17

Klei Y-Husai Dưi Hŏng Klei Y-Ahitôpel Kčĕ

1Y-Ahitôpel lŏ kčĕ kơ Y-Apsalôm, “Brei kâo ruah pluh dua êbâo čô kahan, leh anăn kâo srăng brei diñu tiŏ Y-Đawit mlam anei. 2Kâo srăng truh kơ ñu êjai ñu êmăn leh anăn êdu ai, leh anăn srăng bi huĭ ñu, tơl jih jang mnuih mbĭt hŏng ñu srăng đuĕ. Kâo srăng čăm mdjiê knŏng mtao. 3Leh anăn kâo srăng atăt wĭt jih jang phung ƀuôn sang kơ ih; kyua klei djiê sa čô mnuih ih tui duah anăn, srăng brei jih jang lŏ wĭt; snăn, jih jang phung kahan srăng mâo klei êđăp ênang.” 4Klei kčĕ anăn bi mơak kơ Y-Apsalôm leh anăn kơ jih jang phung khua mduôn Israel.
5Leh anăn Y-Apsalôm lač, “Iêu Y-Husai mnuih Arkit msĕ mơh, leh anăn brei drei hmư̆ ya klei ñu srăng lač.” 6Tơdah Y-Husai truh leh kơ Y-Apsalôm, Y-Apsalôm lač kơ ñu, “Snei klei Y-Ahitôpel blŭ leh. Drei srăng ngă mơ̆ tui si ñu kčĕ anăn? Tơdah amâo djŏ ôh, ih blŭ bĕ.” 7Y-Husai lač kơ Y-Apsalôm, “Tal anei klei Y-Ahitôpel kčĕ amâo jăk ôh.” 8Y-Husai lač, “Ih thâo leh kơ ama ih leh anăn phung kahan ñu jing phung jhŏng ktang, leh anăn diñu ngêñ msĕ si sa drei kgâo hlăm hma arăng tlĕ mă leh êđai gơ̆. Êbeh kơ anăn ama ih jing knhăk hlăm klei bi blah; ñu amâo srăng đăm mbĭt hŏng phung kahan ôh. 9Nĕ wăt ară anei ñu đuĕ dăp hlăm sa bĭt ƀăng amâodah hlăm anôk mkăn. Leh anăn tơdah mâo đa đa êbuh djiê ti klei bi ngă êlâo, hlei pô hmư̆ klei anăn srăng lač, ‘Mâo leh klei bi mdjiê truh kơ phung kahan tui hlue Y-Apsalôm.’ 10Leh anăn wăt pô jhŏng ktang, ai tiê msĕ si ai tiê sa drei êmông gu dưn, srăng luč hŏng klei huĭ; kyuadah jih jang phung Israel thâo kơ ama ih jing sa čô mnuih jhŏng ktang, leh anăn phung mbĭt hŏng ñu jing phung mnuih jhŏng ktang. 11Ƀiădah klei kâo kčĕ brei jih jang phung Israel bi kƀĭn mbĭt hŏng ih mơ̆ng ƀuôn Dan truh ti ƀuôn Bêr-Sêba, jing lu msĕ si čuah ti êa ksĭ, leh anăn wăt ih pô mơh nao kơ klei bi blah. 12Snăn drei srăng truh kơ ñu ti anôk drei srăng ƀuh ñu, leh anăn drei srăng truh kơ ñu msĕ si êa nguôm lĕ ti lăn. Ñu leh anăn jih jang mnuih mbĭt hŏng ñu amâo mâo sa čô srăng ăt dôk ôh. 13Tơdah ñu kdŭn dôk hlăm sa boh ƀuôn, snăn jih jang phung Israel srăng djă ba klei kuĭ kơ ƀuôn anăn, leh anăn drei srăng ktŭng ƀuôn anăn mŭt hlăm tlung, wăt sa klŏ boh tâo điêt amâo srăng lŏ dôk tinăn ôh.” 14Y-Apsalôm leh anăn jih jang phung kahan Israel lač, “Klei Y-Husai mnuih Arkit kčĕ jing jăk hĭn kơ klei Y-Ahitôpel kčĕ.” Kyuadah Yêhôwa čuăn bi luč klei Y-Ahitôpel kčĕ jăk, čiăng kơ Yêhôwa dưi bi truh klei jhat kơ Y-Apsalôm.
15Leh anăn Y-Husai lač kơ Y-Sadôk leh anăn kơ Y-Abiathar phung khua ngă yang, “Msĕ snăn Y-Ahitôpel kčĕ kơ Y-Apsalôm leh anăn kơ phung khua mduôn phung Israel; leh anăn msĕ snei kâo kčĕ leh. 16Snăn ară anei tiŏ nao mnuih mtam leh anăn hưn kơ Y-Đawit, ‘Đăm đăm mlam anei ti anôk găn kdrăn tač ôh, ƀiădah sĭt nik găn đuĕ bĕ; huĭdah arăng hmao mtao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu.’ ” 17Y-Jônathan leh anăn Y-Ahimas dôk guôn ti akŏ êa Ên-Rôgel. Sa čô dĭng buăl mniê khăng nao hưn kơ diñu, leh anăn diñu nao hưn kơ Mtao Đawit, kyuadah amâo dưi brei arăng ƀuh diñu mŭt ƀuôn ôh. 18Ƀiădah sa čô hđeh êdam ƀuh diñu, leh anăn hưn kơ Y-Apsalôm. Snăn jih diñu dua đuĕ djăl, leh anăn truh kơ sang sa čô êkei ti ƀuôn Bahurim, gơ̆ mâo sa kbăng êa hlăm wăl sang gơ̆; leh anăn diñu trŭn mŭt hlăm anăn. 19Leh anăn mniê sang anăn mă dŏ guôm leh anăn găm hĕ mbah kbăng êa anăn, leh anăn pruê ƀraih ti dlông anăn. Snăn arăng amâo thâo ôh kơ klei anăn. 20Tơdah phung dĭng buăl Y-Apsalôm truh kơ mniê ti sang, diñu lač, “Ti Y-Ahimas leh anăn Y-Jônathan?” Mniê anăn lač kơ diñu, “Digơ̆ găn êa hnoh leh.” Tơdah diñu duah leh anăn amâo dưi ƀuh digơ̆ ôh, diñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem.
21Leh diñu đuĕ nao, digơ̆ kbiă mơ̆ng kbăng êa leh anăn nao hưn kơ Mtao Đawit. Digơ̆ lač kơ Y-Đawit, “Kgŭ bĕ leh anăn găn bi djăl êa hnoh, kyuadah msĕ snăn klei Y-Ahitôpel kčĕ leh klei ngă kơ ih.” 22Hlăk anăn Y-Đawit kgŭ leh anăn jih jang phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu găn êa krông Yurdan. Ti aguah mngač amâo mâo sa čô ăt dôk amâo mâo găn êa krông Yurdan ôh.
23Tơdah Y-Ahitôpel ƀuh kơ klei ñu kčĕ arăng amâo tui hlue ôh, ñu să ưn aseh dliê ñu leh anăn nao kơ sang ñu hlăm ƀuôn ñu pô. Leh ñu bi ruê̆ bruă hŏng pưk sang ñu, ñu ruôt kkuê ñu pô. Ñu djiê leh anăn arăng dơr ñu hlăm msat ama ñu.

