5

CHÚA Xét Xử Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa

  1Các thầy tế lễ, hãy nghe đây!
   Các nhà lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, hãy lưu ý!
  Cả hoàng tộc, hãy lắng tai!
   Các ngươi có trách nhiệm ban hành sự chính trực,
  Nhưng các ngươi lại là cái bẫy tại Mích-ba,
   Là lưới giăng trên núi Tha-bô,
  2Là hố sâu tại Si-tim.
   Vậy Ta sẽ trừng trị tất cả các ngươi.
  3Ta, chính Ta, biết rõ Ép-ra-im,
   Y-sơ-ra-ên không che giấu khỏi Ta được.
  Ép-ra-im, vì bây giờ ngươi sống dâm loạn,
   Cho nên Y-sơ-ra-ên bị ô uế.
  4Việc làm của chúng ngăn trở chúng
   Quay về với Đức Chúa Trời mình.
  Chúng không nhận biết CHÚA
   Vì tinh thần gian dâm ở trong chúng.
  5Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó,
   Ép-ra-im sẽ vấp ngã trong tội ác mình,
   Giu-đa cũng sẽ vấp ngã theo.
  6Chúng sẽ đem chiên và bò
   Đi tìm kiếm CHÚA,
  Nhưng chúng sẽ không tìm được,
   Vì Ngài đã tránh mặt chúng.
  7Chúng đã phản bội CHÚA,
   Vì chúng đã sanh ra con hoang.
  Vậy bây giờ, ngày Trăng Mới sẽ ăn nuốt chúng
   Và đất đai vườn tược chúng.

CHÚA Cảnh Cáo Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa

  8Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a,
   Hãy thổi còi ở Ra-ma,
  Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-ven,
   Bên-gia-min, hãy coi chừng!
  9Ép-ra-im sẽ điêu tàn
   Trong ngày sửa phạt;
  Ta đã thông báo cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên
   Biết điều chắc chắn sẽ xảy ra.
  10Các nhà lãnh đạo dân Giu-đa giống như
   Bọn dời mộc giới,
  Ta sẽ trút cơn phẫn nộ Ta xuống trên chúng
   Như thác đổ.
  11Ép-ra-im bị áp bức,
   Quyền lợi nó bị chà đạp,
   Vì nó đã quyết lòng chạy theo điều vô nghĩa.
  12Nhưng Ta, Ta giống như là chất mủ đối với Ép-ra-im.
   Chất làm cho mục nát đối với dân Giu-đa.
  13Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh,
   Và Giu-đa thấy vết thương mình cương mủ,
  Ép-ra-im liền phái người qua A-si-ri,
   Cầu cứu với vua vĩ đại.
  Nhưng vua ấy không thể chữa lành bệnh các ngươi,
   Cũng không thể rịt lành thương tích các ngươi.
  14Vì chính Ta sẽ giống như sư tử đối với Ép-ra-im,
   Như sư tử tơ đối với dân Giu-đa.
  Phải, chính Ta sẽ xé nát và bỏ đi,
   Ta sẽ tha mồi đi, và không ai tiếp cứu được.
  15Ta sẽ đi về nơi Ta ngự,
   Cho đến khi nào chúng gánh hết hậu quả tội lỗi mình,
  Và tìm kiếm Ta.
   Trong cơn hoạn nạn, chúng sẽ tìm kiếm Ta tha thiết.