20

Tavi txeeb lub nroog Lanpa

(2Xmy. 11:1, 12:26-31)

1Thaus txug lub caij ntuj qhua kws yog lub caij kws tej vaajntxwv pheej tawm moog ua rog, Yau‑a coj tub rog moog ntaus yeej cov Aamoo lub tebchaws, hab vej lub nroog Lanpa ca. Tassws Tavi nyob huv Yeluxalee xwb. Mas Yau‑a ntaus tau lub nroog Lanpa hab muab lub nroog hov ua puam tsuaj taag. 2Tavi hle lub mom kub ntawm puab tug vaajntxwv lub taubhau lug. Tavi muab kiv mas muaj kub nyaav ib talaa hab muaj ib lub qai zeb hlaws muaj nqes nyob rua huv. Puab muab lub mom kub hov rua Tavi ntoo. Tavi sau tej hov txhua chaw kws txeeb tau huv lub nroog hov ntau kawg le coj moog. 3Nwg kuav cov tuabneeg huv lub nroog hov tawm lug hab yuam kuas puab xuas kaw xuas hlau xuas taus ua num. Tavi ua ib yaam le nuav rua cov Aamoo txhua lub moos huvsw. Tes Tavi hab cov tub rog suavdawg rov moog rua huv Yeluxalee.

Ua rog rua cov Filixatee

(2Xmy. 21:15-22)

4Dhau hov rov qaab ua rog rua cov Filixatee ntawm lub moos Kexaw. Zag hov Xinpekhai kws yog Husa cum tua tau Xipai kws yog tuabneeg luj luj sab sab le noob. Mas cov Filixatee txhad swb lawm. 5Hab rov qaab ua rog rua cov Filixatee. Mas zag hov Ya‑i tug tub Eehanaa tau tua Lami kws yog Kaulia kws yog tuabneeg Ka tug kwv lawm. Lami raab muv tug ku luaj le raab nqog ntus ntaub. 6Hab rov qaab ua rog ntawm lub moos Ka, yog lub moos kws muaj ib tug txwvneej luj kawg le, muaj rau tug ntiv teg hab rau tug ntiv taw huvsw muaj neeg nkaum plaub tug ntiv teg ntiv taw. Nwg yog cov tuabneeg luj luj sab sab le noob. 7Thaus nwg twv ntxhas cov Yixayee mas Tavi tug tijlaug Sime‑i tug tub Yaunathaa kuj muab nwg tua kag. 8Cov tuabneeg nuav yog cov tuabneeg luj luj sab sab huv lub moos Ka le noob. Puab tuag taag rua Tavi teg hab tuag rua Tavi cov tub teg tub taw teg.