Y-Đawit Ti Ƀuôn Mahanaim

24Hlăk anăn Y-Đawit truh ti ƀuôn Mahanaim. Leh anăn Y-Apsalôm găn êa krông Yurdan mbĭt hŏng jih jang kahan Israel. 25Y-Apsalôm mdưm Y-Amasa jing khua kơ phung kahan hrô Y-Jôap. Y-Amasa jing anak êkei kơ sa čô bi anăn Y-Itra mnuih Ismael, pô dôk ung mô̆ leh hŏng H'Abigêl anak mniê Y-Nahas, amai Y-Sêruia, amĭ Y-Jôap. 26Phung Israel leh anăn Y-Apsalôm jưh hlăm čar Galaat.
27Tơdah Y-Đawit truh ti ƀuôn Mahanaim, Y-Sôbi anak êkei Y-Nahas mơ̆ng ƀuôn Raba phung Amôn leh anăn Y-Makir anak êkei Y-Amiêl mơ̆ng ƀuôn Lô-Dêbar leh anăn Y-Barsilai mnuih Galaat mơ̆ng ƀuôn Rôgêlim, 28djă ba jhưng pĭt, hmăm, êlŭ jam, mdiê ƀlê, mdiê ôrgơ, kpŭng ƀhĭ, mdiê đeh, êtak, leh anăn êbai, 29êa hnuê, êa ksâo êmô klŏ, lu biăp, leh anăn ƀêñ êa ksâo êmô kơ Y-Đawit leh anăn kơ phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu ƀơ̆ng huă. Kyuadah diñu lač, “Phung kahan êpa, êmăn, leh anăn mhao hlăm kdrăn tač.”