17

Aa^hi^to^fen Suei Husai

1Aa^hi^to^fen aengx gorngv mbuox Apc^saa^lom, “Tov bun yie ginv yietc waanc i cin dauh baeng. Ih muonz yie ziouc mingh zunc Ndaawitv. 2Ninh kuonx yaac kouv nyei ziangh hoc yie ziouc zunc zaaic, haeqv ninh gamh nziex. Gan ninh wuov deix zuangx mienh ziouc biaux nzengc. Yie ziouc daix hungh diex ganh hnangv, 3aengx dorh baeqc fingx nzuonx daaih guei meih hnangv siang-mbuangz nzuonx daaih lorz siang-laangh nor. Se gorngv meih lorz wuov dauh mienh zuqc daic, meih ziouc duqv yietc zungv baeqc fingx nzuonx. Zengc njiec nyei mienh ziouc baengh orn nyei yiem.” 4Naaiv nyungc za'eix horpc Apc^saa^lom caux I^saa^laa^en nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ nyei hnyouv.
5Mv baac Apc^saa^lom gorngv, “Mingh heuc Aanki Mienh, Husai, daaih, bun mbuo muangx gaax ninh hnangv haaix nor gorngv.” 6Husai daaih lorz Apc^saa^lom wuov zanc, Apc^saa^lom mbuox ninh, “Aa^hi^to^fen hnangv naaiv nor gorngv. Yie mbuo ei ninh nyei za'eix zoux horpc fai maiv horpc? Maiv horpc nor, meih gorngv maah!”
7Husai gorngv mbuox Apc^saa^lom, “Naaiv nzunc Aa^hi^to^fen daav za'eix maiv yaauc.” 8Husai aengx gorngv, “Meih hiuv duqv meih nyei die caux ninh nyei mienh se mborqv jaax henv nyei mienh. Ih zanc ninh mbuo qiex jiez hnangv yiem lomc-huaang nyei jiepv-nyeiz, ninh nyei dorn zuqc caangv mingh nor. Maiv daan mbuoqc naaiv. Meih nyei die se yietc dauh mborqv jaax henv nyei mienh. Lungh muonz zanc ninh maiv caux ninh nyei baeng-guanh bueix. 9Daaix ih zanc ninh zungv bingx jienv yietc norm kuotv fai ganh norm dorngx. Nziex ninh nyei baeng haih mborqv meih nyei baeng ndaangc. Muangx haiz nyei mienh ziouc gorngv, ‘Gan Apc^saa^lom wuov deix baeng zuqc daix daic mi'aqv.’ 10Maiv gunv maaih mienh daamv hlo, se maaih hnyouv hnangv sienh nyei hnyouv nor, ninh mbuo zungv gamh nziex gau, mba'nziu yuqc nzengc, weic zuqc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh hiuv duqv meih nyei die se mborqv jaax henv nyei mienh. Gan ninh wuov deix yaac zoux mborqv jaax henv nyei baeng.
11“Ziux yie nyei za'eix, meih oix zuqc heuc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, yiem Ndaan taux Mbe^e^qe^mbaa ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv, daaih zunv meih naaiv. Meih ganh oix zuqc dorh ninh mbuo mingh mborqv jaax. 12Hnangv naaic, yie mbuo yiem haaix ndau buangh zuqc ninh, yie mbuo ziouc njiec hnangv mbiungc-suiv njiec ndau. Liemh ninh caux gan ninh nyei mienh ziouc maiv liouh yietc dauh aqv. 13Se gorngv ninh tuix bieqc norm zingh gu'nyuoz, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc dorh hlaang mingh tor wuov norm zingh njiec horngz, taux liemh yietc norm la'bieiv-dorn maiv buatc yiem wuov.”
14Apc^saa^lom caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gorngv, “Aanki Mienh, Husai, nyei za'eix se gauh longx Aa^hi^to^fen nyei.” Weic zuqc Ziouv dingc bun Aa^hi^to^fen longx nyei za'eix ndortv weic bun Apc^saa^lom zuqc ciouv nyei zeqc naanc.

