồn ép rượu sẽ không nuôi được chúng,
   Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.
  3Chúng sẽ không được ở trong đất của CHÚA;
   Ép-ra-im sẽ trở về Ai-cập,
   Và chúng sẽ ăn thức ăn ô uế tại A-si-ri.
  4Chúng sẽ không dâng rượu lễ cho CHÚA,
   Cũng không dâng sinh tế đẹp lòng Ngài.
  Thức ăn của chúng sẽ như thức ăn nhà có tang,
   Ai ăn sẽ bị ô uế.
  Vì thức ăn của chúng chỉ thỏa mãn nhu cầu riêng,
   Không được đem vào nhà CHÚA.
  5Anh chị em sẽ làm gì trong ngày đại hội,
   Ngày lễ trọng thể của CHÚA?
  6Ngay cả khi chúng thoát khỏi cảnh tàn phá,
   Ai-cập sẽ gom góp chúng lại,
   Mem-phít sẽ chôn thây chúng.
  Cỏ dại sẽ chiếm đoạt các bảo vật bằng bạc,
   Gai gốc sẽ mọc lấn vào các lều trại của chúng.
  7Ngày trừng phạt đã đến,
   Ngày báo trả đã tới!
   Y-sơ-ra-ên sẽ biết rõ điều ấy.
  Ngươi bảo: “Tiên tri là người khờ dại,
   Người có thần linh thật ngông cuồng!”
  Vì tội ác ngươi nhiều,
   Nên lòng thù ghét của ngươi lớn lắm.
  8Tiên tri là người canh gác Ép-ra-im
   Cùng với Đức Chúa Trời mình.
  Thế mà mọi lối đi của tiên tri đều bị gài bẫy như bẫy chim,
   Và lòng ganh ghét đầy dẫy nhà của Đức Chúa Trời.
  9Chúng nó chìm sâu trong cuộc sống đồi bại
   Như dân Ghi-bê-a thuở trước.
  Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác chúng,
   Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.

Hậu Quả Của Tội Lỗi

  10Ta bắt gặp Y-sơ-ra-ên
   Như gặp chùm nho trong sa mạc,
  Ta chú ý thấy tổ phụ các ngươi
   Như trái vả chín đầu mùa,
  Nhưng chúng lại đến Ba-anh Phê-ô,
   Hiến thân cho vật ô nhục,
   Và trở nên gớm ghiếc như thần tượng chúng yêu.
  11Vinh quang Ép-ra-im như chim bay đi xa:
   Chúng nó không còn sinh đẻ, mang thai, hoặc thụ thai nữa.
  12Dù chúng có nuôi được con cái,
   Ta cũng sẽ làm cho chúng chịu tang con cái mình,
   Cho đến khi không còn một đứa nào.
  Thật khốn thay cho chúng,
   Khi Ta lìa bỏ chúng!
  13Ta nhìn thấy Ép-ra-im, giống như thành Ty-rơ,
   Trồng nơi vững chắc.
  Nhưng Ép-ra-im phải đem con cái mình
   Nộp cho kẻ tàn sát.
  14Lạy CHÚA, xin ban cho chúng,
   Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?
  Xin Ngài làm cho các phụ nữ đều bị sẩy thai,
   Và vú họ teo lại.

Tội Ác Bị Trừng Phạt

  15Tất cả tội ác chúng tập trung tại Ghinh-ganh;
   Ta bắt đầu ghét chúng tại đó.
  Vì những việc gian ác chúng làm,
   Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta.
  Ta không còn yêu thương chúng nữa;
   Tất cả các nhà lãnh đạo của chúng đều phản loạn.
  16Ép-ra-im bị sâu cắn phá,
   Rễ chúng khô héo,
   Chúng không còn sinh trái được nữa.
  Dù chúng có sinh con cái,
   Ta cũng sẽ giết con cái chúng yêu quý.
  17Đức Chúa Trời tôi sẽ từ bỏ chúng
   Vì chúng không vâng lời Ngài.
   Chúng sẽ lưu lạc giữa các nước ngoài.