14

CHÚA Sẽ Tha Thứ

  1Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy quay về với CHÚA,
   Đức Chúa Trời của ngươi,
   Vì ngươi phạm tội nên vấp ngã.
  2Hãy mang theo lời nói,
   Hãy quay về với CHÚA,
  Hãy thưa với Ngài:
   ‘Xin Chúa tha thứ mọi tội ác chúng con,
  Xin Chúa nhận điều gì đẹp lòng Ngài,
   Để chúng con dâng lên Chúa bông trái của môi miệng chúng con.
  3A-si-ri không thể cứu chúng con,
   Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa;
  Chúng con không còn gọi các tượng
   Do tay chúng con làm là thần của chúng con nữa;
   Vì trong Chúa, kẻ mồ côi được thương xót.’
  4Ta sẽ chữa lành bệnh phản bội của chúng;
   Tình yêu của Ta chúng không sao đền đáp nổi,
   Vì cơn phẫn nộ Ta đã xây khỏi chúng.
  5Ta sẽ như sương móc đối với Y-sơ-ra-ên;
   Nó sẽ trổ hoa như cây huệ,
  Và đâm rễ như rừng Li-ban.
   6Các chồi nó sẽ vươn ra xa;
  Nó sẽ tốt tươi như cây ô-liu,
   Và thơm ngát như rừng Li-ban.
  7Chúng sẽ trở về sống dưới bóng cây,
   Và trồng lúa được mùa;
  Chúng sẽ trổ hoa như cây nho,
   Tiếng tăm vang ra như rượu Li-ban.
  8Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với thần tượng?
   Chính Ta đáp ứng nhu cầu và chăm sóc con.
  Ta giống như cây bách xanh tươi,
   Nhờ Ta mà con sinh trái.”
  9Ai là người khôn ngoan, hãy tìm hiểu,
   Ai là người sáng suốt, hãy ghi nhận những điều này;
  Vì đường lối của CHÚA ngay thẳng,
   Người công chính bước đi trên đường ấy,
   Nhưng người phạm tội sẽ vấp ngã.