Husai Donv Nyei Waac Njoux Ndaawitv

15Husai gorngv mbuox Saax^ndokc sai mienh caux Aa^mbi^yaa^taa sai mienh, “Aa^hi^to^fen caangh laangh mbuox Apc^saa^lom caux I^saa^laa^en nyei mienh gox nyei waac se hnangv naaiv hnangv wuov. Yie ganh gorngv nyei za'eix se hnangv naaiv hnangv wuov. 16Ih zanc gaanv paaiv mienh mingh mbuox Ndaawitv ‘Ih muonz maiv dungx hitv bieqc deic-bung-huaang nyei jauv-bouc. Ndongc haaix zungv oix zuqc jiex Jor^ndaen Ndaaih. Nziex hungh diex caux gan ninh nyei yietc zungv mienh zuqc naqv nzengc.’+”
17Wuov zanc Yo^naa^taan caux Aa^hi^maa^atc yiem En Logen zuov. Maaih dauh m'sieqv bou aah loc dorh waac mingh mbuox ninh mbuo, ninh mbuo ziouc mingh mbuox Ndaawitv Hungh, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex maiv bun mienh buatc ninh mbuo bieqc zingh. 18Mv baac maaih dauh mienh lunx mienh buatc ninh mbuo ziouc mingh mbuox Apc^saa^lom. Ninh mbuo i dauh ziouc gaanv jienv biaux taux Mbaa^hu^lim, yietc dauh mienh nyei biauv. Wuov dauh mienh nyei laatc gu'nyuoz maaih norm wuom-kuotv. Ninh mbuo ziouc bieqc gu'nyuoz mingh. 19Wuov dauh mienh nyei auv lorz kuaaiv ga'naaiv gomv jienv kuotv-nzuih aengx zorqv cuqv pui jienv gu'nguaaic, yaac maiv maaih haaix dauh hiuv.
20Apc^saa^lom nyei jien daaih taux wuov dauh m'sieqv dorn nyei biauv naaic, “Aa^hi^maa^atc caux Yo^naa^taan yiem haaix?”
 Wuov dauh m'sieqv dorn dau, “Ninh mbuo jiex wuov ngaanc ziqc ndaaih.” Wuov deix mienh lorz mv baac lorz maiv buatc haaix dauh. Ninh mbuo ziouc nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh mi'aqv.
21Apc^saa^lom nyei jien nzuonx mingh, Aa^hi^maa^atc caux Yo^naa^taan yiem wuom-kuotv cuotv daaih mingh mbuox Ndaawitv. Ninh mbuo gorngv, “Siepv-siepv nyei jiez sin daaih gaanv jienv jiex wuov ngaanc ziqc ndaaih weic zuqc Aa^hi^to^fen hnangv naaiv hnangv wuov caangh laangh hoic meih.” 22Ndaawitv caux gan ninh nyei zuangx mienh ziouc jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih. Taux lungh njang yietc zungv jiex nzengc, maiv zengc yietc dauh.
23Aa^hi^to^fen buatc mienh maiv ei ninh nyei za'eix, ninh ziouc zorqv geh orn buic jienv lorh, geh jienv nzuonx ninh nyei biauv yiem ganh nyei buonv-mungv. Ninh liuc leiz nyungc-nyungc sung ziouc ndiux jaang daic mi'aqv. Mienh dorh ninh mingh zangx ninh nyei die nyei zouv.

Ndaawitv Yiem Maa^haa^naa^im

24Ndaawitv mingh taux Maa^haa^naa^im. Apc^saa^lom caux gan ninh nyei zuangx mienh yaac jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih. 25Apc^saa^lom liepc Aa^maa^saax zoux domh baeng-bieiv div Yo^aapc. Aa^maa^saax se I^saa^maa^en Mienh, mbuox heuc Itc^taa^laa, nyei dorn. Itc^taa^laa, longc Yo^aapc nyei maa, Se^lu^yaa, nyei nziez, se Naa^haatc nyei sieqv, Aa^mbi^gaa^yin. 26Apc^saa^lom caux I^saa^laa^en Mienh liepc ciangv yiem Gi^le^aatc Deic.
27Ndaawitv taux Maa^haa^naa^im nyei ziangh hoc, maaih Ammon Fingx, Lapv^mbaa Mienh, Naa^haatc nyei dorn, So^mbi, caux Lo Nde^mbaa Mienh, Am^mi^en, nyei dorn, Maa^ki^le, caux Gi^le^aatc Deic nyei Lo^ge^lim Mungv nyei mienh, Mbaa^sin^lai, 28dorh jienv suangx-dimc, bunh, longc nie zoux daaih nyei jaa-dorngx, mbiauh witv caux mbiauh mbaali, caux mbuonv, caauv daaih nyei mbiauh, dopc, dopc siqv, 29mueiz-dorngh, nyorx-hmei, ba'gi yungh caux yiem ninh mbuo nyei saeng-kuv guanh zoux daaih nyei nyorx-hmei-ngaengc bun Ndaawitv caux gan ninh daaih nyei mienh nyanc. Weic zuqc ninh mbuo gorngv, “Naaiv deix mienh yiem deic-bung-huaang hnyouv yaac sie, jaang yaac nqaatv, ninh mbuo kouv haic aqv.”