21

Gi^mbe^on Mienh Duqv Jaauv Win

1Ndaawitv zoux hungh gunv nyei ziangh hoc buangh zuqc linh jienv buo hnyangx nyei domh ngorc. Ndaawitv ziouc mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien naaic Ziouv.Ziouv gorngv, “Se laaix Saulo daix Gi^mbe^on Mienh cingx maaih daix mienh daic nyei nziaamv guoqv jienv Saulo caux ninh nyei douh zong.”
2Hungh diex ziouc heuc Gi^mbe^on Mienh daaih. (Gi^mbe^on Mienh se maiv zeiz I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo se zengc njiec nyei Aa^mo^lai Mienh. I^saa^laa^en Mienh caux ninh mbuo laengz ngaengc waac liouh ninh mbuo nyei maengc, mv baac Saulo lorz jauv daix ninh mbuo weic zuqc ninh jorm hnyouv oix tengx I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Mienh.) 3Ndaawitv naaic Gi^mbe^on Mienh, “Yie oix zuqc weic meih mbuo zoux haaix nyungc? Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx fiqv duqv nzengc zuiz weic bun meih mbuo buang waac bun Ziouv nzipc nyei buonc?”
4Gi^mbe^on Mienh dau hungh diex, “Yie mbuo caux Saulo caux ninh nyei douh zong nyei sic maiv haih longc jiem nyaanh mbenc sung. Yie mbuo yaac maiv maaih leiz daix haaix dauh I^saa^laa^en Mienh daic.”
 Ndaawitv gorngv, “Meih mbuo oix yie weic meih mbuo zoux haaix nyungc?”
5Ninh mbuo gorngv mbuox hungh diex, “Zinh ndaangc Saulo daav za'eix hoic yie mbuo, oix mietc nzengc yie mbuo, maiv liouh yie mbuo duqv yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei haaix norm dorngx. 6Tov zorqv siec dauh ninh nyei zeiv-fun, dongh m'jangc dorn wuov deix, bun yie mbuo yiem Ziouv nyei nza'hmien, dongh Ziouv ginv daaih wuov dauh Saulo nyei buonv-deic mungv, Gi^mbe^aa, ndiux ninh mbuo daic.”
 Hungh diex gorngv, “Yie zungv zorqv ninh mbuo daaih jiu bun meih mbuo.”
7Mv baac Ndaawitv liouh Saulo nyei fun, Yo^naa^taan nyei dorn, Me^fi^mbo^setv, weic zuqc Ndaawitv caux Saulo nyei dorn, Yo^naa^taan, ⟨laengz jiex ngaengc waac.⟩ 8Ninh zorqv Ai^aa nyei sieqv, Litv^baa, yungz bun Saulo nyei i dauh dorn, Aan^mo^ni caux Me^fi^mbo^setv. Ninh aengx zorqv Saulo nyei sieqv, Melaapv, yungz bun Me^hox^laa Mienh, Mbaa^sin^lai nyei dorn, Aatc^li^en, nyei biaa dauh dorn. 9Ndaawitv jiu bun Gi^mbe^on Mienh. Gi^mbe^on Mienh ziouc yiem norm mbong gu'nguaaic, yiem Ziouv nyei nza'hmien ndiux ninh mbuo siec dauh daic. Naaiv deix siec dauh ziouc yietc njiec daic. Ninh mbuo zuqc daix daic nyei ziangh hoc se doix zuqc gaatv mbiauh nyei hnoi-nyieqc, se jiez gorn gaatv mbiauh mbaali nyei ziangh hoc.
10Ai^aa nyei sieqv, Litv^baa, longc la'maah ndie-cou corng la'bieiv-zorng gu'nguaaic. Yiem jiez gorn gaatv mbiauh nyei ziangh hoc taux lungh duih mbiungc, lungh hnoi zanc ninh maiv bun ndaamv-lungh nyei norqc daaih nzopc ninh mbuo nyei sei, lungh muonz zanc yaac maiv bun lomc-huaang nyei hieh zoih daaih nitv fatv. 11Maaih mienh mbuox Ndaawitv, Saulo nyei jaav-zeih auv, Ai^aa nyei sieqv, Litv^baa, hnangv haaix nor zoux. 12Ndaawitv ziouc mingh Yaa^mbetc Gi^le^aatc zorqv Saulo caux ninh nyei dorn, Yo^naa^taan nyei mbungv nzuonx daaih. (Zinh ndaangc Fi^li^saa^die Mienh yiem Gin^mbo^aa daix Saulo mbuo, aengx dorh ninh mbuo nyei sei mingh ndiux jienv yiem Mbetc Saan nyei domh zuangx zaamc. Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei mienh mingh nimc ninh mbuo daaih.) 13Ndaawitv dorh Saulo caux ninh nyei dorn, Yo^naa^taan, nyei mbungv nzuonx daaih aengx siou zunv zuqc ndiux daic wuov deix siec dauh nyei mbungv.
14Ninh mbuo zangx Saulo caux ninh nyei dorn, Yo^naa^taan, nyei mbungv yiem Saulo nyei die, Kitv, nyei zouv, Mben^yaa^min Deic, Ze^e^laa wuov. Zuangx mienh ziouc ziux hungh diex paaiv nyei waac zoux ziangx nzengc. Nqa'haav Tin-Hungh muangx weic wuov norm deic-bung jouh nyei waac.

Caux Fi^li^saa^die Mienh Mborqv Jaax

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 20:4-8)

15Fi^li^saa^die Mienh aengx daaih caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Ndaawitv caux ninh nyei jun-baeng njiec mingh mborqv Fi^li^saa^die Mienh. Mborqv gau jaax, Ndaawitv haiz kouv haic. 16Maaih dauh ziangh duqv hlo hlang nyei mienh nyei zeiv-fun, mbuox heuc Itc^mbi Mbenopv. Ninh maaih dongh siqv cang, hniev-daauh i joih cietv lungz. Ninh aengx sai jienv siang-nzuqc ndaauv. Ninh hnamv oix daix Ndaawitv. 17Mv baac Se^lu^yaa nyei dorn, Aa^mbi^qai, daaih tengx Ndaawitv. Ninh mborqv wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh aengx daix ninh aqv. Nqa'haav gan Ndaawitv nyei mienh houv jienv gorngv, “Yangh naaiv mingh yie mbuo maiv bun meih cuotv mingh caux yie mbuo mborqv jaax. Nziex I^saa^laa^en Mienh nyei hungh douh haih zutc.”
18Hoz daaih I^saa^laa^en Mienh aengx caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax yiem Gopc. Wuov nzunc Husaa Mienh, Sipc^mbe^kai, daix dauh naaiv deix hlo hlang mienh nyei zeiv-fun, mbuox heuc Sapc^be.
19Yiem Gopc aengx maaih caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv nzunc jaax. Mbetc^le^hem Mienh, Yaa^aa^le O^le^gim, nyei dorn, En^haa^nan, daix Gatc Mienh, Go^li^atc, naaiv dauh mienh nyei cang-baengx lomh nzenc suix ndatv ndie nyei biaav hlo.
20Nqa'haav yiem Gatc aengx maaih nzunc mborqv jaax. Yiem wuov norm dorngx maaih dauh mienh ziangh duqv hlo hlang nyei. Ninh nyei buoz yietc jieqv maaih juqv norm buoz-ndoqv. Ninh nyei zaux yietc jieqv yaac maaih juqv norm zaux-ndoqv. Yietc zungv maaih nyic ziepc feix norm. Ninh yaac zoux hlo hlang wuov deix mienh nyei zeiv-fun. 21Ninh ndouv I^saa^laa^en Mienh caux ninh mborqv jaax. Ndaawitv nyei gorx, Si^me^haa nyei dorn, Yo^naa^taan, ziouc daix ninh aqv.
22Naaiv deix biei dauh se yiem Gatc Zingh hlo hlang mienh nyei zeiv-fun. Ninh mbuo zuqc Ndaawitv caux ninh nyei jien nyei buoz daix nzengc.